debugger

Składnia

Wyrażenie  debugger uruchamia dowolną dostępną funkcjonalność umożliwiającą debuggowanie, przykładowo poprzez ustawienie breakpointa w miejscu użycia wyrażenia. Jeżeli żadna tego typu funkcjonalność nie jest dostępna, użycie wyrażenia nie ma wpływu na działanie programu.
debugger;

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje użycie wyrażenia debugger w celu uruchomienia debuggera w momencie wywołania funkcji (jeżeli jest dostępny).

function potentiallyBuggyCode() {
    debugger;
    // przeprowadź analizę działania programu zawierających bugi, przejdź do kolejnych wywołań, itp.
}

Kiedy następuje wywołanie instrukcji debugger, uruchomienie programu zatrzymywane jest na wyrażeniu debugger. Działa to tak jak ustawienie breakpointu w kodzie źródłowym skryptu.

Paused at a debugger statement.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Debugger statement' in that specification.
Living Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Debugger statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Debugger statement' in that specification.
Standard Wstępna definicja
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'Debugger statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Debugger statement' in that specification.
Standard Jedynie wspomniane jako zarezerwowane słowo kluczowe


We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Cecha Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Podstawowe wsparcia (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Cecha Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz też