padding-top

La propietat CSS padding-top estableix l'alçada de l'àrea de farcit a la part superior d'un element. A diferència dels marges, no es permeten valors negatius per al farcit. La propietat abreujada padding es pot utilitzar per establir farcits als quatre costats d'un element amb una sola declaració.

/* <length> values */
padding-top: 0.5em;
padding-top: 0;
padding-top: 2cm;

/* <percentage> value */
padding-top: 10%;

/* Global values */
padding-top: inherit;
padding-top: initial;
padding-top: unset;

L'àrea de farcit d'un element és l'espai entre el seu contingut i la seva vora.

The effect of the CSS padding-top property on the element box

Initial value0
Applies toall elements, except table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group and table-column. It also applies to ::first-letter.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Mediavisual
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Sintaxi

Valors

length
La grandària del farcit com a valor fix. Ha de ser no negatiu.
percentage
La grandària del farcit com a percentatge, en relació amb l'amplada del bloc contenidor. Ha de ser no negatiu.

Sintaxi formal

Exemples

.content { padding-top: 5%; }
.sidebox { padding-top: 10px; }

Especificacions

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 4.0 3.5 1.0 (85)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? ?

 Vegeu també