:active

Pseudo klasa:active

Właściwość :active CSS pseudo-class jest używany w momencie aktywowania danego elementu przez użytkownika. Podczas interakcji z myszą zazwyczaj jest to czas pomiędzy naciśnięciem przycisku myszy a zwolnieniem go. Pseudo klasa :active jest często używna z elementami HTML jak <a> lub <button> (en-US) ale nie tylko.

Pseudo klasa :active może zostać zastąpiona przez inne pseudo-klasy powiązane z linkami, takie jak : link, : hover i {cssxref (": visited" )}}, które mogą się pojawić w kolejnych regułach. W celu dopasowania odpowiednich linków, należy umieścić: active we wszystkich innych regułach linków, zgodnie z definicją zlecenia LVHA:: link -: visited -: hover -: active.

Notatka: W systemach z wieloma przyciskami, CSS 3 określa pseudo klasę :active dla przycisku podstawowego.

Składnia

:active

Przykład

HTML

<body>
    <h1>:active przykład selektora CSS</h1>
    <p>Ten link zmieni się w czasie kliknięcia i zwolnienia<a href="#">Mozilla Developer Network</a>.</p>
</body>

CSS

body { background-color: #ffffc9 }
a:link { color: blue } /* unvisited links */
a:visited { color: purple } /* visited links */
a:hover { font-weight: bold } /* user hovers */
a:active { color: lime } /* active links */

Specyfikacja

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of ':active' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':active' in that specification.
Working Draft No change.
Selectors Level 3
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 1
The definition of ':active' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 5.0 1.0
Support on non-<a> elements 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 7.0 1.0
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 6.0 6.0 1.0
Support on non-<a> elements 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) ? ? (Yes) [1]

[1] By default, Safari Mobile does not use the :active state unless there is a touchstart event handler on the relevant element or on the <body>.

Zobacz też