این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

یک CSS pseudo-element کلمه کلیدی است که به انتخابگر اضافه می‌شود و اجازه می‌دهد قسمت خاصی از عنصر انتخاب شده را آرایش کنید. برای مثال، first-line:: می‌تواند برای تغییر نوشتار و رنگ خط اول یک پاراگراف مورد استفاده قرار گیرد.

/* The first line of every <p> element. */
p::first-line {
  color: blue;
  text-transform: uppercase;
}

Note: In contrast to pseudo-elements, pseudo-classes can be used to style an element based on its state.

Syntax

selector::pseudo-element {
  property: value;
}

You can use only one pseudo-element in a selector. It must appear after the simple selectors in the statement.

Note: As a rule, double colons (::) should be used instead of a single colon (:). This distinguishes pseudo-classes from pseudo-elements. However, since this distinction was not present in older versions of the W3C spec, most browsers support both syntaxes for the original pseudo-elements.

Index of standard pseudo-elements

Browser Lowest Version Support of
Internet Explorer 8.0 :pseudo-element
9.0 :pseudo-element ::pseudo-element
Firefox (Gecko) 1.0 (1.0) :pseudo-element
1.0 (1.5) :pseudo-element ::pseudo-element
Opera 4.0 :pseudo-element
7.0 :pseudo-element ::pseudo-element
Safari (WebKit) 1.0 (85) :pseudo-element ::pseudo-element

See also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, dijam
Last updated by: mdnwebdocs-bot,