Using media queries

Media query składa się z jej typu oraz przynajmniej jednego wyrażenia, zadaniem którego jest określenie zakresu działania kodu css, poprzez użycie takich wartości jak szerokość, wysokość czy kolor. Media queries zostały dodane w specyfikacji CSS3, pozwalając na przygotowanie określonego stylu zawartości strony, w zależności od urządzenia docelowego dla kodu, bez potrzeby zmiany samej treści w każdym z przypadków. 

Składnia

Każda Media query składa się z typu medium docelowego, a także, zgodnie ze specyfikacją CSS3, zawiera jedno lub więcej wyrażeń logicznych (ang. media features), które zwracają wartość true lub false. Wynik query jest prawdziwy, jeżeli typ medium jest zgodny z aktualnym urządzaniem (np. gdy rozdzielczość ekranu jest zgodna z podanymi warunkami). Media query zostanie wykonana, tylko jeśli wszystkie jej wyrażenia będą prawdziwe. 

<!-- Media query użyta na elemencie link -->
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 800px)" href="example.css" />

<!-- Media query w środku arkusza stylów -->
<style>
@media (max-width: 600px) {
 .facet_sidebar {
  display: none;
 }
}
</style>

Jeżeli warunki zostaną spełnione, wskazane arkusze stylów, lub zasady CSS w przypadku stylu osadzonego, zostaną załadowane, zgodnie z zasadą kaskadowości css. Należy zaznaczyć, że załączone style za pomocą znacznika link będą pobierane niezależnie od tego czy media query zostanie wykonana.

Dopóki nie użyjesz operatorów not lub optional, typ medium nie jest wymagany i dla danej query nadany zostanie typ all.

Operatory logiczne

Możesz tworzyć zaawansowane media queries za pomocą operatorów logicznych - not, and oraz only. Operator and używany jest do łączenia wielu wyrażeń logicznych, w jedną media query. Nakładają one wymaganie, aby każda zeleżność była prawdziwa, wykonując przez to podany zestaw styli. Operator not używany jest do zanegowanie całej media query. Celem operatora only jest zaaplikowanie CSS'a tylko w przypadku, gdy wszystkie warunki są spełnione ( użyteczne gdy chcemy zapobiec użyciu znacznika media przez starsze przeglądarki. Jak już wspomnieliśmy, używając operatorów only oraz not musisz określić typ medium.

Możesz również połączyć wiele media queries w listę, oddzielając kolejne wyrażenia media średnikiem. Jeżeli jakakolwiek query jest prawdziwa, całe wyrażenie zwróci true. Takie wyrażenie jest równoznaczne z logicznym operatorem or

and

The and keyword is used for combining multiple media features together, as well as combining media features with media types. A basic media query, a single media feature with the implied all media type, could look like this:

@media (min-width: 700px) { ... }

If, however, you wanted this to apply only if the display is in landscape, you could use an and operator to chain the media features together.

@media (min-width: 700px) and (orientation: landscape) { ... }

Now the above media query will only return true if the viewport is 700px wide or wider and the display is in landscape. If, however, you only wanted this to apply if the display in question was of the media type TV, you could chain these features with a media type using an and operator.

@media tv and (min-width: 700px) and (orientation: landscape) { ... }

Now, the above media query will only apply if the media type is TV, the viewport is 700px wide or wider, and the display is in landscape.

comma-separated lists

Comma-separated lists behave like the logical operator or when used in media queries. When using a comma-separated list of media queries, if any of the media queries returns true, the styles or style sheets get applied. Each media query in a comma-separated list is treated as an individual query, and any operator applied to one media query does not affect the others. This means the comma-separated media queries can target different media features, types, and states.

For instance, if you wanted to apply a set of styles if the viewing device either had a minimum width of 700px or was a handheld in landscape, you could write the following:

@media (min-width: 700px), handheld and (orientation: landscape) { ... }

Above, if I were on a screen device with a viewport width of 800px, the media statement would return true because the first part, interpreted as @media all and (min-width: 700px) would apply to my device and therefore return true, despite the fact that my screen device would fail the handheld media type check in the second media query. Likewise, if I were on a handheld device held in landscape with a viewport width of 500px, while the first media query would fail due to the viewport width, the second media query would succeed and thus the media statement would return true.

not

The not keyword applies to the whole media query and returns true if the media query would otherwise return false (such as monochrome on a color display or a screen width of 600px with a min-width: 700px feature query). A not will only negate the media query it is applied to and not to every media query if present in a comma-separated list of media queries. The not keyword cannot be used to negate an individual feature query, only an entire media query. For example, the not is evaluated last in the following query:

@media not all and (monochrome) { ... }

This means that the query is evaluated like this:

@media not (all and (monochrome)) { ... }

... rather than like this:

@media (not all) and (monochrome) { ... }

As another example, look at the following media query:

@media not screen and (color), print and (color)

It is evaluated like this:

@media (not (screen and (color))), print and (color)

only

The only keyword prevents older browsers that do not support media queries with media features from applying the given styles:

<link rel="stylesheet" media="only screen and (color)" href="example.css" />

Pseudo-BNF (for those of you that like that kind of thing)

media_query_list: <media_query> [, <media_query> ]*
media_query: [[only | not]? <media_type> [ and <expression> ]*]
 | <expression> [ and <expression> ]*
expression: ( <media_feature> [: <value>]? )
media_type: all | aural | braille | handheld | print |
 projection | screen | tty | tv | embossed
media_feature: width | min-width | max-width
 | height | min-height | max-height
 | device-width | min-device-width | max-device-width
 | device-height | min-device-height | max-device-height
 | aspect-ratio | min-aspect-ratio | max-aspect-ratio
 | device-aspect-ratio | min-device-aspect-ratio | max-device-aspect-ratio
 | color | min-color | max-color
 | color-index | min-color-index | max-color-index
 | monochrome | min-monochrome | max-monochrome
 | resolution | min-resolution | max-resolution
 | scan | grid

Media queries are case insensitive.  Media queries involving unknown media types are always false.

Note: Parentheses are required around expressions; failing to use them is an error.

Media features

Most media features can be prefixed with "min-" or "max-" to express "greater or equal to" or "less than or equal to" constraints.  This avoids using the "<" and ">" symbols, which would conflict with HTML and XML.  If you use a media feature without specifying a value, the expression resolves to true if the feature's value is non-zero.

Note: If a media feature doesn't apply to the device on which the browser is running, expressions involving that media feature are always false.  For example, querying the aspect ratio of an aural device always results in false.

color

Value: <color> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Indicates the number of bits per color component of the output device.  If the device is not a color device, this value is zero.

Note: If the color components have different numbers of bits per color component, the smallest number is used.  For example, if a display uses 5 bits for blue and red and 6 bits for green, then the device is considered to use 5 bits per color component.  If the device uses indexed colors, the minimum number of bits per color component in the color table is used.

Examples

To apply a style sheet to all color devices:

@media all and (color) { ... }

To apply a style sheet to devices with at least 4 bits per color component:

@media all and (min-color: 4) { ... }

color-index

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Indicates the number of entries in the color look-up table for the output device.

Examples

To indicate that a style sheet should apply to all devices using indexed color, you can do:

@media all and (color-index) { ... }

To apply a style sheet to indexed color devices with at least 256 colors:

<link rel="stylesheet" media="all and (min-color-index: 256)" href="http://foo.bar.com/stylesheet.css" />

aspect-ratio

Value: <ratio> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Describes the aspect ratio of the targeted display area of the output device.  This value consists of two positive integers separated by a slash ("/") character.  This represents the ratio of horizontal pixels (first term) to vertical pixels (second term).

Example

The following selects a special style sheet to use for when the display area is at least as wide as it is high.

@media screen and (min-aspect-ratio: 1/1) { ... }

This selects the style when the aspect ratio is either 1:1 or greater. In other words, these styles will only be applied when the viewing area is square or landscape.

device-aspect-ratio

Value: <ratio> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Describes the aspect ratio of the output device.  This value consists of two positive integers separated by a slash ("/") character.  This represents the ratio of horizontal pixels (first term) to vertical pixels (second term).

Example

The following selects a special style sheet to use for widescreen displays.

@media screen and (device-aspect-ratio: 16/9), screen and (device-aspect-ratio: 16/10) { ... }

This selects the style when the aspect ratio is either 16:9 or 16:10.

device-height

Value: <length> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Describes the height of the output device (meaning the entire screen or page, rather than just the rendering area, such as the document window).

Example

To apply a style sheet to a document when displayed on a screen that is less than 800 pixels long, you can use this:

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-device-height: 799px)" />

device-width

Value: <length> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Describes the width of the output device (meaning the entire screen or page, rather than just the rendering area, such as the document window).

Example

To apply a style sheet to a document when displayed on a screen that is less than 800 pixels wide, you can use this:

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-device-width: 799px)" />

grid

Value: <mq-boolean> which is an <integer> (en-US) that can only have the 0 and 1 value.
Media: all
Accepts min/max prefixes: no

Determines whether the output device is a grid device or a bitmap device.  If the device is grid-based (such as a TTY terminal or a phone display with only one font), the value is 1.  Otherwise it is zero.

Example

To apply a style to handheld devices with a 15-character or narrower display:

@media handheld and (grid) and (max-width: 15em) { ... }
Note: The "em" unit has a special meaning for grid devices; since the exact width of an "em" can't be determined, 1em is assumed to be the width of one grid cell horizontally, and the height of one cell vertically.

height

Value: <length> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

The height media feature describes the height of the output device's rendering surface (such as the height of the viewport or of the page box on a printer).

Note: As the user resizes the window, Firefox switches style sheets as appropriate based on media queries using the width and height media features.

monochrome

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Indicates the number of bits per pixel on a monochrome (greyscale) device.  If the device isn't monochrome, the device's value is 0.

Examples

To apply a style sheet to all monochrome devices:

@media all and (monochrome) { ... }

To apply a style sheet to monochrome devices with at least 8 bits per pixel:

@media all and (min-monochrome: 8) { ... }

orientation

Value: landscape | portrait
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

Indicates whether the viewport is in landscape (the display is wider than it is tall) or portrait (the display is taller than it is wide) mode.

Example

To apply a style sheet only in portrait orientation:

@media all and (orientation: portrait) { ... }
Note: This value does not correspond to actual device orientation. Opening the soft keyboard on most devices in portrait orientation will cause the viewport to become wider than it is tall, thereby causing the browser to use landscape styles instead of portrait.

resolution

Value: <resolution> (en-US)
Media: bitmap (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Indicates the resolution (pixel density) of the output device.  The resolution may be specified in either dots per inch (dpi) or dots per centimeter (dpcm).

Example

To apply a style sheet to devices with at least 300 dots per inch of resolution:

@media print and (min-resolution: 300dpi) { ... }

To replace the old (min-device-pixel-ratio: 2) syntax:

@media screen and (min-resolution: 2dppx) { ... }

scan

Value: progressiveinterlace
Media: media/tv (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

Describes the scanning process of television output devices.

Example

To apply a style sheet only to progressive scanning televisions:

@media tv and (scan: progressive) { ... }

width

Value: <length> (en-US)
Media: media/visual (en-US), media/tactile (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

The width media feature describes the width of the rendering surface of the output device (such as the width of the document window, or the width of the page box on a printer).

Note: As the user resizes the window, Firefox switches style sheets as appropriate based on media queries using the width and height media features.

Examples

If you want to specify a style sheet for handheld devices, or screen devices with a width greater than 20em, you can use this query:

@media handheld and (min-width: 20em), screen and (min-width: 20em) { ... }

This media query specifies a style sheet that applies to printed media wider than 8.5 inches:

<link rel="stylesheet" media="print and (min-width: 8.5in)"
  href="http://foo.com/mystyle.css" />

This query specifies a style sheet that is usable when the viewport is between 500 and 800 pixels wide:

@media screen and (min-width: 500px) and (max-width: 800px) { ... }

Mozilla-specific media features

Mozilla offers several Gecko-specific media features. Some of these may be proposed as official media features.

-moz-images-in-menus

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device allows images to appear in menus, this is 1; otherwise, the value is 0. This corresponds to the :-moz-system-metric(images-in-menus) CSS pseudo-class.

-moz-mac-graphite-theme

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user has configured their device to use the "Graphite" appearance on Mac OS X, this is 1. If the user is using the standard blue appearance, or is not on Mac OS X, this is 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(mac-graphite-theme) CSS pseudo-class.

-moz-maemo-classic

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user is using Maemo with the original theme, this is 1; if it's using the newer Fremantle theme, this is 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(maemo-classic) CSS pseudo-class.

-moz-device-pixel-ratio

Requires Gecko 2.0(Firefox 4 / Thunderbird 3.3 / SeaMonkey 2.1)
Wycofywany Gecko &16

Value: <number> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: yes

Gives the number of device pixels per CSS pixel.

Do not use this feature.

Use the resolution feature with the dppx unit instead.

-moz-device-pixel-ratio may be used for compatibility with Firefox older than 16 and -webkit-device-pixel-ratio with WebKit-based browsers that do not support dppx.

Example:

@media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), /* Webkit-based browsers */
    (min--moz-device-pixel-ratio: 2),  /* Older Firefox browsers (prior to Firefox 16) */
    (min-resolution: 2dppx),       /* The standard way */
    (min-resolution: 192dpi)       /* dppx fallback */ 

See this CSSWG article for compatibility good practices regarding resolution and dppx.

Note: This media feature is also implemented by Webkit and by IE 11 for Windows Phone 8.1 as -webkit-device-pixel-ratio. The min and max prefixes as implemented by Gecko are named min--moz-device-pixel-ratio and max--moz-device-pixel-ratio; but the same prefixes as implemented by Webkit are named -webkit-min-device-pixel-ratio and -webkit-max-device-pixel-ratio.

-moz-os-version

Requires Gecko 25.0(Firefox 25.0 / Thunderbird 25.0 / SeaMonkey 2.22)

Value: windows-xp | windows-vista | windows-win7 | windows-win8 | windows-win10
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

Indicates which operating system version is currently being used. Currently only implemented on Windows. Possible values are:

 • windows-xp
 • windows-vista
 • windows-win7
 • windows-win8
 • windows-win10

This is provided for application skins and other chrome code to be able to adapt to work well with the current operating system version.

-moz-scrollbar-end-backward

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device's user interface displays a backward arrow button at the end of scrollbars, this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(scrollbar-end-backward) CSS pseudo-class.

-moz-scrollbar-end-forward

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device's user interface displays a forward arrow button at the end of scrollbars, this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(scrollbar-end-forward) CSS pseudo-class.

-moz-scrollbar-start-backward

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device's user interface displays a backward arrow button at the beginning of scrollbars, this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(scrollbar-start-backward) CSS pseudo-class.

-moz-scrollbar-start-forward

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device's user interface displays a forward arrow button at the beginning of scrollbars, this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(scrollbar-start-forward) CSS pseudo-class.

-moz-scrollbar-thumb-proportional

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device's user interface displays the thumb of scrollbars proportionally (that is, sized based on the percentage of the document that is visible), this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(scrollbar-thumb-proportional) CSS pseudo-class.

-moz-touch-enabled

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the device supports touch events (for a touch screen), this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(touch-enabled) CSS pseudo-class.

Example

You might use this to render your buttons slightly larger, for example, if the user is on a touch-screen device, to make them more finger-friendly.

-moz-windows-classic

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user is using Windows unthemed (in classic mode instead of using uxtheme), this is 1; otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(windows-classic) CSS pseudo-class.

-moz-windows-compositor

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user is using Windows with the DWM compositor, this is 1; otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(windows-compositor) CSS pseudo-class.

-moz-windows-default-theme

Requires Gecko 1.9.2(Firefox 3.6 / Thunderbird 3.1 / Fennec 1.0)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user is currently using one of the default Windows themes (Luna, Royale, Zune, or Aero (including Vista Basic, Vista Advanced, and Aero Glass), this is 1. Otherwise it's 0.

This corresponds to the :-moz-system-metric(windows-default-theme) CSS pseudo-class.

-moz-windows-glass

Requires Gecko 21.0(Firefox 21.0 / Thunderbird 21.0 / SeaMonkey 2.18)

Value: <integer> (en-US)
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

If the user is using Windows Glass theme, this is 1; otherwise it's 0. Note that this only exists for Windows 7 and earlier.

-moz-windows-theme

Requires Gecko 2.0(Firefox 4 / Thunderbird 3.3 / SeaMonkey 2.1)

Value: aero | luna-blue | luna-olive | luna-silver | royale | generic | zune
Media: media/visual (en-US)
Accepts min/max prefixes: no

Indicates which Windows theme is currently being used. Only available on Windows. Possible values are:

 • aero
 • luna-blue
 • luna-olive
 • luna-silver
 • royale
 • generic
 • zune

This is provided for application skins and other chrome code to be able to adapt to work well with the current Windows theme.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 21 3.5 (1.9.1) 9.0 9 4
grid ? No support [1] ? ? ?
resolution 29 3.5 (1.9.1) [2]
8.0 (8.0) [3]
? ? ?
scan ? No support [4] ? ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) ? (Yes) (Yes)

[1] grid media type is not supported

[2] Supports <integer> (en-US) values;

[3] Supports <number> (en-US) values, as per the spec.

[4] tv media type is not supported

 

See also