Web API Interfaces

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Có rất nhiều API tốt khi viết Web bằng Javascript. Dưới đây là danh sách những interfaces (những kiểu object) mà bạn có thể sử dụng khi phát triển Web app hay Website.

Web APIs thường được viết bởi JavaScript, nhưng không phải luôn là như vậy.

Đặc tả

Đây là danh sách tất cả những API sẵn có.

ABCDEFGHIKLMNPRSTUVWX

Interfaces

Đây là danh sách tất cả những interfaces (những kiểu object) sẵn có.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

Xem thêm