url()

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Hàm url() CSS dùng SVG filter để thay đổi bề ngoài của ảnh.

Cú pháp

url(location)

Thông số

location
 <url> của tệp XML chỉ định bộ lọc SVG, và có thể bao gồm một neo cho một phần tử bộ lọc cụ thể.

Ví dụ

url(resources.svg#c1)

Liên quan