Toán hạng

Toán hạng là một phần trong câu lệnh biểu diễn thao tác dữ liệu bởi operator. Chẳng hạn, khi bạn cộng hai số, hai số đó là toán hạng và "+" là toán tử.

Đọc thêm