:link

La pseudo-class CSS :link representa un element que encara no ha estat visitat. S'adapta a tots els no visitats <a>, <area> o <link> element que t√© un atribut href.

/* Selecciona qualsevol <a> que encara no s'hagi visitat */
a:link {
  color: red;
}

Els estils definits per la pseudo-class :link seran anul¬∑lats per qualsevol pseudo-class relacionada amb un enlla√ß posterior (:active, :hover o :visited) que tingui almenys la mateixa especificitat. Per donar un estil apropiat als enlla√ßos, poseu la regla :link davant de totes les altres regles relacionades amb els enlla√ßos, segons el definit per l'ordre LVHA: :link ‚ÄĒ :visited ‚ÄĒ :hover ‚ÄĒ :active.

Nota: Utilitzeu :any-link per seleccionar un element independentment de si s'ha visitat o no.

Sintaxi

:link

Exemples

Per defecte, la majoria dels navegadors apliquen un valor color especial als enllaços visitats. Per tant, els enllaços que vnguin a continuació probablement tinguin colors de fonts especials només abans de visitar-los. (Després d'això, haureu d'esborrar l'historial del navegador per tornar-los a veure). Tanmateix, és probable que els valors de background-color quedin, ja que la majoria dels navegadors no estableixen aquesta propietat als enllaços visitats de forma predeterminada.

HTML

<a href="#ordinary-target">This is an ordinary link.</a><br>
<a href="">You've already visited this link.</a><br>
<a>Placeholder link (won't get styled)</a>

CSS

a:link {
  background-color: gold;
  color: green;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':link' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':link' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Aixecar la restricció només per aplicar-lo a l'element <a>.
CSS Level 1
The definition of ':link' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.5 (Yes) 1.0 (1.9.2) ? ?

Vegeu també