::first-line (:first-line)

El pseudo-element CSS ::first-line aplica estils a la primera línia d'un element de nivell de bloc. Tingueu en compte que la longitud de la primera línia depèn de molts factors, incloent l'amplada de l'element, l'amplada del document i la mida de la font del text

/* Selecciona la primera línia d'un <p> */
p::first-line {
  color: red;
}

CSS3 va introduir la notació de ::first-line (de dos caràcters, de dos punts) per distingir les pseudo-classes dels pseudo-elements. Els navegadors també accepten :first-line, introduït en CSS2.

Propietats permeses

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::first-line:

Sintaxi

/* CSS3 syntax */
::first-line

/* CSS2 syntax */
:first-line

Exemple

HTML

<p>Styles will only be applied to the first line of this paragraph.
After that, all text will be styled like normal. See what I mean?</p>

<span>The first line of this text will not receive special styling
because it is not a block-level element.</span>

CSS

::first-line {
  color: blue;
  text-transform: uppercase;


  /* WARNING: DO NOT USE THESE */
  /* Many properties are invalid in ::first-line pseudo-classes */
  margin-left: 20px;
  text-indent: 20px;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::first-line' in that specification.
Working Draft Defineix de manera més estricta on pot apareixer una ::first-letter.
Generalitza propietats permeses per a composició tipogràfica, decoració de text i propietats de disseny en línia i opacity.
Defineix l'herència de ::first-letter.
CSS Text Decoration Module Level 3
The definition of 'text-shadow with ::first-line' in that specification.
Candidate Recommendation Permès lùs de text-shadow amb ::first-letter.
Selectors Level 3
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation Introdueix la sintaxi de dos caràcter de dos punts.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation Cap canvi
CSS Level 1
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation La definició inicial fa servir la sintaxi d'un sol caràcter de dos punts.

BCD tables only load in the browser

Vegeu també