::backdrop

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

El pseudo-element (en-US) CSS  ::backdrop és una caixa situada immediatament per sota d'un element visualitzat en mode de pantalla completa  (i per sobre de qualsevol element inferior de la pila). Els elements de pantalla completa formen part de la pila de la capa superior, és a dir, es representen davant de qualsevol altre contingut.

dialog::backdrop {
  background: rgba(255,0,0,.25);
}

El pseudo-element ::backdrop es pot utilitzar per donar estil o ocultar el document subjacent d'un element que es mostra a pantalla completa.

::backdrop no hereta de cap element i no és hereditari. No es fa cap restricció sobre quines propietats s'apliquen a aquest pseudo-element.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Fullscreen API
The definition of '::backdrop' in that specification.
Living Standard Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 32.0 webkit (en-US)
37.0
(Yes)ms (en-US) 47 (47) [1] 11 ms (en-US) No support No support
en <dialog> 32.0 webkit (en-US)
37.0
No support No support No support No support No support
en fullscreen No support (Yes)ms (en-US) 47 (47) [1] 11 ms (en-US) No support No support
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support (Yes)ms (en-US) 47.0 (47) [1] No support No support No support
en <dialog> No support No support No support No support No support No support
en fullscreen No support (Yes)ms (en-US) 47.0 (47) [1] No support No support No support

[1] See errada 1064843

Vegeu també