throw

La sentència throw llença una excepció definida per l'usuari. L'execució de la funció actual s'aturarà (les sentències de després de throw no s'executaran) i es passarà el control al primer bloc catch en la pila de crides. Si no existeix cap bloc catch en les funcions de crides, el programa s'acabarà.

Sintaxi

throw expressió; 
expressió
L'expressió que es llença.

Descripció

Utilitzeu una sentència throw per llençar una excepció. Quan es llença l'excepció, expression especifica el valor de l'excepció. Cadascun dels exemples següents llença una excepció:

throw "Error2"; // genera una excepció amb un valor tipus cadena
throw 42;    // genera una excepció amb el valor 42
throw true;   // genera una excepció amb el valor true

Tingueu en compte que la sentència throw queda afectada per insersió automàtica de punts i comes (ASI) ja que no es permet cap final de línia entre la paraula clau throw i l'expressió.

Exemples

Llença un objecte

Es pot especificar un objecte quan es llença una excepció. Es pot fer referència a les propietats de l'objecte en el bloc catch. L'exemple següent crea un objecte myUserException de tipus UserException i l'utilitza en una sentència throw.

function UserException(message) {
  this.message = message;
  this.name = "UserException";
}
function getMonthName(mo) {
  mo = mo-1; // Adjustar el número de mes per un índex d'array (1=Jan, 12=Dec)
  var months = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul",
   "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];
  if (months[mo] !== undefined) {
   return months[mo];
  } else {
   throw new UserException("InvalidMonthNo");
  }
}

try {
  // sentències que s'intentarà exxecutar
  var myMonth = 15; // 15 està fora del rang i llençarà l'excepció
  monthName = getMonthName(myMonth);
} catch (e) {
  monthName = "unknown";
  logMyErrors(e.message, e.name); // es pasa l'objecte excepció al manegador d'errors
}

Un altre exemple de llençar un objecte

L'exemple següent comprova si una cadena donada és un codi postal per EE.UT. SI el codi postal utilitza un format invàlid, la sentència throw llença una excepció creant un objecte de tipus ZipCodeFormatException.

/*
 * Crea un objecte ZipCode.
 *
 * Els formats acceptats per a un codi postal són:
 *  12345
 *  12345-6789
 *  123456789
 *  12345 6789
 *
 * Si l'argument passat al constructor ZipCode no s'adjusta a
 * un d'aquests patrons, es llença una excepció.
 */

function ZipCode(zip) {
  zip = new String(zip);
  pattern = /[0-9]{5}([- ]?[0-9]{4})?/;
  if (pattern.test(zip)) {
   // el valor del codi postal serà el primer trobat dins la cadena
   this.value = zip.match(pattern)[0];
   this.valueOf = function() {
     return this.value
   };
   this.toString = function() {
     return String(this.value)
   };
  } else {
   throw new ZipCodeFormatException(zip);
  }
}

function ZipCodeFormatException(value) {
  this.value = value;
  this.message = "no s'adjusta al format esperat per a un codi postal";
  this.toString = function() {
   return this.value + this.message;
  };
}

/*
 * Això podria trobar-se en un script que valida adresses d'EE.UU.
 */

const ZIPCODE_INVALID = -1;
const ZIPCODE_UNKNOWN_ERROR = -2;

function verifyZipCode(z) {
  try {
   z = new ZipCode(z);
  } catch (e) {
   if (e instanceof ZipCodeFormatException) {
     return ZIPCODE_INVALID;
   } else {
     return ZIPCODE_UNKNOWN_ERROR;
   }
  }
  return z;
}

a = verifyZipCode(95060);     // retorna 95060
b = verifyZipCode(9560);     // retorna -1
c = verifyZipCode("a");      // retorna -1
d = verifyZipCode("95060");    // retorna 95060
e = verifyZipCode("95060 1234"); // retorna 95060 1234

Rellençar una excepció

Es pot utilitzar throw per rellençar una excepció després de caputrar-la. L'exemple següent captura una excepció amb un valor numèric i el rellença si el valor és major de 50. L'excepció rellençada es propaga fins a la funció que l'envolcalla o al nivell superior de forma que l'usuari ho vegi.

try {
  throw n; // llença una excepció amb un valor numèric
} catch (e) {
  if (e <= 50) {
   // sentències per manejar excepcions 1-50
  } else {
   // no es pot manejar aquesta excepció, per tant es rellença
   throw e;
  }
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.4
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'throw statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'throw statement' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també