Selectors CSS

Els Selectors CSS defineixen els elements als quals s'aplica un conjunt de normes CSS.

Selectors Bàsics

Selector de tipus
Selecciona tots els elements que coincideixen amb el nom del node donat.
Sintaxi: eltname
Exemple: input coincidirà amb qualsevol element <input>
Selector de clase
Selecciona tots els elements que tenen l'atribut class donat.
Sintaxi: .classname
Exemple: .index coincidirà amb qualsevol element que tingui una classe "index"
Selector de ID
Selecciona un element basat en el valor del seu atribut id. Només hi ha d'haver un element amb una ID determinat en un document.
Sintaxi: #idname
Exemple: #toc coincidiran amb l'element que té l'ID "toc".
Selector universal
Selecciona tots els elements. De manera opcional, pot estar restringit a un espai de noms específic o a tots els espais de noms.
Sintaxi: * ns|* *|*
Exemple: * coincideix amb tots els elements del document.
Selector d'atribut
Selecciona elements basats en el valor de l'atribut donat.
Sintaxi: [attr] [attr=value] [attr~=value] [attr|=value] [attr^=value] [attr$=value] [attr*=value]
Exemple: [autoplay] coincidiran tots els elements que tenen establert l'atribut autoplay (a qualsevol valor).

Combinadors

Combinador de germans adjacents
El combinador + selecciona els germans adjacents. Això significa que el segon element segueix directament el primer, i ambdós comparteixen el mateix pare.
Sintaxi: A + B
Exemple: h2 + p coincidirà amb tots el elements <p> que segueixen directament un <h2>.
Combinador general de germans
El combinador ~ selecciona els germans. Això significa que el segon element segueix el primer (encara que no necessàriament de forma immediata), i tots dos comparteixen el mateix pare.
Sintaxi: A ~ B
Exemple: p ~ span coincidirà amb tots els elements <span> que segueixen un <p>.
Combinador de fills
El combinador > selecciona els nodes que són fills directes del primer element.
Sintaxi: A > B
Exemple: ul > li coincidirà amb tots els elements <li> que estan niats directament dins d'un element <ul>.
Combinador de descendents
El combinador    selecciona els nodes que són descendents del primer element.
Sintaxi: A B
Exemple: div span coincidirà amb tots els elements <span> que es troben dins d'un element <div>.

Pseudo-classes

Pseudo-classes permeten la selecció d'elements basats en informació d'estat que no es troba a l'arbre del document.

Exemple: a:visited coincidirà amb tots els elements <a> que hagi visitat l'usuari.

Pseudo-elements

Pseudo-elements representen entitats que no estan incloses en HTML.

Exemple: p::first-line coincidirà amb la primera línia de tots els elements <p>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4 Working Draft
Selectors Level 3 Recommendation
CSS Level 2 (Revision 1) Recommendation
CSS Level 1 Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
Descripció Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.5 1.0 (1.9.2) ? ? 3.2