At-rule

Una regla at (at-rule) es una declaració CSS que comença amb un signe, '@' (U+0040 COMMERCIAL AT), seguit d'un identificador i inclou tot fins al següent punt i coma, ';' (U+003B SEMICOLON), o el següent bloc bloc CSS , el que succeeixi primer.

Hi ha diverses regles at (at-rules), designades pels seus identificadors, cadascuna amb una sintaxi diferent:

 • @charset (en-US) — Defineix el conjunt de caràcters utilitzat per la fulla d'estil.
 • @import (en-US) — Li diu al motor CSS que inclogui una fulla d'estil externa.
 • @namespace (en-US) — Li diu al motor CSS que tot el seu contingut ha de ser considerat com prefixat amb un espai de noms XML.
 • Regles at (at-rules) niades — Un subconjunt de sentències niades, que es pot utilitzar com una declaració d'una fulla d'estil, així com dins de les regles de grup condicionals:
  • @media (en-US) — Una regla de grup condicional que aplicarà el seu contingut si el dispositiu compleix els criteris de la condició definida mitjançant una consulta de medis.
  • @supports (en-US) — Una regla de grup condicional que aplicarà el seu contingut si el navegador compleix amb els criteris de la condició donada.
  • @document (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code. — Una regla de grup condicional que aplicarà el seu contingut si el document en el qual s'aplica la fulla d'estil compleix amb els criteris de la condició donada. (posposat al nivell 4 de les especificacions CSS)
  • @page (en-US) — Descriu l'aspecte dels canvis de disseny que s'aplicaran en imprimir el document.
  • @font-face (en-US) — Descriu l'aspecte d'una font externa a descarregar.
  • @keyframes (en-US) — Descriu l'aspecte dels passos intermedis en una seqüència d'animació CSS.
  • @viewport (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code. — Descriu els aspectes de la finestra de visualització per a dispositius de pantalla petita. (actualment en l'etapa de l'esborrany de treball)
  • @counter-style (en-US) — Defineix estils de comptador específics que no formen part del conjunt d'estils predefinit . (en l'etapa de Recomanació de Candidats, però només implementat en Gecko al moment de la redacció)
  • @font-feature-values (en-US) (més @swash, @ornaments, @annotation, @stylistic, @styleset and @character-variant)
   — Definiu noms comuns a font-variant-alternates (en-US) per a la característica activada de forma diferent en OpenType. (en l'etapa de Recomanació de Candidats, però només implementada en Gekko al moment de la redacció)

Regles del grup condicional

Igual que els valors de les propietats, cada regla té una sintaxi diferent. No obstant això, alguns d'ells poden agrupar-se en una categoria especial anomenada regles de grup condicional. Aquests declaracions comparteixen una sintaxi comuna i cadascun d'ells pot incloure declaracions niades, ja siguin conjunts de regles o regles at niades. A més, tots transmeten un significat semàntic comú: tots vinculen algun tipus de condició que, en qualsevol moment, s'avalua com a veritable o fals. Si la condició s'avalua com a veritable, s'aplicaran totes les instruccions del grup

Les regles de grup condicional es defineixen Condicionals CSS Nivell 3 i son:

Atès que cada grup condicional també pot contenir declaracions niades, pot haver-hi una quantitat no especificada de niaments.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Conditional Rules Module Level 3 Candidate Recommendation Definició inicial
Compatibility Standard
The definition of 'CSS At-rules' in that specification.
Living Standard Estandaritza @-webkit-keyframes.

Vegeu també