:link

La pseudo-class CSS :link representa un element que encara no ha estat visitat. S'adapta a tots els no visitats <a>, <area> o <link> element que té un atribut href.

/* Selecciona qualsevol <a> que encara no s'hagi visitat */
a:link {
  color: red;
}

Els estils definits per la pseudo-class :link seran anul·lats per qualsevol pseudo-class relacionada amb un enllaç posterior (:active, :hover o :visited) que tingui almenys la mateixa especificitat. Per donar un estil apropiat als enllaços, poseu la regla :link davant de totes les altres regles relacionades amb els enllaços, segons el definit per l'ordre LVHA: :link:visited:hover:active.

Nota: Utilitzeu :any-link per seleccionar un element independentment de si s'ha visitat o no.

Sintaxi

:link

Exemples

Per defecte, la majoria dels navegadors apliquen un valor color (en-US) especial als enllaços visitats. Per tant, els enllaços que vnguin a continuació probablement tinguin colors de fonts especials només abans de visitar-los. (Després d'això, haureu d'esborrar l'historial del navegador per tornar-los a veure). Tanmateix, és probable que els valors de background-color (en-US) quedin, ja que la majoria dels navegadors no estableixen aquesta propietat als enllaços visitats de forma predeterminada.

HTML

<a href="#ordinary-target">This is an ordinary link.</a><br>
<a href="">You've already visited this link.</a><br>
<a>Placeholder link (won't get styled)</a>

CSS

a:link {
  background-color: gold;
  color: green;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':link' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':link' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Aixecar la restricció només per aplicar-lo a l'element <a>.
CSS Level 1
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.5 (Yes) 1.0 (1.9.2) ? ?

Vegeu també