L'operador void

Resum

L'operador void evalua l'expressió donada i retorna undefined.

Sintaxi

void expressió

Descripció

Aquest operador permet inserir expressions que produeixen efectes secundaris en llocs on es vol una expressió que s'evalui a undefined.

L'operador void tot sovint s'utilitza simplement per a obtenir el valor primitiu undefined, normalment usant "void(0)" (que és equivalent a "void 0"). En aquests casos es pot utilitzar la variable global undefined en comptes de l'operador void (asumint que no ha sigut assignada a un valor no standard).

Expressions de funció invocades de forma immediata

A l'utilitzar una expressió de funció invocada de forma immediata, es pot usar void per a forçar que la paraula clau function sigui tractada com a una expressió en comptes d'una declaració.

void function iife() {
  var bar = function () {};
  var baz = function () {};
  var foo = function () {
    bar();
    baz();
   };
  var biz = function () {};

  foo();
  biz();
}();

URIs de JavaScript

Quan un navegador segueix una URI de l'estil javascript: , aquest evalua el codi que hi ha a la URI i llavors reemplaça el contingut de la pàgina amb el valor retornat, a no ser que el valor retornat sigui undefined. L'operador void pot ser emprat en aquest case per a retornar undefined. Per exemple:

<a href="javascript:void(0);">
 Cliqueu aquí per a no fer res
</a>

<a href="javascript:void(document.body.style.backgroundColor='green');">
 Clique aquí per a un fons de color verd
</a>

Tingueu en compte, però, que el pseudo protocol javascript: no és recomanat ja que existeixen alternatives, com ara manegadors d'events no obtrusius.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat al JavaScript 1.1
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The void Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'The void Operator' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també