:focus-within

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Lớp giả CSS :focus-within đại diện cho thành phần nhận focus hoặc chứa một thành phần nhận focus. Nói cách khác, nó đại diện cho một thành phần mà chính nó khớp bởi một lớp giả :focus hoặc có một hậu duệ (con cháu) được khớp bởi :focus. (Gồm cả hậu duệ trong shadow trees.)

/* Chọn một <div> khi hậu duệ của nó được focus */
div:focus-within {
 background: cyan;
}

Nó rất hữu dụng, ví dụ chung, để làm nổi bật toàn bộ container <form> khi người dùng focus vào một trong các field <input> của nó.

Cú pháp

:focus-within

Ví dụ

Trong ví dụ này, form sẽ nhận kiểu màu đặc biệt khi text input nhận focus.

HTML

<p>Try typing into this form.</p>

<form>
 <label for="given_name">Given Name:</label>
 <input id="given_name" type="text">
 <br>
 <label for="family_name">Family Name:</label>
 <input id="family_name" type="text">
</form>

CSS

form {
 border: 1px solid;
 color: gray;
 padding: 4px;
}

form:focus-within {
 background: #ff8;
 color: black;
}

input {
 margin: 4px;
}

Result

Chi tiết

Chi tiết Tình trạng Comment
Selectors Level 4
The definition of ':focus-within' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Tương thích Trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
:focus-withinChrome Full support 60Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 47Safari Full support 10.1WebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 44Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 8.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Xem cả