border-bottom

Podsumowanie

Własność border-bottom jest skróconą własnością, która ustawia wartości dla następujących własności: border-bottom-color, border-bottom-style oraz border-bottom-width. Te własności opisują dolne obramowanie elementu.

Składnia

border-bottom: [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit

Wartości

border-width 
Zobacz border-bottom-width.
border-style 
Zobacz border-bottom-style.
border-color 
Zobacz border-bottom-color.

Przykłady

Zobacz przykład

element {
    border-bottom-width: 1px solid #000;
}

Notatki

Trzy wartości skróconej własności mogą być określone w dowolnym porządku, zaś jedna lub dwie z nich mogą być pominięte.

Jak w przypadku wszystkich skróconych własności, border-bottom zawsze ustawia wartości wszystkich własności, które może ustawić, nawet, jeśli nie są określone. Zatem te, które nie są zdefiniowane, ustawia do ich domyślnych wartości. Oznacza to, że:

  border-bottom-style: dotted;
  border-bottom: thick green;

jest dokładnie tym samym, co

  border-bottom-style: dotted;
  border-bottom: none thick green;

i wartość border-bottom-style, nadana przed border-bottom, jest ignorowana.

Ponieważ domyślną wartością border-bottom-style jest none, nieokreślenie wartości składnika border-style oznacza, że własność ustawi brak obramowania.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Candidate Recommendation No direct changes, though the modification of values for the border-bottom-color do apply to it.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Recommendation No significant changes
CSS Level 1
The definition of 'border-bottom' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)