::after (:after)

En CSS, ::after crea un pseudo-element que és l'últim fill de l'element seleccionat. Sovint s'utilitza per afegir contingut cosmètic a un element amb la propietatcontent (en-US). Està integrat per defecte.

/* Afegeix una fletxa després d'enllaços */
a::after {
 content: "→";
}

Sintaxi

/* CSS3 syntax */
::after

/* CSS2 syntax */
:after

CSS3 va introduir la notació de ::after ( amb dos caràcters de dos punts ) per distingir les pseudo-classes dels pseudo-elements. Els navegadors també accepten :after, introduït en CSS2.

Consideracions

Els pseudo-elements generats per ::before i ::after estan continguts per la caixa de formatació de l'element i, per tant  ::before i ::after no s'apliquen als elements reemplaçats com img, or a elements br.

Exemples

Ùs senzill

Crearem dues classes: una per als paràgrafs boring i un per als exciting. Marcarem cada paràgraf afegint un pseudo-element al final del mateix.

<p class="boring-text">Here is some plain old boring text.</p>
<p>Here is some normal text that is neither boring nor exciting.</p>
<p class="exciting-text">Contributing to MDN is easy and fun.
Just hit the edit button to add new live samples, or improve existing samples.</p>
.exciting-text::after {
 content: "<- now this *is* exciting!";
 color: green;
}

.boring-text::after {
  content: "<- BORING!";
  color: red;
}

Resultat

Exemple decoratiu

Podem donar estil de text o imatges en la propietat content (en-US) gairebé de qualsevol manera que vulguem.

<span class="ribbon">Notice where the orange box is.</span>
.ribbon {
 background-color: #5BC8F7;
}

.ribbon::after {
 content: "Look at this orange box.";
 background-color: #FFBA10;
 border-color: black;
 border-style: dotted;
}

Resultat

Tooltips

El següent exemple mostra l'ús del pseudo-element ::after en conjunció amb l'expressió CSS attr() i un atribut de dades personalitzades data-descr per crear un tooltip en pur CSS, similar al glossari. Feu clic en la vista prèvia en viu o vegeu aquest exemple en una pàgina apart.

<p>Here is the live example of the above code.<br />
 We have some <span data-descr="collection of words and punctuation">text</span> here with a few
 <span data-descr="small popups which also hide again">tooltips</span>.<br />
 Don't be shy, hover over to take a <span data-descr="not to be taken literally">look</span>.
</p>
span[data-descr] {
 position: relative;
 text-decoration: underline;
 color: #00F;
 cursor: help;
}

span[data-descr]:hover::after {
 content: attr(data-descr);
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 24px;
 min-width: 200px;
 border: 1px #aaaaaa solid;
 border-radius: 10px;
 background-color: #ffffcc;
 padding: 12px;
 color: #000000;
 font-size: 14px;
 z-index: 1;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::after' in that specification.
Working Draft No hi ha canvis significatius en l'especificació anterior.
CSS Transitions
The definition of 'transitions on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Permet transicions en les propietats definides en els pseudo-elements.
CSS Animations Level 1
The definition of 'animations on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Permet animacions en les propietats definides en els pseudo-elements.
Selectors Level 3
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Introdueix la sintaxi de dos caràcters de dos punts .
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Definició inicial, utilitzant la sintaxi d'un  caràcter de dos punts.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
suport :after (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier)[1] 8.0 4 4.0
suport ::after (Yes) (Yes) 1.5 (1.8)[1] 9.0 7 4.0
Suport d'animacions i transicions 26 (Yes) 4.0 (2.0) No support No support No support
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
suport :after (Yes) (Yes) ? ? ? ?
suport ::after (Yes) (Yes) ? ? ? ?
Suport d'animacions i transicions (Yes) (Yes) 4.0 (4.0) No support No support No support

[1] Firefox anterior a la versió 3.5 només implementa la versió CSS 2.0 de :after. No es permet position (en-US), float (en-US), list-style-* i algunes propietats de pantalla. Firefox 3.5 elimina aquestes restriccions.

Notes de Quantum CSS

 • Gecko té un error pel qual els pseudo-elements ::before i ::after  se segueixen generant fins i tot si el valor de la propietat content (en-US) està establert a normal o none. Segons les especificacions, no hauria de ser (errada 1387931). Això s'ha solucionat en el nou motor CSS paral·lel de Firefox (també conegut com Quantum CSS o Stylo,

  planificat per al seu llançament en Firefox 57).

Vegeu també