isFinite()

Hàm global isFinite() xác định liệu giá trị truyền vào có phải một giá trị hữu hạn hay không. Nếu cần thiết, tham số sẽ được ép kiểu sang số trước.

Cú pháp

isFinite(testValue)

Tham số

testValue
Giá trị để kiểm tra tính hữu hạn.

Giá trị trả về

false nếu đối số là dương hoặc âm Infinity hay là NaN; ngoài ra thì trả về true.

Mô tả

isFinite là hàm top-level và không liên kết với bất cứ object nào.

Bạn có thể dùng hàm này để xác định liệu một số có phải là hữu hạn hay không. Hàm isFinite kiểm tra giá trị kiểu số truyền trong đối số của nó. Nếu đối số của nó là NaN, dương vô cùng, hoặc âm vô cùng, phương thức này trả về false; ngoài ra, nó trả về true.

Ví dụ

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, sẽ trả về false với phương thức
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite(null)

isFinite('0');    // true, sẽ trả về false với phương thức
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite("0")

Đặc tả

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm