Falsy

Giá trị falsy là giá trị được hiểu là false trong ngữ cảnh Boolean.

JavaScript sử dụng Type Conversion để ép kiểu giá trị bất kì thành Boolean khi cần thiết, ví dụ trong mệnh đề điều kiện (conditionals) và vòng lặp (loops).

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về các giá trị falsy (sẽ được hiểu là 'false' dẫn đến không thực hiện đoạn code của if ):

if (false)
if (null)
if (undefined)
if (0)
if (NaN)
if ('')
if ("")
if (document.all) [1]

[1] document.all trước đây được sử dụng trong việc nhận biết trình duyệt và tài liệu HTML specification defines a willful violation của chuẩn ECMAScript này để tương thích với code cũ (if (document.all) { // Internet Explorer code here } hoặc sử dụng document.all mà không kiểm tra trước về sự tồn tại của nó: document.all.foo).

Đôi khi từ này được viết là falsey.

Tìm hiểu thêm