Sử dụng CSS transitions

CSS transitions cung cấp một cách để điều khiển tốc độ của hiệu ứng khi thay đổi các thuộc tính của CSS. Thay vì, các thay đổi thuộc tính tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức, bạn có thể làm cho các thay đổi này diễn ra trong một khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn thay đổi màu sắc của một phần tử từ trắng thành đen, thông thường sự thay đổi là tức thời. Với CSS transitions, các thay đổi xảy ra tại những khoảng thời gian, theo một đường cong tăng tốc, có thể tùy chỉnh.

Các hình động liên quan đến quá trình chuyển tiếp giữa hai trạng thái thường được gọi là các chuyển tiếp tiềm ẩn (implicit transitions) vì các trạng thái ở giữa trạng thái bắt đầu và kết thúc đã được ngầm định bởi trình duyệt.

A CSS transition tells the browser to draw the intermediate states between the initial and final states, showing the user a smooth transitions.

CSS transitions giúp bạn quyết định những thuộc tính nào có hiệu ứng (bằng cách liệt kê chúng), khi nào thì hiệu ứng sẽ bắt đầu (bằng cách thiết lập thời gian trì hoãn - delay), bao lâu thì chuyển đổi sẽ kết thúc (bằng cách thiết lập khoảng thời gian - duration), và cách chuyển đổi diễn ra (bằng cách định nghĩa timing function, ... tuyến tính hoặc nhanh ở lúc bắt đầu, chậm ở lúc kết thúc).

Chú ý: các thuộc tính CSS transition có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ prefix provider (nhà cung cấp tiền tố nào), nhưng hiện nay, các vender prefix (tiền tố nhà cung cấp) vẫn cần thiết để tương thích với các trình duyệt cũ (ví dụ Firefox 15 và các phiên bản trước đó, Opera 12 và các phiên bản trước đó, WebKit 5.1.10 và các phiên bản trước đó, Chrome 25 và các phiên bản thấp hơn). Một bảng thống kê khả năng tương thích ở phần cuối của trang này sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn.

Những thuộc tính CSS nào có thể tạo hiệu ứng?

Những lập trình viên Web có thể định nghĩa thuộc tính nào có hiệu ứng và theo cách nào. Điều này cho phép tạo ra các chuyển đổi phức tạo. Tuy nhiên, không phải tất cả các thuộc tính đều có thể tạo hiệu ứng, vì vậy bạn cần biết danh sách các thuộc tính có thể tạo hiệu ứng.

Chú ý: Danh sách này có thể thay đổi. Bạn cần chú  ý tới điều này.

Ngoài ra giá trị auto là một trường hợp rất phức tạp. Một vài trình duyệt, dựa trên Gecko, triển khai giá trị này khác so với những trình duyệt dựa trên WebKit, ít chặt chẽ hơn. Sử dụng các hiệu ứng với auto có thể dẫn tới những kết quả khác nhau, phụ thuộc vào trình duyệt và phiên bản của nó, vì vậy nên tránh sử dụng giá trị này.

Cũng cần lưu ý khi sử dụng một transition ngay sau khi thêm phần tử tới DOM bằng cách sử dụng .appendChild() hoặc loại bỏ thuộc tính display: none của nó. Điều này xem như trạng thái ban đầu không bao giờ xảy ra và phần tử luôn luôn ở trạng thái kết thúc. Cách dễ nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng window.setTimeout() trước khi thay đổi thuộc tính CSS mà bạn muốn tạo hiệu ứng.

Ví dụ nhiều thuộc tính với hiệu ứng

Nội dung HTML

<body>
  <p>The box below combines transitions for: width, height, background-color, transform. Hover over the box to see these properties animated.</p>
  <div class="box">Sample</div>
</body>

Nội dung CSS

.box {
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  display: block;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: #0000FF;
  -webkit-transition: width 2s, height 2s, background-color 2s, -webkit-transform 2s;
  transition: width 2s, height 2s, background-color 2s, transform 2s;
}

.box:hover {
  background-color: #FFCCCC;
  width: 200px;
  height: 200px;
  -webkit-transform: rotate(180deg);
  transform: rotate(180deg);
}

Các thuộc tính được sử dụng để định nghĩa các transition

CSS Transitions được điều khiển bằng cách viết tắt thuộc tính transition. Đây là cách tốt nhất để cấu hình các transition, nó tránh việc có một danh sách dài các tham số, cái có thể gây khó chịu khi phải dành nhiều thời gian để gỡ lỗi.

Bạn có thể điều khiển từng thành phần của transition với các thuộc tính sau:

(Chú ý các vòng lặp vô hạn chỉ dành cho mục đích mục đích minh họa; CSS transitions chỉ thay đổi một thuộc tính từ bắt đầu tới kết thúc. Nếu bạn cần các hiệu ứng như vòng lặp, hãy sử dụng CSS animation)

transition-property
Chỉ định tên các thuộc tính CSS để áp dụng hiệu ứng. Chỉ các các thuộc tính được liệt kê ở đây có hiệu ứng trong thời gian chuyển đổi; những thay đổi của các thuộc tính khác xảy ra ngay lập tức như thường lệ.
transition-duration
Chỉ định khoảng thời gian các chuyển tiếp xảy ra. Bạn có thể chỉ định một khoảng thời gian duy nhất áp dụng cho tất cả các thuộc tính, hoặc nhiều giá trị cho mỗi cho phép mỗi thuộc tính chuyển đổi qua các khoảng thời gian khác nhau.

transition-duration: 0.5s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 0.5s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  transform: rotate(270deg);
  -webkit-transform: rotate(270deg);
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transformv color;
  transition-duration: 0.5s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-duration: 1s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 1s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform color;
  transition-duration: 1s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  transform: rotate(270deg);
  -webkit-transform: rotate(270deg);
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top -webkit-transform transform color;
  -webkit-transition-duration: 1s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 1s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-duration: 2s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  transform: rotate(270deg);
  -webkit-transform: rotate(270deg);
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-duration: 4s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
.box1{
  transform: rotate(270deg);
  -webkit-transform: rotate(270deg);
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  -webkit-transition-duration: 4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top transform -webkit-transform color;
  transition-duration: 4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);
transition-timing-function
Chỉ định một hàm để định nghĩa cách các giá trị trung gian cho các thuộc tính được tính toán như thế nào. Timing functions xác định cách các giá trị trung gian của chuyển đổi được tính toán. Hầu hết timing function có thể được xác định bằng cách cung cấp các đồ thị tương ứng, như định nghĩa bốn đỉnh của một khối cubic bezier. Bạn cũng có thể chọn easing từ Easing Functions Cheat Sheet.

transition-timing-function: ease

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: ease;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: ease;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position:absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: ease;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: ease;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-timing-function: linear

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: linear;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-timing-function: step-end

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: step-end;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: step-end;
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: step-end;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: step-end;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-timing-function: steps(4, end)

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent { width: 250px; height:125px;}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: steps(4, end);
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: steps(4, end);
}
.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: steps(4, end);
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-timing-function: steps(4, end);
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);
transition-delay
Xác định khoảng thời gian trì hoãn giữa thời gian một thuộc tính thay đổi và lúc chuyển tiếp thực sự bắt đầu.

transition-delay: 0.5s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent {
  width: 250px;
  height: 125px;
}

.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}

.box1 {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top:25px;
  position: absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 0.5s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 0.5s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 1s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent {
  width: 250px;
  height: 125px;
}

.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
   -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 1s;
  transition-timing-function: linear;
}

.box1{
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 1s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 1s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 2s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent {
  width: 250px;
  height: 125px;
}

.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 2s;
  transition-timing-function: linear;
}

.box1 {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 2s;
  -webkit-transition-timing-function: linear;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 2s;
  transition-timing-function: linear;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

transition-delay: 4s

 <div class="parent">
 <div class="box">Lorem</div>
</div>
 
.parent {
  width: 250px;
  height: 125px;
}

.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  font-size: 20px;
  left: 0px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}

.box1 {
  width: 50px;
  height: 50px;
  background-color: blue;
  color: yellow;
  font-size: 18px;
  left: 150px;
  top: 25px;
  position: absolute;
  -webkit-transition-property: width height background-color font-size left top color;
  -webkit-transition-duration: 2s;
  -webkit-transition-delay: 4s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-in-out;
  transition-property: width height background-color font-size left top color;
  transition-duration: 2s;
  transition-delay: 4s;
  transition-timing-function: ease-in-out;
}
function updateTransition() {
 var el = document.querySelector("div.box");

 if (el) {
  el.className = "box1";
 } else {
  el = document.querySelector("div.box1");
  el.className = "box";
 }

 return el;
}

var intervalID = window.setInterval(updateTransition, 7000);

Cú pháp CSS được viết tắt như sau:

div {
  transition: <property> <duration> <timing-function> <delay>;
}

Phát hiện sự bắt đầu và hoàn thành của quá trình chuyển tiếp

Bạn có thể sử dụng sự kiện transitionend để phát hiện một hiệu ứng đã kết thúc. Đây là một đối tượng TransitionEvent, trong đó có 2 thuộc tính được thêm vào một đối tượng Event thông thường là:

propertyName
Một chuỗi báo hiệu tên thuộc tính CSS đã hoàn thành quá trình chuyển tiếp.
elapsedTime
Một số thực báo hiệu số giây quá trình chuyển tiếp đã diễn ra tại thời điểm sự kiện xảy ra. Giá trị này không ảnh hưởng tới giá trị của transition-delay.

Thông thường, bạn có thể sử dụng phương thức addEventListener() để theo dõi sự kiện này:

el.addEventListener("transitionend", updateTransition, true);

Để phát hiện quá trình chuyển tiếp bắt đầu sử dụng transitionrun (xảy ra trước thời gian chờ) và transitionstart (xảy ra sau thời gian chờ), theo cùng một mẫu:

el.addEventListener("transitionrun", signalStart, true);
el.addEventListener("transitionstart", signalStart, true);
Chú ý: Sự kiện transitioned không xảy ra nếu quá trình chuyển tiếp bị hủy bỏ trước khi nó hoàn thành vì phần tử display: none hoặc giá trị của thuộc tính đã thay đổi.

Khi danh sách thuộc tính và giá trị có độ dài khác nhau

Nếu danh sách giá trị ngắn hơn danh sách thuộc tính, giá trị của nó sẽ được lặp lại để phù hợp. Ví dụ:

div {
 transition-property: opacity, left, top, height;
 transition-duration: 3s, 5s;
}

Điều này sẽ tương ứng với:

div {
 transition-property: opacity, left, top, height;
 transition-duration: 3s, 5s, 3s, 5s;
}

Tương tự, nếu danh sách giá trị dài hơn danh sách thuộc tính, nó sẽ bị cắt bớt, như ví dụ dưới đây:

div {
 transition-property: opacity, left;
 transition-duration: 3s, 5s, 2s, 1s;
}

Sẽ được biên dịch thành:

div {
 transition-property: opacity, left;
 transition-duration: 3s, 5s;
}

Một ví dụ đơn giản

Đây là ví dụ thực hiện quá trình chuyển tiếp font size trong bốn giây với 2 giây trì hoãn giữa thời điểm người dùng di chuyển chuột lên phần tử và khi hiệu ứng bắt đầu:

#delay {
 font-size: 14px;
 transition-property: font-size;
 transition-duration: 4s;
 transition-delay: 2s;
}

#delay:hover {
 font-size: 36px;
}

Sử dụng transitions khi highlighting menus

Một trường hợp phổ biến là sử dụng CSS làm nổi bật các item trong một menu khi người dùng di chuột lên chúng. Việc sử dụng transition giúp hiệu ứng hấp dẫn hơn.

Trước khi xem code, bạn có thể muốn xem live demo (giả sử trình duyệt của bạn hỗ trợ transitions).

Đầu tiên chúng ta thiết lập menu sử dụng HTML:

<nav>
 <a href="#">Home</a>
 <a href="#">About</a>
 <a href="#">Contact Us</a>
 <a href="#">Links</a>
</nav>

Sau đó chúng ta sử dụng CSS để style và tạo hiệu ứng cho menu:

a {
 color: #fff;
 background-color: #333;
 transition: all 1s ease-out;
}

a:hover,
a:focus {
 color: #333;
 background-color: #fff;
}

Đoạn CSS quyết định menu trông như thế nào, với cả màu background và text thay đổi khi phần tử có trạng thái là :hover và :focus.

Sử dụng transitions để làm cho tính năng JavaScript mượt mà

Transitions là một công cụ tuyệt vời để làm mọi thứ trong mượt mà hơn mà không cần phải làm mọi thứ với JavaScript. Hãy xem ví dụ.

<p>Click anywhere to move the ball</p>
<div id="foo"></div>

Sử dụng JavaScript bạn có thể làm hiệu ứng quả bóng di chuyển tới một vị trí nhất định xảy ra:

var f = document.getElementById('foo');
document.addEventListener('click', function(ev){
  f.style.transform = 'translateY('+(ev.clientY-25)+'px)';
  f.style.transform += 'translateX('+(ev.clientX-25)+'px)';
},false);

Với CSS bạn có thể làm cho nó diễn ra mượt mà, mà không cần nhiều nỗ lực. Đơn giản thêm một transition tới phần tử và mọi thay đổi sẽ diễn ra mượt mà:

p {
 padding-left: 60px;
}

#foo {
 border-radius: 50px;
 width: 50px;
 height: 50px;
 background: #c00;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 transition: transform 1s;
}

Bạn có thể thử ở đây: http://jsfiddle.net/9h261pzo/291/

Các thông số kỹ thuật

Specification Status Comment
CSS Transitions Working Draft Initial definition

Khả năng tương thích với trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 -webkit
26.0
4.0 (2.0) -moz
16.0 (16.0)
10 10.5 -o
12.10
3.2 -webkit
transitionend event 1.0[1]
26.0
4.0 (2.0) 10 10.5[2]
12
12.10
3.2[1]
6.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 4.0 (2.0) -moz
16.0 (16.0)
10 10 -o
12.10
3.2
transitionend event 2.1[1] 4.0 (2.0) 10 10[2]
12
12.10
3.2[1]

[1] Chrome 1.0, WebKit 3.2 and Android 2.1 implemented this as the non-standard webkitTransitionEnd. Chrome 26.0 and WebKit 6.0 implement the standard transitionend.

[2] Opera 10.5 and Opera Mobile 10 implemented this as oTransitionEnd, version 12 as otransitionend and version 12.10 as the standard transitionend.

Các bài liên quan