این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

خلاصه مطلب

خواصیت margin درCSS حاشیه را برای چهار طرف عنصر مشخص می کند. این خواصیت خلاصه شده چهار خواصیت margin-top ،  margin-right ، margin-bottom و margin-left می باشد که برای جلوگیری از مقدار دهی به هر کدام از این خواص تعبیه شده است.

همچنین قابلیت مقداردهی با مقادیر منفی را نیز داراست.

روش استفاده

/* به هر چهار جهت این مقدار اعمال می گردد */
margin: 1em;

/*افقی (قسمت چپ و راست) | عمودی (قسمت بالا و پایین) */
margin: 5% auto;

/* پایین | افقی(چپ و راست) | بالا */
margin: 1em auto 2em; 

/* چپ | پایین | راست | بالا */
margin: 2px 1em 0 auto;

margin: وارث;

مقادیر

یک، دو، سه و یا چهار عدد از مقادیر زیر را می پذیرد:

<length>
مقدار ثابتی را مشخص می کند. مقادیر منفی مورد قبول هستند. مقادیر قابل قبول را در <length> مشاهده کنید.
<percentage>
A <percentage> relative to the width of the containing block. Negative values are allowed.
auto
auto is replaced by some suitable value, e.g. it can be used for centering of blocks.
div { width:50%;  margin:0 auto; } centers the div container horizontally.
 • One single value applies to all four sides.
 • Two values apply first to top and bottom, the second one to left and right.
 • Three values apply first to top, second to left and right and third to bottom.
 • Four values apply to top, right, bottom and left in that order (clockwise).

Formal syntax

[ <length> | <percentage> | auto ]{1,4}

Examples

Simple example

HTML

<div class="ex1">
  margin:     auto;
  background: gold;
 width:      66%;
</div>
<div class="ex2">
  margin:     20px 0 0 -20px;
  background: gold;
 width:      66%;
</div>

CSS

.ex1 {
  margin: auto;
  background: gold;
  width: 66%;
}
.ex2 {
  margin: 20px 0px 0 -20px;
  background: gold;
 width: 66%;
}

Another example

margin: 5%;        /* all sides 5% margin */

margin: 10px;       /* all sides 10px margin */

margin: 1.6em 20px;    /* top and bottom 1.6em, left and right 20px margin */

margin: 10px 3% 1em;    /* top 10px, left and right 3%, bottom 1em margin */

margin: 10px 3px 30px 5px; /* top 10px, right 3px, bottom 30px, left 5px margin */

margin: 1em auto;     /* 1em margin on top and bottom, box is horizontally centered */

margin: auto;       /* box is horizontally centered, 0 margin on top and bottom */

Horizontal centering with margin: 0 auto;

To center something horizontally in modern browsers, use display: flex; justify-content: center; .

However, in older browsers like IE8-9, these are not available. In order to center an element inside its parent, use margin: 0 auto;

Specifications

Specification Status Comment
CSS Basic Box Model
The definition of 'margin' in that specification.
Working Draft No significant change.
CSS Transitions
The definition of 'margin' in that specification.
Working Draft Defines margin as animatable.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'margin' in that specification.
Recommendation Removes its effect on inline elements.
CSS Level 1
The definition of 'margin' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0 (85)
auto value 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 6.0 (strict mode) 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0

See also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Sebastianz, fscholz, dannyfox
Last updated by: mdnwebdocs-bot,