Expressions and operators

Aquest capítol documenta totls els operadors, expressions i paraules clau del llenguatge JavaScript.

Expressions i operadors per categoria

Per a un llistat en order alfabetic vegeu el menú de l'esquerra.

Expressions primàries

Paraules clau bàsiques i expressions generals en JavaScript.

this
La paraula clau this fa referència al contexte d'execució de la funció actual.
function
La paraula clau function defineix una expressió de funció.
This is an experimental API that should not be used in production code. function*
La paraula clau function* defineix una expressió de funció generadora.
This is an experimental API that should not be used in production code. yield
Pausa i resumeix una funció generadora.
This is an experimental API that should not be used in production code. yield*
Delega a una altra funció generadora o objecte iterable.
[]
Sintaxi d'inicialització o literal d'arrays.
{} (en-US)
Sintaxi d'inicialitzador o literal d'objectes.
/ab+c/i (en-US)
Sintaxi de literals formats per expressions regulars.
This is an experimental API that should not be used in production code. [for (x of y) x]
Comprensió d'arrays.
This is an experimental API that should not be used in production code. (for (x of y) y)
Comprensió de generators.
( )
Operador d'agrupament.

Expressions de banda esquerra

Els valors de l'esquerra són la destinació d'una assignació.

Property accessors
Els operadors membres proporcionen accés a una propietat o mètode d'un objecte
(object.property i object["property"]).
new
L'operador new crea una instància d'un constructor.
This is an experimental API that should not be used in production code. super
La paraula clau super crida el constructor de l'objecte pare.
This is an experimental API that should not be used in production code. ...obj
L'operador d'extensió permet que una expressió s'expandeixi en llocs on s'esperen mútiples argurments (per a crides de funcions) o elements (per a literals d'arrays).

Increment i decrement

Operadors de increment o decrement en forma de prefix/sufix.

A++
Operador sufix d'increment.
A--
Operador sufix de decrement.
++A
Operador prefix d'increment.
--A
Operador prefix de decrement.

Operadors unaris

Un operador unari és un operador que només accepta un operand.

delete
L'operador delete esborra una propietat d'un objecte.
void
L'operador void evalua una expressió i descarta el que retorni.
typeof
L'operador typeof determina el tipus d'un objecte donat.
+
L'operador unari més converteix l'operand donat al tipus Number.
-
L'operador unari negació converteix l'operand donat al tipus Number i llavors el nega.
~
Operador binari NOT.
!
Operador lògic NOT.

Operadors aritmètics

Els operadors aritmètics accepten valors numèrics (ja siguin literals o variables) com a operands i retornen un únic valor numèric.

+
Operador de suma.
-
Operador de resta.
/
Operador de divisió.
*
Operador de multiplicació.
%
Operador de mòdul.

Operadors relacionals

Els operadors relacionals compara els operands donats i retorna un valor de tipus Boolean value basat en si la relació és certa o no.

in
L'operador in determina si un objecte té la propietat donada.
instanceof
L'operador instanceof determina si un objecte és una instància d'un altre objecte.
<
Operador menor que.
>
Operador major que.
<=
Operador menor o igual que.
>=
Operador major o igual que.

Operadors d'igualtat

El resultat d'evaluar un operador d'igualtat és sempre de tipus Boolean i el resultat es basa en si la comparació és certa.

==
Operador d'igulatat.
!=
Operador de no igualtat.
===
Operador identitat.
!==
Operador de no identitat.

Operadors de desplaçament de bits

Operacions que desplacen tots els bits d'un operand.

<<
Operador de desplaçament de bits a l'esquerra.
>>
Operador de desplaçament de bits a la dreta.
>>>
Operador de desplaçament a la dreta sense signe.

Operadors binaris

Els operadors binaris tracten els seus operands com un conjunt de 32 bits (uns i zeros) i retornen valors numèrics standards de JavaScript.

&
AND binari.
|
OR binari.
^
XOR binari.

Operadors lògics

Els operadors lògics típicament s'utilitzen amb valors booleans (és a dir, logics) i retornen un valor booleà.

&&
AND lògic.
||
OR lògic.

Operador condicional (ternari)

(condition ? ifTrue : ifFalse)

L'operador condicional retorna un dels dos valors basat en l'evaluació lògica de la condició.

Operadors d'assignació

Els operadors d'assignació asignen un valor a l'operand de l'esquerra basant-se en l'evaluació de l'operand de la dreta.

=
Operador d'assignació.
*=
Assignació de la multiplicació.
/=
Assignació de la divisó.
%=
Assignació del mòdul.
+=
Assignació de la suma.
-=
Assignació de la resta.
<<=
Assignació del desplaçament a l'esquerra.
>>=
Assignació del desplaçament a la dreta.
>>>=
Assignació del desplaçament a la dreta sense signe.
&=
Assignació de l'AND binari.
^=
Assignació del XOR binari.
|=
Assignació de l'OR binari.
This is an experimental API that should not be used in production code. [a, b] = [1, 2]
This is an experimental API that should not be used in production code. {a, b} = {a:1, b:2}

L'assignació de desestructuració permet assignar les propietats d'un array o objecte a variables utilitzant una sintaxi que recorda la de literals d'arrays o objectes.

Operador coma

,
L'operador coma permet que múltiples expressions siguin evaluades en una sola sentència i retorna el resultat de l'última expressió.

Característiques no standard

This API has not been standardized. Legacy generator function
La paraula clau function es pot emprar per a definir una funció generadora obsoleta dins una expressió. Per a crear una funció generadora obsoleta el cos de la funció ha de contindre al menys una expressió yield.
This API has not been standardized. Expression closures
La sintaxi d'expressions closure és una abreviació per a escriure funcions simples.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Expressions' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Llenguatge ECMAScript: Expressions' in that specification.
Standard

Nou: L'operador d'extensió, l'assignació de desestructuració, la paraula clau super, la comprensió d'arrays i la comprensió de generadors

Vegeu també