Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

SyntaxError: Unexpected identifier after numeric literal (Edge)
SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal (Firefox)
SyntaxError: Unexpected number (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

The names of variables, called identifiers, conform to certain rules, which your code must adhere to!

A JavaScript identifier must start with a letter, underscore (_), or dollar sign ($). They can't start with a digit! Only subsequent characters can be digits (0-9).

Examples

Variable names starting with numeric literals

Variable names can't start with numbers in JavaScript. The following fails:

var 1life = 'foo';
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

var foo = 1life;
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

alert(1.foo);
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal 

You will need to rename your variable to avoid the leading number.

var life1 = 'foo';
var foo = life1;

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, dd-pardal, aholmes, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,