Iterators and generators

Przetwarzanie każdego elementu w kolekcji jest bardzo popularną operacją. JavaScript daje wiele możliwości iteracji przez elementy kolekcji: od prostej pętli for do map() i filter(). Iteratory i Generatory wnoszą pojęcie interacji bezpośredno w natywne funkcjonalności języka i dają możliwość do dostosowania zachowania pętli for...of.

Zobacz także:

Iteratory

Obiekt jest iteratorem kiedy wie jak uzyskać dostęp do elementów z kolekcji pojedynczo, podczas gdy śledzi swoją obecną pozycję w tej sekwencji. W języku JavaScript iterator jest obiektem który dostarcza metodę next(), która zwraca następny obiekt w tej sekwencji. Ta metoda zwraca obiekt z dwoma właściwościami: done i value.

Po utworzeniu, obiekt iteratora może być użyty jawnie przez powtarzanie wywołania metody next().

function makeIterator(array) {
  var nextIndex = 0;

  return {
    next: function() {
      return nextIndex < array.length ?
        {value: array[nextIndex++], done: false} :
        {done: true};
    }
  };
}

Po inicjalizacji metoda next() może być wywołana w celu dostępu do par klucz-wartość z obiektu:

var it = makeIterator(['yo', 'ya']);
console.log(it.next().value); // 'yo'
console.log(it.next().value); // 'ya'
console.log(it.next().done); // true

Generatory

Pomimo tego, że iteratory są przydatnym narzędziem, ich utworzenie wymaga ostrożnego podejścia, ze względu na potrzebę jawnego utrzymywania ich wewnętrznego stanu. Generators zapewnia mocną alternatywę: pozwalają one zdefiniować programiście iteratywny algorytm poprzez utworzenie pojedynczej funkcji, która jest wstanie utrzymywać swój wewnętrzny stan.

Generator jest specjalnym typem funkcji, która działa jako fabryka dla iteratorów. Funkcja staje się generatorem, gdy zawiera przynajmniej jednoyield wyrażenie oraz gdy używa function*.

function* idMaker() {
 var index = 0;
 while(true)
  yield index++;
}

var gen = idMaker();

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2
// ...

Iterables

An object is iterable if it defines its iteration behavior, such as what values are looped over in a for..of construct. Some built-in types, such as Array or Map, have a default iteration behavior, while other types (such as Object) do not.

In order to be iterable, an object must implement the @@iterator method, meaning that the object (or one of the objects up its prototype chain) must have a property with a Symbol.iterator (en-US) key:

User-defined iterables

We can make our own iterables like this:

var myIterable = {};
myIterable[Symbol.iterator] = function* () {
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
};

for (let value of myIterable) {
  console.log(value);
}
// 1
// 2
// 3

or

[...myIterable]; // [1, 2, 3]

Built-in iterables

String, Array, TypedArray, Map and Set are all built-in iterables, because the prototype objects of them all have a Symbol.iterator (en-US) method.

Syntaxes expecting iterables

Some statements and expressions are expecting iterables, for example the for-of loops, spread operator, yield*, and destructuring assignment.

for (let value of ['a', 'b', 'c']) {
  console.log(value);
}
// "a"
// "b"
// "c"

[...'abc']; // ["a", "b", "c"]

function* gen() {
 yield* ['a', 'b', 'c'];
}

gen().next(); // { value: "a", done: false }

[a, b, c] = new Set(['a', 'b', 'c']);
a; // "a"

Advanced generators

Generators compute their yielded values on demand, which allows them to efficiently represent sequences that are expensive to compute, or even infinite sequences as demonstrated above.

The next() method also accepts a value which can be used to modify the internal state of the generator. A value passed to next() will be treated as the result of the last yield expression that paused the generator.

Here is the fibonacci generator using next(x) to restart the sequence:

function* fibonacci() {
 var fn1 = 0;
 var fn2 = 1;
 while (true) {
  var current = fn1;
  fn1 = fn2;
  fn2 = current + fn1;
  var reset = yield current;
  if (reset) {
    fn1 = 0;
    fn2 = 1;
  }
 }
}

var sequence = fibonacci();
console.log(sequence.next().value);   // 0
console.log(sequence.next().value);   // 1
console.log(sequence.next().value);   // 1
console.log(sequence.next().value);   // 2
console.log(sequence.next().value);   // 3
console.log(sequence.next().value);   // 5
console.log(sequence.next().value);   // 8
console.log(sequence.next(true).value); // 0
console.log(sequence.next().value);   // 1
console.log(sequence.next().value);   // 1
console.log(sequence.next().value);   // 2

You can force a generator to throw an exception by calling its throw() method and passing the exception value it should throw. This exception will be thrown from the current suspended context of the generator, as if the yield that is currently suspended were instead a throw value statement.

If a yield is not encountered during the processing of the thrown exception, then the exception will propagate up through the call to throw(), and subsequent calls to next() will result in the done property being true.

Generators have a return(value) method that returns the given value and finishes the generator itself.