:active

La pseudo-class CSS :active representa un element (com un botó) que està sent activat per l'usuari. Quan s'usa un ratolí, l'"activació" normalment comença quan l'usuari pressiona el botó primari del ratolí i acaba quan es deixa anar. La pseudo-classe :active s'usa comunament en elements <a> i <button>, però també pot usar-se en altres elements.

/* Selects any <a> that is being activated */
a:active {
 color: red;
}

Els estils definits per la pseudo-class :active seran anul·lats per qualsevol pseudo-class subsegüent relacionada amb l'enllaç (:link, :hover o :visited) que tingui almenys la mateixa especificitat. Per donar un estil apropiat als enllaços, poseu la regla :active després de totes les altres regles relacionades amb els enllaços, tal com ho defineix l'ordre LVHA-order: :link:visited:hover:active.

Nota: En sistemes amb ratolins de múltiples botons, CSS 3 especifica que la pseudo-class :active només s'ha d'aplicar al botó primari; en ratolins destres, normalment és el botó més a l'esquerra.

Sintaxi

:active

Exemple

HTML

<a href="#">This link will turn lime while you click on it.</a>

CSS

a:link { color: blue; }     /* Unvisited links */
a:visited { color: purple; }   /* Visited links */
a:hover { background: yellow; } /* User hovers */
a:active { color: lime; }    /* Active links */

Resultat

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 5.0 1.0
Suport en elements no <a> 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 7.0 1.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 6.0 6.0 1.0
Suport en elements no <a> 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) ? ? (Yes) [1]

[1] Per defecte, Safari Mobile no utilitza l'estat :active a menys que hi hagi un controlador d'esdeveniments touchstart en l'element rellevant o en el <body>.

Vegeu també