:invalid

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La pseudo-class CSS :invalid representa qualsevol element <input> o un altre <form> en que el seu contingut no es valida.

/* Selecciona qualsevol <input> invàlit */
input:invalid {
 background-color: pink;
}

Aquesta pseudo-class és útil per ressaltar errors de camp per a l'usuari.

Sintaxi

:invalid

Exemple

Aquest exemple presenta una forma senzilla que acoloreix elements en verd quan es validen i vermells quan no ho fan.

HTML

<form>
 <label for="url_input">Enter a URL:</label>
 <input type="url" id="url_input" />
 <br />
 <br />
 <label for="email_input">Enter an email address:</label>
 <input type="email" id="email_input" required/>
</form>

CSS

input:invalid {
 background-color: #ffdddd;
}

form:invalid {
 border: 5px solid #ffdddd;
}

input:valid {
 background-color: #ddffdd;
}

form:valid {
 border: 5px solid #ddffdd;
}
 
input:required {
 border-color: #800000;
 border-width: 3px;
}

input:required:invalid {
 border-color: #C00000;
}

Resultat

Notes

Botons de ràdio

Si un botó de ràdio qualsevol en un grup és required, la pseudo-class :invalid s'aplica a tots ells si no se selecciona cap dels botons del grup. (Els botons de ràdio agrupats comparteixen el mateix valor per al seu atribut name).

Gecko per defecte

Per defecte, Gecko no aplica un estil a la pseudo-class :invalid. Tanmateix, aplica un estil (un "resplendor" vermell usant la propietat box-shadow) a la pseudo-class :-moz-ui-invalid que s'aplica en un subconjunt de casos per :invalid.

Podeu desactivar la brillantor usant el següent CSS, o anul·lar-ho completament per alterar l'aparença dels camps no vàlids:

:invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-submit-invalid {
 box-shadow: none;
}

:-moz-ui-invalid {
 box-shadow: none;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':invalid' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':invalid' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica d'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':invalid' in that specification.
Working Draft Definició inicial.
Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:invalidChrome Full support 10Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 10Safari Full support 5WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0
Applies to <form> elementsChrome Full support 40Edge Full support 79Firefox Full support 13IE No support NoOpera Full support 27Safari Full support 9WebView Android Full support 40Chrome Android Full support 40Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 27Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Vegeu també