overflow

La propietat CSS overflow especifica si s'ha de retallar el contingut, mostrar barres de desplaçament o mostrar el contingut desbordat quan és massa gran per al seu contenidor a nivell de bloc.

/* El contingut no es retallat */
overflow: visible;

/* El contingut es retallat, sense barres de desplaçament */
overflow: hidden;

/* El contingut es retallat, amb barres de desplaçament */
overflow: scroll;

/* Deixa que el navegador decideixi */
overflow: auto;

/* Valors globals */
overflow: inherit;
overflow: initial;
overflow: unset;

L'ús d' overflow amb un valor diferent a visible (per defecte) crea un nou context de format de bloc. Això és necessari per motius tècnics — si un flotador es creua amb l'element de desplaçament, el contingut es torna a embolicar per la força després de cada pas de desplaçament, donant lloc a una experiència de desplaçament lent.

Per tal que l' overflow tingui un efecte, el contenidor a nivell de bloc ha de tenir una alçada definida (height o max-height) o white-space establert a nowrap.

Nota: La propietat de JavaScript Element.scrollTop (en-US) es pot utilitzar per desplaçar un element HTML fins i tot quan overflow està configurat com hidden.

Initial value (en-US)visible
Applies toBlock-containers, flex containers, and grid containers
Inherited (en-US)no
Computed value (en-US)as each of the properties of the shorthand:
  • overflow-x: com s'especifica, excepte que si overflow-x o bé overflow-y són diferents de visible o clip, aquests dos valors computen a auto o hidden respectivament
  • overflow-y: com s'especifica, excepte que si overflow-x o bé overflow-y són diferents de visible o clip, aquests dos valors computen a auto o hidden respectivament
Animation typediscrete

Sintaxi

La propietat overflow s'especifica com una sola paraula clau triada de la llista de valors que es mostra a continuació.

Valors

visible
El contingut no es retalla i es pot mostrar fora de la caixa de contingut. Valor per defecte.
hidden
El contingut es retalla si és necessari per adaptar-lo a la caixa de contingut. No es proporcionen barres de desplaçament.
scroll
El contingut es retalla si és necessari per adaptar-lo a la caixa de contingut. Els navegadors mostren les barres de desplaçament independentment que el contingut estigui o no retallat. (Això evita que les barres de desplaçament apareguin o desapareguin quan el contingut canvia). Les impressores poden imprimir contingut desbordat.
auto
Depèn de l'agent d'usuari. Si el contingut s'adapta a l'interior de la caixa de contingut, es veurà igual que visible, però se segueix establint un nou context de format de bloc. Els navegadors d'escriptori com Firefox proporcionen barres de desplaçament si el contingut es desborda.
overlay  This is an experimental API that should not be used in production code.   This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Es comporta de la mateixa manera que auto, però amb les barres de desplaçament sobre el contingut en lloc d'ocupar espai. Només s'admet en navegadors basats en WebKit (p. ex., Safari) i basats en Blink (p. ex., Chrome o Opera).

Extensions Mozilla

-moz-scrollbars-none This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Utilitzeu overflow: hidden en el seu lloc.
-moz-scrollbars-horizontal This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Es preferible l'ús de overflow-x i overflow-y.
-moz-scrollbars-vertical This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Es preferible l'ús de overflow-x i overflow-y.
-moz-hidden-unscrollable This API has not been standardized.
Destinat principalment per a ús intern i per temes. Desactiva el desplaçament dels elements arrel XML, <html> i <body> amb les tecles de fletxa del teclat i la roda del ratolí.

Sintaxi formal

[ (en-US) visible | (en-US) hidden | (en-US) clip | (en-US) scroll | (en-US) auto ] (en-US){ (en-US)1,2} (en-US)

Exemples

p {
  width: 12em;
  height: 6em;
  border: dotted;
  overflow: visible; /* el contingut no es retalla */
}

visible (per defecte)
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

p { overflow: hidden; /* no es proporcionen barres de desplaçament */ }

overflow: hidden
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

p { overflow: scroll; /* mostra sempre barres de desplaçament */ }

overflow: scroll
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

p { overflow: auto; /* afegeix barres de desplaçament si és necessari */ }

overflow: auto
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Overflow Module Level 3
The definition of 'overflow' in that specification.
Working Draft  
CSS Basic Box Model
The definition of 'overflow' in that specification.
Candidate Recommendation No canvia.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'overflow' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier)[1] 4.0[2] 7.0 1.0 (85)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) 1.0 (1)[1] ? ? ?

[1] A través de Firefox 3.6 (Gecko 1.9.2), la propietat overflow s'aplica incorrectament als elements del grup de taula (<thead> , <tbody> , <tfoot>). Aquest comportament es corregeix en versions posteriors.

[2] Internet Explorer 4 a 6 amplia un element amb overflow: visible (valor predeterminat) per adaptar-se al contingut que hi ha dins. height/width es comportan com min-height/min-width.

Vegeu també