این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

در after ،CSS:: یک pseudo-element می‌سازد که به عنوان آخرین فرزند آن عنصر قلمداد می‌شود. after:: اغلب جهت افزودن محتوای زیبایی از طریق ویژگی content  مورد استفاده قرار می‌گیرد. این pseudo-element بصورت پیشفرض inline است.

/* Add an arrow after links */
a::after {
 content: "";
}

Note: The pseudo-elements generated by ::before and ::after are contained by the element's formatting box, and thus don't apply to replaced elements such as <img>, or to <br> elements.

Syntax

/* CSS3 syntax */
::after

/* CSS2 syntax */
:after

Note: CSS3 introduced the ::after notation (with two colons) to distinguish pseudo-classes from pseudo-elements. Browsers also accept :after, introduced in CSS2.

Examples

Simple usage

Let's create two classes: one for boring paragraphs and one for exciting ones. We can use these classes to add pseudo-elements to the end of paragraphs.

HTML

<p class="boring-text">Here is some plain old boring text.</p>
<p>Here is some normal text that is neither boring nor exciting.</p>
<p class="exciting-text">Contributing to MDN is easy and fun.</p>

CSS

.exciting-text::after {
 content: " <- EXCITING!"; 
 color: green;
}

.boring-text::after {
 content: " <- BORING";
 color: red;
}

Result

Decorative example

We can style text or images in the content property almost any way we want.

HTML

<span class="ribbon">Look at the orange box after this text. </span>

CSS

.ribbon {
 background-color: #5BC8F7;
}

.ribbon::after {
 content: "This is a fancy orange box.";
 background-color: #FFBA10;
 border-color: black;
 border-style: dotted;
}

Result

Tooltips

This example uses ::after, in conjunction with the attr() CSS expression and a data-descr custom data attribute, to create tooltips. No JavaScript is required!

HTML

<p>Here we have some
 <span data-descr="collection of words and punctuation">text</span> with a few
 <span data-descr="small popups that appear when hovering">tooltips</span>.
</p>

CSS

span[data-descr] {
 position: relative;
 text-decoration: underline;
 color: #00F;
 cursor: help;
}

span[data-descr]:hover::after {
 content: attr(data-descr);
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 24px;
 min-width: 200px;
 border: 1px #aaaaaa solid;
 border-radius: 10px;
 background-color: #ffffcc;
 padding: 12px;
 color: #000000;
 font-size: 14px;
 z-index: 1;
}

Result

Specifications

Specification Status Comment
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::after' in that specification.
Working Draft No significant changes to the previous specification.
CSS Transitions
The definition of 'transitions on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Allows transitions on properties defined on pseudo-elements.
CSS Animations
The definition of 'animations on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Allows animations on properties defined on pseudo-elements.
Selectors Level 3
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Introduces the two-colon syntax.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Initial definition, using the one-colon syntax.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
::afterChrome Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Edge Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Firefox Full support 1.5
Notes
Full support 1.5
Notes
Notes Before Firefox 57, Firefox had a bug where ::after pseudo-elements were still generated, even if the content property value were set to normal or none.
Notes Before Firefox 3.5, only the CSS level 2 behavior of :after was supported, which disallowed position, float, list-style-* and some display properties.
Full support 1
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
IE Full support 9
Full support 9
Full support 8
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Opera Full support 7
Full support 7
Full support 4
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Safari Full support 4
Full support 4
Full support 4
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
WebView Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Chrome Android ? Edge Mobile Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: :after
Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
Animation and transition supportChrome Full support 26Edge Full support YesFirefox Full support 4IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

See Also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, dijam
Last updated by: mdnwebdocs-bot,