function

Resum

La declaració d'una funció defineix una funció amb uns paràmetres especificats.

També podeu definir funcions fent servir el constructor Function i un function expression.

Sintaxi

function nom([paràm,[, paràm,[..., paràm]]]) {
   [sentències]
}
nom
El nom de la funció.
paràm
El nom d'un argument que se li passarà a la funció. Una funció pot arribar a tenir fins a 255 arguments.
sentències
Les sentències que comprenen el cos de la funció.

Descripció

Una funció creada amb una declaració d'una funció és un objecte Function i té totes les propietats, mètodes i comportament dels objectes Function. Vegeu Function per informació detallada sobre funcions.

Una funció també es pot crear fent servir una expressió (vegeu function expression).

Per defecte, les funcions retornen undefined. Per tal de retornar qualsevol altre valor, la funció ha de tenir una sentència return que especifiqui el valor que retorna.

Funcions creades de forma condicional

Les funcions poden ser declarades de forma condicional, és a dir, una sentència d'una funció pot estar aniuada dins d'una sentència if. La majoria de navegadors que no siguin Mozilla tractaran aquestes declaracions condicionals com a declaracions incondicionals i crearàn la funció tant si la condició és vertadera o falsa, vegeu aquest article per una visió general. Per tant, no s'haurien de fer servir, per creacions condicionals feu servir expressions de funcions.

Declarar les funcions abans de definir-les (hosting)

Function declarations in JavaScript are hoisting the function definition. En Javascript es pot ser cridar una funció abans de declarar-la. En anglès existeix un ver:

hoisted(); // logs "foo"

function hoisted() {
  console.log("foo");
}

Vegeu que function expressions no estan hoisted:

notHoisted(); // TypeError: notHoisted is not a function

var notHoisted = function() {
   console.log("bar");
};

Exemples

Exemple: Fer servir function

El codi següent declara una funció que retorna la quantitat total de vendes, quan se li dóna el nombre d'unitat venudes d' a, b, i c.

function calc_sales(units_a, units_b, units_c) {
   return units_a*79 + units_b * 129 + units_c * 699;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició iniciañ. Implementat en JavaScript 1.0
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function definition' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function definitions' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també