Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

JavaScript là một ngôn ngữ dựa trên đối tượng và nguyên mẫu, hơn là dựa trên class. Bởi vì điều này, làm nó kém rõ ràng về cách mà JavaScript cho phép chúng ta tạo cấu trúc cây của đối tượng cũng như tạo sự kế thừa cho thuộc tính và giá trị của chúng. Chương này cố gắng làm rõ đặc điểm này.

Chương này giả định rằng bạn đã hiểu căn bản JavaScript và bạn đã sử dụng hàm của JavaScript để tạo đối tượng đơn giản.

Ngôn ngữ Class-based vs. Ngôn ngữ prototype-based

Ngôn ngữ dựa theo class, ví dụ Java và C++, tách biệt 2 thực thể chính: lớp (class) và thực thể (instance).

 • Một class định nghĩa tất cả các thuộc tính mà nó quy định tính chất của tập các object (xem phương thức và trường trong Java, hay thành viên trong C++, như là những thuộc tính). Một class là sự trù tượng hơn là một thành viên cụ thể của tập các object mà nó mô tả. Ví dụ, Employee class có thể biểu diễn tập hợp của tất cả employee.
 • Mặt khác một thực thể (instance) là một thực thể của một class, và là một trong những thành viên của nó. Ví dụ, Victoria có thể là một thực thể của Employee class, nó đại diện cho một cá nhân như là một employee. Một thực thể có chính xác cùng thuộc tính của class cha của nó (không hơn, không kém).

Ngôn ngữ dựa trên nguyên mẫu, như JavaScript, không tách biệt điều này, nó đơn giản chỉ là những object. Một ngôn ngữ dựa trên nguyên mẫu có ký hiệu của một prototypical object, một object được dùng làm mẫu mà từ mẫu đó nó tạo ra thuộc tính cho object mới. Hơn nữa, bất kỳ object nào của thể được liên kết để dùng làm nguyên mẫu của một object khác, điều này cho phép object thứ hai chia sẽ thuộc tính với object thứ nhất.

Định nghĩa một class

Ngôn ngữ dựa trên class, bạn định nghĩa một class bằng từ khóa định nghĩa class riêng biệt rõ ràng. Trong đó bạn có thể chỉ định phương thức đặc biệt, gọi là hàm dựng, để tạo khởi tạo thực thể của class. Một hàm dựng có thể khởi tạo giá trị cho thuộc tính của thực thể và thực hiện những xử lý phù hợp tại thời điểm đó. Bạn có thể dùng toán tử new cùng với tên class để tạo thực thể của class.

JavaScript cũng dùng mô hình tương tự, nhưng không có từ khóa riêng biệt để định nghĩa class (cho phiên bản trước ES6). Thay vào đó, bạn có thể định nghĩa hàm dựng để tạo object với tập hợp các giá trị và thuộc tính ban đầu. Bất kỳ hàm JavaScript nào cũng có thể dùng như là constructor. Bạn có thể dùng từ toán tử new với hàm dựng để tạo object mới.

Class con và sự kế thừa

Trong ngôn ngữ dựa trên class, bạn tạo cây thứ tự của class thông qua những định nghĩa class. Khi định nghĩa một class, bạn có thể chỉ định class đang tạo là class con của một class khác đang tồn tại. Class con kế thừa tất cả các thuộc tính của class cha và có thể thêm vào những thuộc tính mới hoặc chỉnh sửa thuộc tính được kế thừa. Ví dụ, giả sử class Employee chỉ có thuộc tính namedept, và Manager là class con của Employee và định nghĩa thêm thuộc tính reports. Trong trường hợp này thực thể của class Manager sẽ có ba thuộc tính: name, dept, and reports

JavaScript cài đặt tính kế thừa bằng cách cho phép bạn liên kết một object mẫu với bất kỳ hàm dựng nào. Vì vậy, bạn có thể tạo chính xác như ví dụ EmployeeManager trên, nhưng thuật cú pháp sẽ nhưng hơi khác một tí. Trước tiên bạn định nghĩa hàm dựng Employee, và trong thân hàm khởi tạo thuộc tính namedept. Tiếp theo bạn định nghĩa hàm dựng Manager, mà nó gọi hàm dựng Employee và khởi tạo thuộc tính reports. Cuối cúng bạn gán object mới kế thừa từ Employee.prototype như prototype cho hàm được dựng Manager. Sau đó, khi tạo một thực thể Manager mới, nó sẽ kế thừa thuộc tính namedept của Employee.

Việc thêm và xóa những thuộc tính

Trong ngôn ngữ dựa trên class, bạn thông thường tạo một class lúc biên dịch và rồi bạn khởi tạo thực thể của class tại lúc biên dịch hoặc lúc thực thi. Bạn không thể thay đổi số lượng và kiểu của thuộc tính của class sau khi bạn định nghĩa class. Trong JavaScript, bạn có thể thêm hoặc xóa thuộc tính của bất kỳ object nào. Nếu bạn thêm một thuộc tính của một object mà được sử dụng như prototype của một tập các object, những object đó cũng sẽ có những thuộc tính mới.

Tóm tắt lại những khác biệt

Sau đây là bản tóm tắt ngắn những khác biệt. Phần còn lại của chương mô tả chi tiết việc sử dụng hàm dựng của JavaScript và prototypes để tạo cấu trúc cây đối tượng và so sánh với phương pháp tương tự trong Java.

So sánh class-based (Java) và prototype-based (JavaScript)
Class-based (Java) Prototype-based (JavaScript)
Class và thực thể của nó là hai đối tượng riêng biệt. Tất cả đối tượng có thể kế thừa từ một đối tượng khác.
Dùng cú pháp riêng của class để định nghĩa class; khởi tạo thực thể của class dùng hàm dựng của class. Định nghĩa và tạo một tập các đối tượng chỉ với hàm dựng.
Tạo object đơn với toán tử  new. Cùng cách như class-based.
Xây dựng cấu trúc cây object bằng cách sử dụng định nghĩa class để tạo class con của class đang tồn tại. Xây dựng cấu trúc cây object bằng cách gán một object như prototype của hàm dựng.
Kế thừa thuộc tính theo cơ chế class nối tiếp. Kế thừa những thuộc tính theo cơ chế prototype nối tiếp.
Khi định nghĩa class, bạn chỉ định tất cả các thuộc tính của các thực thể của class. Và không thể thêm thuộc tính mới lúc thực thi. Hàm dựng và prototype chỉ định giá trị ban đầu của thuộc tính. Và có thể thêm hoặc xoá thuộc tính động trên từng đối tượng hoặc toàn bộ các object.

Ví dụ Employee

Phần còn lại của chương này sử dụng cấu trúc cây nhân viên được trình bày như hình bên dưới.

Cấu trúc cây object đơn giản:

 • Employee có những thuộc tính name (mà có giá trị mặc định là một chuỗi rỗng) và dept (mà giá trị default là chuỗi "general").
 • Manager kế thừa từ Employee. Nó thêm thuộc tính reports (mà giá trị mặc định là một mảng rỗng sẽ dùng để lưu một mảng các Employee object)
 • WorkerBee cũng kế thừa từ Employee. Nó thêm thuộc tính projects (mà có giá trị mặc định là một mảng rỗng sẽ dùng để lưu trữ một mảng các giá trị kiểu chuỗi).
 • SalesPerson kế thừa từ WorkerBee. Nó thêm thuộc tính quota (mà có giá trị mặc định là 100). Nó cũng ghi đè giá trị của thuộc tính dept với giá trị "sales", để chỉ ra rằng tất cả salespersons thuộc cùng phòng ban.
 • Engineer kế thừa WorkerBee. Nó thêm vào thuộc tính machine (mà có giá trị mặc định là chuỗi rỗng) và cũng ghi đè thuộc tính dept với giá trị "engineering".

Tạo hệ thống cấp bậc

Có một vài cách để định nghĩa hàm dựng thích hợp để cài đặt hệ thống cấp bậc của nhân viên. Cách bạn muốn chọn để định nghĩa phụ thuộc phần lớn vào những gì bạn muốn làm trong ứng dụng của bạn.

Phần này sẽ trình bày cách sử dụng việc định nghĩa rất đơn giản để minh họa cách thực hiện sự kế thừa. Trong định nghĩa này, bạn không thể chỉ định giá trị nào cho thuộc tính khi bạn tạo một object. Một object mới được tạo đơn giản là nhận những giá trị mặc định, mà bạn có thể thay đổi sau đó.

Trong ứng dụng thực tế, bạn có thể định nghĩa hàm dựng mà cho phép bạn cung cấp những giá trị của thuộc tính tại thời điểm tạo object (xem thêm More flexible constructors). Bây giờ, ta chỉ dùng cách đơn giản để minh họa sự kế thừa.

Việc định nghĩa Employee trong Java và JavaScript thì khá tương tự. Sự khác biệt chỉ là bạn cần chỉ định kiểu của mỗi thuộc tính trong Java nhưng không cần trong JavaScript (bởi vì Java là ngôn ngữ kiểu ràng buộc mạnh trong không JavaScript là ngôn ngữ kiểu rành buộc yếu.

JavaScript

function Employee() {
 this.name = '';
 this.dept = 'general';
}


Java

public class Employee {
  public String name = "";
  public String dept = "general";
}

Việc định nghĩa ManagerWorkerBee chỉ ra sự khác nhau trong cách chỉ định đối tượng cấp cao hơn trong chuỗi kế thừa nối tiếp. Trong JavaScript, bạn có thể thêm nguyên mẫu (trở thành class cha) như là thuộc tính prototype của hàm dựng, rồi ghi đè prototype.constructor lên hàm dựng. Bạn có thể làm điều này bất kỳ thời điểm nào sau khi đã định nghĩa hàm dựng. Trong Java, bạn chỉ định superclass trong khi định nghĩa class. Bạn không thể thay đổi superclass sau khi định nghĩa class.

JavaScript

function Manager() {
 Employee.call(this);
 this.reports = [];
}
Manager.prototype = Object.create(Employee.prototype);
Manager.prototype.constructor = Manager;

function WorkerBee() {
 Employee.call(this);
 this.projects = [];
}
WorkerBee.prototype = Object.create(Employee.prototype);
WorkerBee.prototype.constructor = WorkerBee;


Java

public class Manager extends Employee {
  public Employee[] reports = 
    new Employee[0];
}public class WorkerBee extends Employee {
  public String[] projects = new String[0];
}


 

Việc định nghĩa EngineerSalesPerson giúp  tạo objects theo thứ tự giảm dần từ Employee rồi xuống WorkerBee. Một object được tạo ra từ lớp con sẽ có tất cả thuộc tính của lớp cha ở trên trong chuỗi nối tiếp đó. Hơn nữa những định nghĩa ở lớp con có thể ghi đè những giá trị kế thừa từ lớp cha.

JavaScript

function SalesPerson() {
  WorkerBee.call(this);
  this.dept = 'sales';
  this.quota = 100;
}
SalesPerson.prototype = Object.create(WorkerBee.prototype);
SalesPerson.prototype.constructor = SalesPerson;

function Engineer() {
  WorkerBee.call(this);
  this.dept = 'engineering';
  this.machine = '';
}
Engineer.prototype = Object.create(WorkerBee.prototype)
Engineer.prototype.constructor = Engineer;


Java

public class SalesPerson extends WorkerBee {
  public String dept = "sales";
  public double quota = 100.0;
}


public class Engineer extends WorkerBee {
  public String dept = "engineering";
  public String machine = "";
}

Với việc sử dụng cách định nghĩa này, bạn có thể tạp thực thể của những object mà nhận những giá trị mặc định cho các thuộc tính. Hình tiếp theo sẽ minh họa việc sử dụng cách định nghĩa trong JavaScript để tạo những object mới và hiển thị giá trị của thuộc tính của những object đó.

Lưu Ý: Thuật ngữ thực thể (instance) có ý nghĩa kỹ thuật cụ thể trong ngôn ngữ class-based. Trong ngôn ngữ này, một thực thể (instance) là một thực thể riêng biệt của class và là tách biệt với class. Trong JavaScript, "thưc thể" không có khái niệm kỹ thuật riêng bởi vì JavaScript không tách biệt sự khác nhau giữa class và instance. Tuy nhiên, khi nói về JavaScript, "thực thể" có thể được sử dụng để ám chỉ những object được tạo ra bằng hàm dựng. Vì vậy, trong ví dụ này, bạn có thể nói jane là một thực thể của Engineer. Tương tự, mặc dù những thuật ngữ parent, child, ancestor, và descendant không có ý nghĩa chính thống trong JavaScript, bạn có thể sử dụng chúng để ám chỉ những đối tượng cấp cao hơn hoặc thấp hơn trong cây thừa kế.

Creating objects with simple definitions

Object hierarchy

The following hierarchy is created using the code on the right side.

 

Individual objects = Jim, Sally, Mark, Fred, Jane, etc.
"Instances" created from constructor

var jim = new Employee; 
// Parentheses can be omitted if the
// constructor takes no arguments.
// jim.name is ''
// jim.dept is 'general'

var sally = new Manager;
// sally.name is ''
// sally.dept is 'general'
// sally.reports is []

var mark = new WorkerBee;
// mark.name is ''
// mark.dept is 'general'
// mark.projects is []

var fred = new SalesPerson;
// fred.name is ''
// fred.dept is 'sales'
// fred.projects is []
// fred.quota is 100

var jane = new Engineer;
// jane.name is ''
// jane.dept is 'engineering'
// jane.projects is []
// jane.machine is ''

Object properties

This section discusses how objects inherit properties from other objects in the prototype chain and what happens when you add a property at run time.

Inheriting properties

Suppose you create the mark object as a WorkerBee with the following statement:

var mark = new WorkerBee;

When JavaScript sees the new operator, it creates a new generic object and implicitly sets the value of the internal property [[Prototype]] to the value of WorkerBee.prototype and passes this new object as the value of the this keyword to the WorkerBee constructor function. The internal [[Prototype]] property determines the prototype chain used to return property values. Once these properties are set, JavaScript returns the new object and the assignment statement sets the variable mark to that object.

This process does not explicitly put values in the mark object (local values) for the properties that mark inherits from the prototype chain. When you ask for the value of a property, JavaScript first checks to see if the value exists in that object. If it does, that value is returned. If the value is not there locally, JavaScript checks the prototype chain (using the internal [[Prototype]] property). If an object in the prototype chain has a value for the property, that value is returned. If no such property is found, JavaScript says the object does not have the property. In this way, the mark object has the following properties and values:

mark.name = '';
mark.dept = 'general';
mark.projects = [];

The mark object is assigned local values for the name and dept properties by the Employee constructor. It is assigned a local value for the projects property by the WorkerBee constructor. This gives you inheritance of properties and their values in JavaScript. Some subtleties of this process are discussed in Property inheritance revisited.

Because these constructors do not let you supply instance-specific values, this information is generic. The property values are the default ones shared by all new objects created from WorkerBee. You can, of course, change the values of any of these properties. So, you could give specific information for mark as follows:

mark.name = 'Doe, Mark';
mark.dept = 'admin';
mark.projects = ['navigator'];

Adding properties

In JavaScript, you can add properties to any object at run time. You are not constrained to use only the properties provided by the constructor function. To add a property that is specific to a single object, you assign a value to the object, as follows:

mark.bonus = 3000;

Now, the mark object has a bonus property, but no other WorkerBee has this property.

If you add a new property to an object that is being used as the prototype for a constructor function, you add that property to all objects that inherit properties from the prototype. For example, you can add a specialty property to all employees with the following statement:

Employee.prototype.specialty = 'none';

As soon as JavaScript executes this statement, the mark object also has the specialty property with the value of "none". The following figure shows the effect of adding this property to the Employee prototype and then overriding it for the Engineer prototype.


Adding properties

More flexible constructors

The constructor functions shown so far do not let you specify property values when you create an instance. As with Java, you can provide arguments to constructors to initialize property values for instances. The following figure shows one way to do this.


Specifying properties in a constructor, take 1

The following table shows the Java and JavaScript definitions for these objects.

JavaScript

Java

function Employee(name, dept) {
 this.name = name || '';
 this.dept = dept || 'general';
}

 

 

 

 

 

public class Employee {
  public String name;
  public String dept;
  public Employee () {
   this("", "general");
  }
  public Employee (String name) {
   this(name, "general");
  }
  public Employee (String name, String dept) {
   this.name = name;
   this.dept = dept;
  }
}
function WorkerBee(projs) {
 
 this.projects = projs || [];
}
WorkerBee.prototype = new Employee;

 

 

 

public class WorkerBee extends Employee {
  public String[] projects;
  public WorkerBee () {
   this(new String[0]);
  }
  public WorkerBee (String[] projs) {
   projects = projs;
  }
}
 
function Engineer(mach) {
  this.dept = 'engineering';
  this.machine = mach || '';
}
Engineer.prototype = new WorkerBee;

 

 

 

public class Engineer extends WorkerBee {
  public String machine;
  public Engineer () {
   dept = "engineering";
   machine = "";
  }
  public Engineer (String mach) {
   dept = "engineering";
   machine = mach;
  }
}

These JavaScript definitions use a special idiom for setting default values:

this.name = name || '';

The JavaScript logical OR operator (||) evaluates its first argument. If that argument converts to true, the operator returns it. Otherwise, the operator returns the value of the second argument. Therefore, this line of code tests to see if name has a useful value for the name property. If it does, it sets this.name to that value. Otherwise, it sets this.name to the empty string. This chapter uses this idiom for brevity; however, it can be puzzling at first glance.

Note: This may not work as expected if the constructor function is called with arguments which convert to false (like 0 (zero) and empty string (""). In this case the default value will be chosen.

With these definitions, when you create an instance of an object, you can specify values for the locally defined properties. You can use the following statement to create a new Engineer:

var jane = new Engineer('belau');

Jane's properties are now:

jane.name == '';
jane.dept == 'engineering';
jane.projects == [];
jane.machine == 'belau';

Notice that with these definitions, you cannot specify an initial value for an inherited property such as name. If you want to specify an initial value for inherited properties in JavaScript, you need to add more code to the constructor function.

So far, the constructor function has created a generic object and then specified local properties and values for the new object. You can have the constructor add more properties by directly calling the constructor function for an object higher in the prototype chain. The following figure shows these new definitions.


Specifying properties in a constructor, take 2

Let's look at one of these definitions in detail. Here's the new definition for the Engineer constructor:

function Engineer(name, projs, mach) {
 this.base = WorkerBee;
 this.base(name, 'engineering', projs);
 this.machine = mach || '';
}

Suppose you create a new Engineer object as follows:

var jane = new Engineer('Doe, Jane', ['navigator', 'javascript'], 'belau');

JavaScript follows these steps:

 1. The new operator creates a generic object and sets its __proto__ property to Engineer.prototype.
 2. The new operator passes the new object to the Engineer constructor as the value of the this keyword.
 3. The constructor creates a new property called base for that object and assigns the value of the WorkerBee constructor to the base property. This makes the WorkerBee constructor a method of the Engineer object. The name of the base property is not special. You can use any legal property name; base is simply evocative of its purpose.
 4. The constructor calls the base method, passing as its arguments two of the arguments passed to the constructor ("Doe, Jane" and ["navigator", "javascript"]) and also the string "engineering". Explicitly using "engineering" in the constructor indicates that all Engineer objects have the same value for the inherited dept property, and this value overrides the value inherited from Employee.
 5. Because base is a method of Engineer, within the call to base, JavaScript binds the this keyword to the object created in Step 1. Thus, the WorkerBee function in turn passes the "Doe, Jane" and "engineering" arguments to the Employee constructor function. Upon return from the Employee constructor function, the WorkerBee function uses the remaining argument to set the projects property.
 6. Upon return from the base method, the Engineer constructor initializes the object's machine property to "belau".
 7. Upon return from the constructor, JavaScript assigns the new object to the jane variable.

You might think that, having called the WorkerBee constructor from inside the Engineer constructor, you have set up inheritance appropriately for Engineer objects. This is not the case. Calling the WorkerBee constructor ensures that an Engineer object starts out with the properties specified in all constructor functions that are called. However, if you later add properties to the Employee or WorkerBee prototypes, those properties are not inherited by the Engineer object. For example, assume you have the following statements:

function Engineer(name, projs, mach) {
 this.base = WorkerBee;
 this.base(name, 'engineering', projs);
 this.machine = mach || '';
}
var jane = new Engineer('Doe, Jane', ['navigator', 'javascript'], 'belau');
Employee.prototype.specialty = 'none';

The jane object does not inherit the specialty property. You still need to explicitly set up the prototype to ensure dynamic inheritance. Assume instead you have these statements:

function Engineer(name, projs, mach) {
 this.base = WorkerBee;
 this.base(name, 'engineering', projs);
 this.machine = mach || '';
}
Engineer.prototype = new WorkerBee;
var jane = new Engineer('Doe, Jane', ['navigator', 'javascript'], 'belau');
Employee.prototype.specialty = 'none';

Now the value of the jane object's specialty property is "none".

Another way of inheriting is by using the call() / apply() methods. Below are equivalent:

function Engineer(name, projs, mach) {
 this.base = WorkerBee;
 this.base(name, 'engineering', projs);
 this.machine = mach || '';
}
function Engineer(name, projs, mach) {
 WorkerBee.call(this, name, 'engineering', projs);
 this.machine = mach || '';
}

Using the javascript call() method makes a cleaner implementation because the base is not needed anymore.

Property inheritance revisited

The preceding sections described how JavaScript constructors and prototypes provide hierarchies and inheritance. This section discusses some subtleties that were not necessarily apparent in the earlier discussions.

Local versus inherited values

When you access an object property, JavaScript performs these steps, as described earlier in this chapter:

 1. Check to see if the value exists locally. If it does, return that value.
 2. If there is not a local value, check the prototype chain (using the __proto__ property).
 3. If an object in the prototype chain has a value for the specified property, return that value.
 4. If no such property is found, the object does not have the property.

The outcome of these steps depends on how you define things along the way. The original example had these definitions:

function Employee() {
 this.name = '';
 this.dept = 'general';
}

function WorkerBee() {
 this.projects = [];
}
WorkerBee.prototype = new Employee;

With these definitions, suppose you create amy as an instance of WorkerBee with the following statement:

var amy = new WorkerBee;

The amy object has one local property, projects. The values for the name and dept properties are not local to amy and so derive from the amy object's __proto__ property. Thus, amy has these property values:

amy.name == '';
amy.dept == 'general';
amy.projects == [];

Now suppose you change the value of the name property in the prototype associated with Employee:

Employee.prototype.name = 'Unknown';

At first glance, you might expect that new value to propagate down to all the instances of Employee. However, it does not.

When you create any instance of the Employee object, that instance gets a local value for the name property (the empty string). This means that when you set the WorkerBee prototype by creating a new Employee object, WorkerBee.prototype has a local value for the name property. Therefore, when JavaScript looks up the name property of the amy object (an instance of WorkerBee), JavaScript finds the local value for that property in WorkerBee.prototype. It therefore does not look further up the chain to Employee.prototype.

If you want to change the value of an object property at run time and have the new value be inherited by all descendants of the object, you cannot define the property in the object's constructor function. Instead, you add it to the constructor's associated prototype. For example, assume you change the preceding code to the following:

function Employee() {
 this.dept = 'general';  // Note that this.name (a local variable) does not appear here
}
Employee.prototype.name = '';  // A single copy

function WorkerBee() {
 this.projects = [];
}
WorkerBee.prototype = new Employee;

var amy = new WorkerBee;

Employee.prototype.name = 'Unknown';

In this case, the name property of amy becomes "Unknown".

As these examples show, if you want to have default values for object properties and you want to be able to change the default values at run time, you should set the properties in the constructor's prototype, not in the constructor function itself.

Determining instance relationships

Property lookup in JavaScript looks within an object's own properties and, if the property name is not found, it looks within the special object property __proto__. This continues recursively; the process is called "lookup in the prototype chain".

The special property __proto__ is set when an object is constructed; it is set to the value of the constructor's prototype property. So the expression new Foo() creates an object with __proto__ == Foo.prototype. Consequently, changes to the properties of Foo.prototype alters the property lookup for all objects that were created by new Foo().

Every object has a __proto__ object property (except Object); every function has a prototype object property. So objects can be related by 'prototype inheritance' to other objects. You can test for inheritance by comparing an object's __proto__ to a function's prototype object. JavaScript provides a shortcut: the instanceof operator tests an object against a function and returns true if the object inherits from the function prototype. For example,

var f = new Foo();
var isTrue = (f instanceof Foo);

For a more detailed example, suppose you have the same set of definitions shown in Inheriting properties. Create an Engineer object as follows:

var chris = new Engineer('Pigman, Chris', ['jsd'], 'fiji');

With this object, the following statements are all true:

chris.__proto__ == Engineer.prototype;
chris.__proto__.__proto__ == WorkerBee.prototype;
chris.__proto__.__proto__.__proto__ == Employee.prototype;
chris.__proto__.__proto__.__proto__.__proto__ == Object.prototype;
chris.__proto__.__proto__.__proto__.__proto__.__proto__ == null;

Given this, you could write an instanceOf function as follows:

function instanceOf(object, constructor) {
  object = object.__proto__;
  while (object != null) {
   if (object == constructor.prototype)
     return true;
   if (typeof object == 'xml') {
    return constructor.prototype == XML.prototype;
   }
   object = object.__proto__;
  }
  return false;
}
Note: The implementation above checks the type of the object against "xml" in order to work around a quirk of how XML objects are represented in recent versions of JavaScript. See bug 634150 if you want the nitty-gritty details.

Using the instanceOf function defined above, these expressions are true:

instanceOf(chris, Engineer)
instanceOf(chris, WorkerBee)
instanceOf(chris, Employee)
instanceOf(chris, Object)

But the following expression is false:

instanceOf(chris, SalesPerson)

Global information in constructors

When you create constructors, you need to be careful if you set global information in the constructor. For example, assume that you want a unique ID to be automatically assigned to each new employee. You could use the following definition for Employee:

var idCounter = 1;

function Employee(name, dept) {
  this.name = name || '';
  this.dept = dept || 'general';
  this.id = idCounter++;
}

With this definition, when you create a new Employee, the constructor assigns it the next ID in sequence and then increments the global ID counter. So, if your next statement is the following, victoria.id is 1 and harry.id is 2:

var victoria = new Employee('Pigbert, Victoria', 'pubs');
var harry = new Employee('Tschopik, Harry', 'sales');

At first glance that seems fine. However, idCounter gets incremented every time an Employee object is created, for whatever purpose. If you create the entire Employee hierarchy shown in this chapter, the Employee constructor is called every time you set up a prototype. Suppose you have the following code:

var idCounter = 1;

function Employee(name, dept) {
  this.name = name || '';
  this.dept = dept || 'general';
  this.id = idCounter++;
}

function Manager(name, dept, reports) {...}
Manager.prototype = new Employee;

function WorkerBee(name, dept, projs) {...}
WorkerBee.prototype = new Employee;

function Engineer(name, projs, mach) {...}
Engineer.prototype = new WorkerBee;

function SalesPerson(name, projs, quota) {...}
SalesPerson.prototype = new WorkerBee;

var mac = new Engineer('Wood, Mac');

Further assume that the definitions omitted here have the base property and call the constructor above them in the prototype chain. In this case, by the time the mac object is created, mac.id is 5.

Depending on the application, it may or may not matter that the counter has been incremented these extra times. If you care about the exact value of this counter, one possible solution involves instead using the following constructor:

function Employee(name, dept) {
  this.name = name || '';
  this.dept = dept || 'general';
  if (name)
   this.id = idCounter++;
}

When you create an instance of Employee to use as a prototype, you do not supply arguments to the constructor. Using this definition of the constructor, when you do not supply arguments, the constructor does not assign a value to the id and does not update the counter. Therefore, for an Employee to get an assigned id, you must specify a name for the employee. In this example, mac.id would be 1.

Alternatively, you can create a copy of Employee's prototype object to assign to WorkerBee:

WorkerBee.prototype = Object.create(Employee.prototype);
// instead of WorkerBee.prototype = new Employee

No multiple inheritance

Some object-oriented languages allow multiple inheritance. That is, an object can inherit the properties and values from unrelated parent objects. JavaScript does not support multiple inheritance.

Inheritance of property values occurs at run time by JavaScript searching the prototype chain of an object to find a value. Because an object has a single associated prototype, JavaScript cannot dynamically inherit from more than one prototype chain.

In JavaScript, you can have a constructor function call more than one other constructor function within it. This gives the illusion of multiple inheritance. For example, consider the following statements:

function Hobbyist(hobby) {
  this.hobby = hobby || 'scuba';
}

function Engineer(name, projs, mach, hobby) {
  this.base1 = WorkerBee;
  this.base1(name, 'engineering', projs);
  this.base2 = Hobbyist;
  this.base2(hobby);
  this.machine = mach || '';
}
Engineer.prototype = new WorkerBee;

var dennis = new Engineer('Doe, Dennis', ['collabra'], 'hugo');

Further assume that the definition of WorkerBee is as used earlier in this chapter. In this case, the dennis object has these properties:

dennis.name == 'Doe, Dennis';
dennis.dept == 'engineering';
dennis.projects == ['collabra'];
dennis.machine == 'hugo';
dennis.hobby == 'scuba';

So dennis does get the hobby property from the Hobbyist constructor. However, assume you then add a property to the Hobbyist constructor's prototype:

Hobbyist.prototype.equipment = ['mask', 'fins', 'regulator', 'bcd'];

The dennis object does not inherit this new property.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: quytran
Cập nhật lần cuối bởi: quytran,