mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.name

  Podsumowanie

  name pobiera lub ustawia atrybut name obiektu DOM. Ma zastosowanie tylko dla poniższych elementów: anchor, applet, form, frame, iframe, image, input, map, meta, object, option, param, select i textarea.

  name można wykorzystać w metodzie getElementsByName, w obiekcie form i w kolekcji elements. Jeśli zostanie użyta dla formularza lub kolekcji elementów, właściwość tak może zwrócić jeden element lub ich kolekcję.

  Składnia

  HTMLElement.name = string;
  var elName = HTMLElement.name;
  
  var kontrolka = HTMLFormElement.nazwaElementu;
  var kolekcjaKontrolek = HTMLFormElement.elements.nazwaElementu;
  

  Przykład

  <form action="" name="formA">
   <input type="text" value="foo">
  </form>
  
  <script type="text/javascript">
  
   // pobierz referncję do pierwszego elementu formularza
   var formElement = document.forms['formA'].elements[0];
  
   // nadaj mu nazwę
   formElement.name = 'inputA';
  
   // i wyświetl jego wartość
   alert(document.forms['formA'].elements['inputA'].value);
   
  </script>
  

  uwagi

  W przeglądarce Internet Explorer (IE) nie można modyfikować właściwości name obiektów DOM utworzonych za pomocą createElement.

  Specyfikacja

  Specyfikacja W3C DOM 2 HTML:

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Mgjbot, khalid32, dextra, Jan Dudek, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,