::first-line (:first-line)

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

El pseudo-element CSS ::first-line aplica estils a la primera línia d'un element de nivell de bloc. Tingueu en compte que la longitud de la primera línia depèn de molts factors, incloent l'amplada de l'element, l'amplada del document i la mida de la font del text

/* Selecciona la primera línia d'un <p> */
p::first-line {
  color: red;
}

CSS3 va introduir la notació de ::first-line (de dos caràcters, de dos punts) per distingir les pseudo-classes dels pseudo-elements. Els navegadors també accepten :first-line, introduït en CSS2.

Propietats permeses

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::first-line:

Sintaxi

/* CSS3 syntax */
::first-line

/* CSS2 syntax */
:first-line

Exemple

HTML

<p>Styles will only be applied to the first line of this paragraph.
After that, all text will be styled like normal. See what I mean?</p>

<span>The first line of this text will not receive special styling
because it is not a block-level element.</span>

CSS

::first-line {
  color: blue;
  text-transform: uppercase;


  /* WARNING: DO NOT USE THESE */
  /* Many properties are invalid in ::first-line pseudo-classes */
  margin-left: 20px;
  text-indent: 20px;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::first-line' in that specification.
Working Draft Defineix de manera més estricta on pot apareixer una ::first-letter.
Generalitza propietats permeses per a composició tipogràfica, decoració de text i propietats de disseny en línia i opacity.
Defineix l'herència de ::first-letter.
CSS Text Decoration Module Level 3
The definition of 'text-shadow with ::first-line' in that specification.
Candidate Recommendation Permès lùs de text-shadow amb ::first-letter.
Selectors Level 3
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation Introdueix la sintaxi de dos caràcter de dos punts.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation Cap canvi
CSS Level 1
The definition of '::first-line' in that specification.
Recommendation La definició inicial fa servir la sintaxi d'un sol caràcter de dos punts.
Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
::first-lineChrome Full support 1
Notes
Full support 1
Notes
Notes Before Chrome 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support 1
Notes Alternate Name
Notes Before Chrome 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Edge Full support 12
Full support 12
Full support 12
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Firefox Full support 1
Full support 1
Full support 1
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
IE Full support 9
Full support 9
Full support 5.5
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Opera Full support 7
Notes
Full support 7
Notes
Notes From Opera 15 to Opera 49 (exclusive), the text-transform property does not work on ::first-line or :first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support 3.5
Notes Alternate Name
Notes From Opera 15 to Opera 49 (exclusive), the text-transform property does not work on ::first-line or :first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Safari Full support 1
Notes
Full support 1
Notes
Notes The text-transform property does not work for ::first-line or :first-line pseudo-elements. See WebKit bug 3409.
Full support 1
Notes Alternate Name
Notes The text-transform property does not work for ::first-line or :first-line pseudo-elements. See WebKit bug 3409.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
WebView Android Full support ≤37
Notes
Full support ≤37
Notes
Notes Before WebView 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support ≤37
Notes Alternate Name
Notes Before WebView 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Chrome Android Full support 18
Notes
Full support 18
Notes
Notes Before Chrome 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support 18
Notes Alternate Name
Notes Before Chrome 62, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Firefox Android Full support 4
Full support 4
Full support 4
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Opera Android Full support 10.1
Notes
Full support 10.1
Notes
Notes From Opera 15 to Opera 49 (exclusive), the text-transform property does not work on ::first-line or :first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support 10.1
Notes Alternate Name
Notes From Opera 15 to Opera 49 (exclusive), the text-transform property does not work on ::first-line or :first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Safari iOS Full support 1
Notes
Full support 1
Notes
Notes The text-transform property does not work for ::first-line or :first-line pseudo-elements. See WebKit bug 3409.
Full support 1
Notes Alternate Name
Notes The text-transform property does not work for ::first-line or :first-line pseudo-elements. See WebKit bug 3409.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line
Samsung Internet Android Full support 1.0
Notes
Full support 1.0
Notes
Notes Before Samsung Internet 8.0, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Full support 1.0
Notes Alternate Name
Notes Before Samsung Internet 8.0, the text-transform property does not work on ::first-line pseudo-elements. See Chromium bug 129669.
Alternate Name Uses the non-standard name: :first-line

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Vegeu també