MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

El pseudo-element CSS ::after coincideix amb un últim fill virtual de l'element seleccionat. Se sol utilitzar per afegir contingut estètic a un element mitjançant l'ús de la propietat CSS content. Aquest element per defecte és en línia (inline).

Sintaxi

/* CSS3 syntax */
::after { style properties }

/* CSS2 syntax */
:after { style properties }

La notació ::after (amb dos punts dobles) es va introduir en CSS 3 a fi d'establir una discriminació entre pseudo-classes i pseudo-elements. Els navegadors accepten també la notació :after introduïda en CSS 2.

Exemples

Ùs senzill

Crearem dues classes: una per als paràgrafs boring i un per als exciting. Marcarem cada paràgraf afegint un pseudo-element al final del mateix.

<p class="boring-text">Here is some good old boring text.</p>
<p>Here is some moderate text that is neither boring nor exciting.</p>
<p class="exciting-text">Contributing to MDN is easy and fun.
Just hit the edit button to add new live samples, or improve existing samples.</p>
.exciting-text::after {
 content: "<- now this *is* exciting!"; 
 color: green;
}

.boring-text::after {
  content: "<- BORING!";
  color: red;
}

Sortida

Exemple decoratiu

Podem donar estil de text o imatges en la propietat content gairebé de qualsevol manera que vulguem.

<span class="ribbon">Notice where the orange box is.</span>
.ribbon {
 background-color: #5BC8F7;
}

.ribbon::after {
 content: "Look at this orange box.";
 background-color: #FFBA10;
 border-color: black;
 border-style: dotted;
}

Sortida

Tooltips

El següent exemple mostra l'ús del pseudo-element ::after en conjunció amb l'expressió CSS attr() i un atribut de dades personalitzades data-descr per crear un tooltip pur-CSS, similar al glossari. Feu clic en la vista prèvia en viu o vegeu aquest exemple en una pàgina apart.

<p>Here is the live example of the above code.<br />
 We have some <span data-descr="collection of words and punctuation">text</span> here with a few
 <span data-descr="small popups which also hide again">tooltips</span>.<br />
 Don't be shy, hover over to take a <span data-descr="not to be taken literally">look</span>.
</p>
span[data-descr] {
 position: relative;
 text-decoration: underline;
 color: #00F;
 cursor: help;
}

span[data-descr]:hover::after {
 content: attr(data-descr);
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 24px;
 min-width: 200px;
 border: 1px #aaaaaa solid;
 border-radius: 10px;
 background-color: #ffffcc;
 padding: 12px;
 color: #000000;
 font-size: 14px;
 z-index: 1;
}

Sortida

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::after' in that specification.
Working Draft No hi ha canvis significatius en l'especificació anterior.
CSS Transitions
The definition of 'transitions on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Permet transicions en les propietats definides en els pseudo-elements.
CSS Animations
The definition of 'animations on pseudo-element properties' in that specification.
Working Draft Permet animacions en les propietats definides en els pseudo-elements.
Selectors Level 3
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Introdueix la sintaxi de dos punts.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '::after' in that specification.
Recommendation Definició inicial, utilitzant la sintaxi d'un punt.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
suport :after (Yes) 1.0 (1.7 or earlier)[1] 8.0 4 4.0
suport ::after (Yes) 1.5 (1.8)[1] 9.0 7 4.0
Suport de animacions i transicions 26 4.0 (2.0) No support No support No support
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
suport :after (Yes) ? ? ? ?
suport ::after (Yes) ? ? ? ?
Suport de animacions i transicions (Yes) 4.0 (4.0) No support No support No support

[1] Firefox anterior a la versió 3.5 només implementa la versió CSS 2.0 de :after. No es permet position, float, list-style-* i algunes propietats de pantalla. Firefox 3.5 elimina aquestes restriccions.

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,