This translation is in progress.

Sumari

El pseudo-element CSS ::selection aplica regles a la part d'un document que s'ha posat de manifest (per exemple, seleccionat amb el ratolí o un altre dispositiu de punter) per l'usuari.

Només un petit subconjunt de les propietats CSS es pot utilitzar en una regla que fa servir ::selection en el seu selector: color, background-color, cursor, outline, text-decoration, text-emphasis-color i text-shadow. Recordeu que, en particular, background-image és ignorada, com qualsevol altra propietat.

text-shadow in ::selection es compatible per Chrome, Safari and Firefox 17+.

Tot i aquest pseudo-element es trobava en els esborranys dels selectors CSS Nivell 3, s'elimina durant la fase de Candidata a Recomanació, ja que semblava que el seu comportament era insuficientment especificat, especialment amb elements niats, i no s'aconseguia la interoperabilitat (basat en la discusió en la llista de correu de l'estil de la W3C).

El pseudo-element ::selection s'ha afegit de nou en els Pseudo-Elements Nivell 4.

Exemple

Gecko és l'únic motor que requereix el prefix. A causa del fet que les regles d'anàlisis CSS requereixen abandonar tota la regla quan es troban amb un pseudo-element invàlid, s'han d'escriure dues regles per separat: ::-moz-selection, ::selection {...}. La regla es va abandonar en els navegadors no-Gecko ja que ::-moz-selection no és vàlida en ells.

HTML

<div>This is some text for you to test CSS's ::selection pseudo-class.</div>
<p>Also try to select some text in this &lt;p&gt;</p>

CSS

/* draw any selected text yellow on red background */
::-moz-selection {
  color: gold; background: red;
}

::selection {
  color: gold; background: red;
} 

/* draw selected text in a paragraph white on black */
p::-moz-selection {
  color: white;
  background: black;
}

p::selection {
  color: white;
  background: black;
}

Sortida

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Pseudo-Elements Level 4
The definition of '::selection' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

El pseudo-element CSS ::selection va està en esborrany en els Selectors CSS Nivell 3, però va ser retirat abans que arribés a l'estat de Recomanació. És estudiat com a part del borrador de pseudo-elements Nivell 4.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1 1.0 -moz[1] 9 9.5 1.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

[1] Gecko actualment només és compatible amb la versió prefix ::-moz-selection. Serà sense prefix en errada 509958.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Winni-, Legioinvicta
 Last updated by: Winni-,