Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

RangeError: The number of fractional digits is out of range (Edge)
RangeError: The precision is out of range (Edge)
RangeError: precision {0} out of range (Firefox)
RangeError: toExponential() argument must be between 0 and 20 (Chrome)
RangeError: toFixed() digits argument must be between 0 and 20 (Chrome)
RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 21 (Chrome)

Error type

RangeError

What went wrong?

There was an out of range precision argument in one of these methods:

The allowed range for these methods is usually between 0 and 20 (or 21). However, the ECMAScript specification allows to extend this range.

Method Firefox (SpiderMonkey) Chrome, Opera (V8)
Number.prototype.toExponential() 0 to 100 0 to 20
Number.prototype.toFixed() -20 to 100 0 to 20
Number.prototype.toPrecision() 1 to 100 1 to 21

Examples

Invalid cases

77.1234.toExponential(-1); // RangeError
77.1234.toExponential(101); // RangeError

2.34.toFixed(-100);     // RangeError 
2.34.toFixed(1001);     // RangeError 

1234.5.toPrecision(-1);   // RangeError
1234.5.toPrecision(101);  // RangeError

Valid cases

77.1234.toExponential(4); // 7.7123e+1
77.1234.toExponential(2); // 7.71e+1

2.34.toFixed(1); // 2.3
2.35.toFixed(1); // 2.4 (note that it rounds up in this case)

5.123456.toPrecision(5); // 5.1235
5.123456.toPrecision(2); // 5.1
5.123456.toPrecision(1); // 5

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,