Boolean

Trong khoa học máy tính, Boolean (phiên âm /bu-li-ờn/) là loại dữ liệu logic chỉ có giá trị true/đúng hoặc false/sai. Ví dụ, trong JavaScript, điều kiện Boolean thường sử dụng để quyết định đoạn mã nào được thực thi (như trong lệnh if (en-US)) hay lặp lại (trong vòng lặp for).

Dưới đây là vài đoạn mã JavaScript giả (không hẳng là mã chạy được) để minh họa khái niệm này.

/* Lệnh if của JavaScript */
if (điều kiện boolean) {
   // Mã được thực thi nếu điều kiện là đúng
}

if (điều kiện boolean) {
  console.log("điều kiện boolean resolved to true");
} else {
  console.log("boolean conditional resolved to false");
}


/* JavaScript for loop */
for (biến điều khiển; điều kiện boolean; bộ đếm) {
  // Mã được thực thi nếu điều kiện là đúng
}

for (var i=0; i < 4; i++) {
  console.log("Tôi chỉ được in ra khi điều kiện boolean là đúng/true");
}

Giá trị Boolean được đặt tên theo nhà toán học người Anh George Boole, ông tổ ngành toán học logic. 

Tìm hiểu thêm

Kiến thức phổ thông

Tài liệu tham khảo kỹ thuật