while

Resum

la sentència while crea un bucle que executa una sentència especificada sempre que la condició s'avalui certa. La condició s'avalua abans d'executar la sentència..

Sintaxi

while (condició) {
  sentència
}
condició
Una expressió que s'avalua abans de cada passada del bucle. Si aquesta condició esdevé certa, s'executa la sentència. Quan la condició esdevé falsa, l'execució continua amb la sentència posterior al bucle while.
sentència
Una sentència que s'executa sempre que la condició esdevingui certa. Per executar múltiples sentències dins un bucle, podeu fer ús de la sentència block ({ ... }) per agrupar aquestes sentències.

Exemples

El següent bucle while itera sempre que n sigui menor que tres.

var n = 0;
var x = 0;

while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}

En cada iteració, el bucle incrementa n i ho suma a x. Per tant, x i n prenen els següents valors:

  • Després de la primera volta: n = 1 i x = 1
  • Després de la segona volta: n = 2 i x = 3
  • Després de la tercera volta: n = 3 i x = 6

Després de completar la tercera volta, la condició n < 3 ja no esdevé més certa, i per tant finalitza el bucle.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també