MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

This is an experimental technology
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future versions of browsers as the specification changes.

Sumari

La pseudo-classe CSS :dir coincideix en elements basats en la direccionalitat del text que figura en el mateix. En HTML, la direcció es determina per l'atribut dir. Per a altres tipus de documents poden haver-hi altres mètodes de document per a la determinació de l'idioma.

Recordeu que l'ús de la pseudo-classe :dir() no és equivalent a fer servir el selectors d'atributs [dir=...]. Aquest últim coincideix amb un valor de dir i no coincideix quan no s'estableix cap atribut, encara que en aquest cas l'element hereti el valor del seu pare; de la mateixa manera [dir=rtl] o [dir=ltr] no coincidirà amb el valor auto que es pot utilitzar en l'atribut dir. En sentit contrari, :dir() coincidirà amb el valor calculat per la UA, sent heretat o valor auto.

També :dir() considera només el valor semàntic de la direccionalitat, la definida en un document, la major part del temps en HTML. No tindrà en compte la direccionalitat de l'estil, establerta per les propietats CSS com direction que són purament estilístics.

Sintaxi

:dir( ltr | rtl ) { style properties }

Exemples

<div dir="rtl">
  <span>test1</span>
  <div dir="ltr">test2
    <div dir="auto">עִבְרִית</div>
  </div>
</div>

En aquest exemple :dir(rtl) coincidirà amb el div de nivell superior, span que conté test1 i el div amb els caràcters hebreus. :dir(ltr) coincidirà amb el div que conté test2.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':dir(ltr)' in that specification.
Living Standard Sense camvis.
Selectors Level 4
The definition of ':dir()' in that specification.
Working Draft Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Suport bàsic No support[1] 17 (17) -moz
49 (49)[2]
No support No support[3] No support[1] No support[4]
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support[1] 17.0 (17) -moz
49.0 (49)[2]
No support No support No support[4]

[1] Aquesta funció no s'ha implementat encara. Veure Chromium errada 576815.

[2] Atès que la propietat estandarditzada s'implementa des Gecko 49.0 (Firefox 49.0 / Thunderbird 49.0 / SeaMonkey 2.46), la variant prefixada -moz va ser eliminada en Gecko 53.0 (Firefox 53.0 / Thunderbird 53.0 / SeaMonkey 2.50).

[3] Microsoft Edge Sol.licitud de caraterística en UserVoice.

[4] Aquesta funció no s'ha implementat encara. Veure WebKit errada 64861.

Veure

  • pseudo-classes relacionades amb el llenguatge: :lang, :dir

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,