overscroll-behavior

la propietat CSS overscroll-behavior estableix el que fa un navegador quan arriba al límit d'una àrea de desplaçament. És una abreujada per overscroll-behavior-x (en-US) i overscroll-behavior-y (en-US).

/* Keyword values */
overscroll-behavior: auto; /* default */
overscroll-behavior: contain;
overscroll-behavior: none;

/* Two values */
overscroll-behavior: auto contain;

/* Global values */
overscroll-behavior: inherit;
overscroll-behavior: initial;
overscroll-behavior: unset;

Per defecte, els navegadors mòbils tendeixen a proporcionar un efecte "rebot" o fins i tot una actualització de pàgina quan s'arriba a la part superior o inferior d'una pàgina (o una altra àrea de desplaçament). També us podeu haver adonat que quan tingueu un quadre de diàleg amb contingut de desplaçament a la part superior d'una pàgina de contingut de desplaçament, una vegada s'hagi assolit el límit de desplaçament del quadre de diàleg, la pàgina subjacent començarà a desplaçar-se - això s'anomena scroll chaining (encadenament de desplaçament).

En alguns casos aquests comportaments no són desitjables. Es pot utilitzar overscroll-behavior per desfer-se de l'encadenament de desplaçament no desitjat i de l'aplicació de Facebook/Twitter inspirada en el comportament de "tirar per a refrescar" del navegador

Sintaxi

La propietat overscroll-behavior s'especifica com una o dues paraules clau triades de la llista de valors de sota.

Dues paraules clau especifican el valor de overscroll-behavior en els eixos x i y respectivament. Si només s'especifica un valor, tant x com y se suposa que tenen el mateix valor.

Valors

auto
El comportament per defecte de desbordament de desplaçament es produeix com a normal.
contain
El comportament per defecte del desbordament de desplaçament s'observa dins de l'element on aquest valor està establert (p.ex. efectes de "rebot" o refrescos), però no es produeix cap encadenament de desplaçament a les zones veïnes, p.ex. els elements subjacents no es desplaçaran.
none
No es produeix cap encadenament de desplaçament a les zones veïnes, i s'impedeix el comportament per defecte de desbordament de desplaçament.

Definició formal

Initial value (en-US)auto
Applies tonon-replaced block-level elements and non-replaced inline-block elements
Inherited (en-US)no
Computed value (en-US)as each of the properties of the shorthand:
Animation typediscrete

Sintaxi formal

[ (en-US) contain | (en-US) none | (en-US) auto ] (en-US){ (en-US)1,2} (en-US)

Exemples

Evitar que un element subjacent es desplaci

En el nostre exemple d'overscroll-behavior example (vegeu també el codi font source code), presentem una llista de pàgines senceres de contactes falsos, i un quadre de diàleg que conté una finestra de xat.

Totes dues àrees es desplacen; normalment, si es desplaça la finestra del xat fins a arribar a un límit de desplaçament, la finestra de contactes subjacent començaria a desplaçar-se també, la qual no és desitjable. Això es pot aturar fent servir overscroll-behavior-y (també funciona overscroll-behavior) a la finestra de xat com ara:

.messages {
  height: 220px;
  overflow: auto;
  overscroll-behavior-y: contain;
} 

També voldríem desfer-nos dels efectes de desplaçament estàndard quan els contactes es desplacen cap amunt o cap avall (p. ex. Chrome on Android refresca la pàgina quan es desplaça més enllà del límit superior). Això pot evitar-se establint overscroll-behavior: none en l'element <body>:

body {
  margin: 0;
  overscroll-behavior: none;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Overscroll Behavior Module Level 1
The definition of 'overscroll-behavior' in that specification.
Working Draft

Compatibilitat amb el navegador

BCD tables only load in the browser

Veure també