function* expression

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Từ khóa function* có thể được sử dụng để xác định hàm tạo bên trong một biểu thức.

Cú pháp

function* [name]([param1[, param2[, ..., paramN]]]) {
  statements
}

Thông số

name
Tên hàm. Có thể bỏ qua, trong trường hợp đó là chức năng ẩn danh.
paramN
Tên của một đối số được truyền vào hàm. Một hàm có thể có tới 255 đối số.
statements
Bao gồm các câu lệnh bên trong hàm.

Mô tả

Biểu thức function* expression có cú pháp khá giống với function* statement. Sự khác biệt chính giữa function*  expression và  function* statement là tên hàm, có thể bỏ qua function* expressions để tạo các hàm tạo ẩn danh. Xem thêm về functions.

Ví dụ

Ví dụ sau định nghĩa một hàm tạo không tên và gán nó cho x. Hàm mang lại bình phương của đối số của nó:

var x = function*(y) {
  yield y * y;
};

Thông số kỹ thuật

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
function*Chrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support Yes
Trailing comma in parametersChrome Full support 58Edge No support NoFirefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 45Safari ? WebView Android Full support 58Chrome Android Full support 58Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support 8.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

 
 
 
 
 
 
 
definition
 
 
 
Định nghĩa
 
 
Nouns
 
 
định giới hạn
definition
 
 
sự định nghĩa
definition
,
modification
 
 
sự định rỏ
definition
 
 
sự xác định
definition
,
contention
 
 
tính rỏ ràng
definition
,
precision
 
you used 0/500 translations
 
 
Don't translate on double-click
 
Don't show floating button
 
No Internet Connection
 
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy