extends

Ключовата дума extends се използва в  декларацията на класове или класовите изрази за създаване на клас, който е дете на друг клас.

Синтаксис

class ChildClass extends ParentClass { ... }

Описание

Ключовата дума extends може да бъде използвана като подклас на потребителски класове, както и за вградени обекти.

Прототипът (.prototype) на разширението трябва да е  Object или null.

Примери

Използване на  extends

Първият пример създава клас, наречен Square от клас, наречен Polygon (Square класът наследява клас Polygon ). Този пример е взет от това демо на живо (източник).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Here, it calls the parent class' constructor with lengths
  // provided for the Polygon's width and height
  super(length, length);
  // Note: In derived classes, super() must be called before you
  // can use 'this'. Leaving this out will cause a reference error.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }
}

Използване на  extends с вградени обекти

Този пример разширява вграденият Date обект. Този пример е взет от това демо на живо (източник).

class myDate extends Date {
 constructor() {
  super();
 }

 getFormattedDate() {
  var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
  return this.getDate() + '-' + months[this.getMonth()] + '-' + this.getFullYear();
 }
}

Наследяване на  null

Наследяване от null работи както при нормалните класове, eс изключение на това , че обектът на прототипа не наследява от Object.prototype.

class nullExtends extends null {
 constructor() {}
}

Object.getPrototypeOf(nullExtends); // Function.prototype
Object.getPrototypeOf(nullExtends.prototype) // null

new nullExtends(); //ReferenceError: this is not defined

Спецификации

Спецификации Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'extends' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'extends' in that specification.
Living Standard  

Съвместимост с браузъра

BCD tables only load in the browser

Вижте още