url()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Hàm url() CSS dùng SVG filter để thay đổi bề ngoài của ảnh.

Cú pháp

url(location)

Thông số

location
 <url> của tệp XML chỉ định bộ lọc SVG, và có thể bao gồm một neo cho một phần tử bộ lọc cụ thể.

Ví dụ

url(resources.svg#c1)

Liên quan