این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

 روال Element.getBoundingClientRect() اندازه و محل قرار گیری نسبی یک ایتم را  در صفحه باز می گرداند 

 

ترکیب

var domRect = element.getBoundingClientRect();

Value

مقدار بازگشتی تابع DOMRect شی ای می باشد که با اجتماع مسطتیلی که با آیتم  getClientRects() بازگشت می شود.

The returned value is a DOMRect object which is the union of the rectangles returned by getClientRects() for the element, i.e., the CSS border-boxes associated with the element. The result is the smallest rectangle which contains the entire element, with read-only left, top, right, bottom, x, y, width, and height properties describing the overall border-box in pixels. Properties other than width and height are relative to the top-left of the viewport.

Empty border-boxes are completely ignored. If all the element's border-boxes are empty, then a rectangle is returned with a width and height of zero and where the top and left are the top-left of the border-box for the first CSS box (in content order) for the element.

The amount of scrolling that has been done of the viewport area (or any other scrollable element) is taken into account when computing the bounding rectangle. This means that the rectangle's boundary edges (top, right, bottom, left) change their values every time the scrolling position changes (because their values are relative to the viewport and not absolute). If you need the bounding rectangle relative to the top-left corner of the document, just add the current scrolling position to the top and left properties (these can be obtained using window.scrollX and window.scrollY) to get a bounding rectangle which is independent from the current scrolling position.

Scripts requiring high cross-browser compatibility can use window.pageXOffset and window.pageYOffset instead of window.scrollX and window.scrollY. Scripts without access to these properties can use code like this:

// For scrollX
(((t = document.documentElement) || (t = document.body.parentNode))
  && typeof t.scrollLeft == 'number' ? t : document.body).scrollLeft
// For scrollY
(((t = document.documentElement) || (t = document.body.parentNode))
  && typeof t.scrollTop == 'number' ? t : document.body).scrollTop

مثال

// rect is a DOMRect object with eight properties: left, top, right, bottom, x, y, width, height
var rect = obj.getBoundingClientRect();

ویژگی ها

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'Element.getBoundingClientRect()' in that specification.
Working Draft Initial definition

Notes

The returned DOMRect object can be modified in modern browsers. This was not true with older versions which effectively returned DOMRectReadOnly.  With IE and Edge, not being able to add missing properties to their returned ClientRect, object prevents backfilling x and y.

Due to compatibility problems (see below), it is safest to rely on only properties left, top, right, and bottom

Properties in the returned DOMRect object are not own properties. While the in operator and for...in will find returned properties, other APIs such as Object.keys() will fail. Moreover, and unexpectedly, the ES2015 and newer features such as Object.assign() and object rest/spread will fail to copy returned properties.

rect = elt.getBoundingClientRect()
// The result in emptyObj is {} 
emptyObj = Object.assign({}, rect)
emptyObj = { ...rect }
{width, ...emptyObj} = rect

DOMRect properties top left right bottom are computed from the other property values.

سازگاری با مرورگر ها

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
getBoundingClientRectChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 4Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 4
Notes
Full support 4
Notes
Notes Safari for iOS will modify the effective viewport based on the user zoom. This results in incorrect values whenever the user has zoomed.
Samsung Internet Android Full support Yes
widthChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
heightChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
xChrome Full support YesEdge No support No
Notes
No support No
Notes
Notes Returns a ClientRectList with ClientRect objects (which do not contain x and y properties) instead of DOMRect objects.
Firefox Full support YesIE No support No
Notes
No support No
Notes
Notes Returns a ClientRectList with ClientRect objects (which do not contain x and y properties) instead of DOMRect objects.
Opera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
yChrome Full support YesEdge No support No
Notes
No support No
Notes
Notes Returns a ClientRectList with ClientRect objects (which do not contain x and y properties) instead of DOMRect objects.
Firefox Full support YesIE No support No
Notes
No support No
Notes
Notes Returns a ClientRectList with ClientRect objects (which do not contain x and y properties) instead of DOMRect objects.
Opera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

همچنین

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Shasusa
Last updated by: mdnwebdocs-bot,