MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :focus s'aplica quan un element ha rebut l'enfocament, ja sigui des de la selecció feta per l'usuari amb l'ús del teclat o mitjançant l'activació amb el ratolí (per exemple, una entrada de formulari).

Aquesta pseudo-classe només s'aplica a l'element enfocat, no els seus pares, com :checked i :enabled però a diferència de :active o :hover.

Sintaxi

:focus { style properties }

Exemples

.first-name:focus {
  color: red;
}

.last-name:focus {
  color: lime;
}
<input class="first-name" value="I'll be red when focused">
<input class="last-name" value="I'll be lime when focused">

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':focus' in that specification.
Living Standard Defineix la semàntica específica d'HTML.
Selectors Level 4
The definition of ':focus' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':focus' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 7.0 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1) 8.0 6.0 1.0

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,