Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Lớp giả  CSS :focus đại diện cho thành phần (như một input form) nhận focus. Nó được kích hoạt khi người dùng kích hoặc tap lên thành phần hoặc chọn nó bằng phím "tab".

/* Chọn bấy kỳ thành phần input nào được focus */
input:focus {
  color: red;
}

Chú ý: Lớp giả này chỉ áp dụng với chính thành phần được focus. Sử dụng :focus-within nếu bạn muốn chọn thành phần chứa một thành phần được focus.

Cú pháp

:focus

Ví dụ

HTML

<input class="red-input" value="I'll be red when focused."><br>
<input class="blue-input" value="I'll be blue when focused.">

CSS

.red-input:focus {
  background: yellow;
  color: red;
}

.blue-input:focus {
  background: yellow;
  color: blue;
}

Result

Chi tiết

Chi tiết Trạng thái Bình luận
HTML Living Standard
The definition of ':focus' in that specification.
Living Standard Defines HTML-specific semantics.
Selectors Level 4
The definition of ':focus' in that specification.
Working Draft No change.
Selectors Level 3
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation No change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Tương thích trình duyệt

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1 Yes1871
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support1 ? Yes461 ?

 

 

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Ozu
Cập nhật lần cuối bởi: Ozu,