این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

ترکیب  (+) adjacent sibling combinator دو انتخابگر را از هم جدا می‌کند و زمانی تطابق انجام می‌شود که انتخابگر دوم بلافاصله بعد از انتخابگر اول آمده باشد و هر فرزند یک والد element باشند.

/* باشند img پارگراف‌هایی که بلافاصله بعد از */
img + p {
  font-style: bold;
}

Syntax

former_element + target_element { style properties }

Example

CSS

li:first-of-type + li {
  color: red;
}

HTML

<ul>
  <li>One</li>
  <li>Two!</li>
  <li>Three</li>
</ul>

Result

Specifications

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of 'next-sibling combinator' in that specification.
Working Draft Renames it the "next-sibling" combinator.
Selectors Level 3
The definition of 'Adjacent sibling combinator' in that specification.
Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'Adjacent sibling selectors' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support112171 2 Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

1. Internet Explorer 7 doesn't update the style correctly when an element is dynamically placed before an element that matched the selector.

2. In Internet Explorer 8, if an element is inserted dynamically by clicking on a link the first-child style isn't applied until the link loses focus.

See also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: dijam
Last updated by: dijam,