Objectes Standard

Resum

Aquest capítol llista tots els objectes que Javascript proporciona per defecte, així com els seus mètodes i propietats.

És important no confondre el terme "objectes globals" (també anomenats objectes standard o built-in) amb objecte global. En aquesta pàgina objecte global es refereix a objectes en l'àmbit global (però només si no s'utilitza el mode estricte de ECMAScript 5! En qualsevol altre cas retorna undefined). Es pot accedir a l'objecte global en si mateix mitjançant l'operador this en l'àmbit global. De fet l'àmbit global consisteix  en les propietats de l'objecte global (propietats heredades incloses, si s'escau).

Altres objectes en l'àmbit global són o bé creats per l'script de l'usuari (en-US) o bé proporcionats per l'aplicació del host. Els objectes proporcionats pel host disponibles en els àmbits del navegador estan documentats a la referència de la API (en-US).

Objectes standard (per categoria)

Propietats de valor

Propietats globals que retornen un valor simple.

Funcions globals

Funcions globals que retornen el resultat d'una rutina específica.

Objectes fonamentals

Objectes generals del llenguatge, funcions i errors.

Nombres i dates

Objectes que emmagatzemen nombres, dades i càlculs matemàtics.

Processament de text

Objectes per manipular text.

Col·leccions indexades

Col·leccions ordenades per un índex. Objectes de tipus array.

Diccionaris (mapes)

Col·leccions d'objectes de tipus diccionari (també coneguts com a mapes o col·leccions d'entrades clau-valor). Els elements són iterables per ordre d'inserció.

  • Map This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Set This is an experimental API that should not be used in production code.
  • WeakMap This is an experimental API that should not be used in production code.
  • WeakSet This is an experimental API that should not be used in production code.

Dades estructurades

Buffers de dades i JavaScript Object Notation.

Objectes d'abstracció de control

  • Promise This is an experimental API that should not be used in production code.

Reflexió

  • Reflect This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Proxy This is an experimental API that should not be used in production code.

Internacionalització

Adicions al nucli de ECMAScript per a funcionalitats sensibles a l'idioma.

Objectes no-standard

Altres