Universal selectors

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Ký hiệu chọn toàn bộ của CSS (*) sẽ chọn mọi đối tượng thuộc bất kỳ loại nào.

/* Chọn tất cả đối tượng */
* {
 color: green;
}

Bắt đầu từ CSS3, dấu sao * có thể được dùng kết hợp cùng với namespaces:

 • ns|* - khớp với mọi đối tượng trong namespace ns
 • *|* - khớp với mọi đối tượng
 • |* - khớp với mọi đối tượng không được khai báo namespace

Cú pháp

* { các thuộc tính }

Dấu * không bắt buộc đối với những bộ chọn đơn giản. Ví dụ, *.warning và .warning tương đương nhau.

Ví dụ

CSS

* [lang^=en] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* tự động giãn cách đối tượng liền kề sau một đối tượng float */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="en-us">A green span</span> in a red paragraph.</span>
</p>
<p id="maincontent" lang="en-gb">
 <span class="warning">A red span</span> in a green paragraph.</span>
</p>

Kết quả

Quy cách

Quy cách Trạng thái Ghi chú
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft Không đổi
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defines behavior regarding namespaces and adds hint that omitting the selector is allowed within pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Định nghĩa ban đầu

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Universal selector (*)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 7Opera Full support 3.5Safari Full support 1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Namespaces (*|*)Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 1.3WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support