border-bottom

Podsumowanie

Własność border-bottom jest skróconą własnością, która ustawia wartości dla następujących własności: border-bottom-color, border-bottom-style oraz border-bottom-width. Te własności opisują dolne obramowanie elementu.

Składnia

border-bottom: [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit

Wartości

border-width 
Zobacz border-bottom-width.
border-style 
Zobacz border-bottom-style.
border-color 
Zobacz border-bottom-color.

Przykłady

Zobacz przykład

element {
    border-bottom-width: 1px solid #000;
}

Notatki

Trzy wartości skróconej własności mogą być określone w dowolnym porządku, zaś jedna lub dwie z nich mogą być pominięte.

Jak w przypadku wszystkich skróconych własności, border-bottom zawsze ustawia wartości wszystkich własności, które może ustawić, nawet, jeśli nie są określone. Zatem te, które nie są zdefiniowane, ustawia do ich domyślnych wartości. Oznacza to, że:

  border-bottom-style: dotted;
  border-bottom: thick green;

jest dokładnie tym samym, co

  border-bottom-style: dotted;
  border-bottom: none thick green;

i wartość border-bottom-style, nadana przed border-bottom, jest ignorowana.

Ponieważ domyślną wartością border-bottom-style jest none, nieokreślenie wartości składnika border-style oznacza, że własność ustawi brak obramowania.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Candidate Recommendation No direct changes, though the modification of values for the border-bottom-color do apply to it.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Recommendation No significant changes
CSS Level 1
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)