Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Lớp giả  CSS :focus đại diện cho thành phần (như một input form) nhận focus. Nó được kích hoạt khi người dùng kích hoặc tap lên thành phần hoặc chọn nó bằng phím "tab".

/* Chọn bấy kỳ thành phần input nào được focus */
input:focus {
  color: red;
}

Chú ý: Lớp giả này chỉ áp dụng với chính thành phần được focus. Sử dụng :focus-within nếu bạn muốn chọn thành phần chứa một thành phần được focus.

Cú pháp

:focus

Ví dụ

HTML

<input class="red-input" value="I'll be red when focused."><br>
<input class="blue-input" value="I'll be blue when focused.">

CSS

.red-input:focus {
  background: yellow;
  color: red;
}

.blue-input:focus {
  background: yellow;
  color: blue;
}

Result

Chi tiết

Chi tiết Trạng thái Bình luận
HTML Living Standard
The definition of ':focus' in that specification.
Living Standard Defines HTML-specific semantics.
Selectors Level 4
The definition of ':focus' in that specification.
Working Draft No change.
Selectors Level 3
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 7Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 6Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

 

 

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Ozu
Cập nhật lần cuối bởi: Ozu,