На цій сторінці виникла помилка зі скриптом. Поки вона адресується редакторам сайту, ви можете переглянути частину вмісту нижче.

Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

{{jsSidebar("JavaScript Guide")}} {{PreviousNext("Web/JavaScript/Guide/Loops_and_iteration", "Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators")}}

Функції одна із фундаментальних блоків в створенні/написанні JavaScript. Функція являється процедурою JavaScript-а та являється набором інструкцій котрі виконують ту чи іншу задачу або ж проводять ті чи інші обрахунки. Для використання функцій, слід зазначити те місце звідки вона буде запущена.

Переглянути більше деталей exhaustive reference chapter about JavaScript functions.

Визначення функції

Оголошення функції

Оголошення функції (також ще називають function declaration, або function statement) складається з ключового слова function , після чого слідує:

 • Ім'я функції.
 • В дужках йде список параметрів/агрументів котрі передаються функції.
 • Далі йде "тіло функції"/оператори котрі будуть виконуватись коли фунцію буде визвано, поміщаються в фігурні дужки { }.

Для прикладу, наступна функція обраховує квадратний площу квадрата "square":

function square(number) {
 return number * number;
}

Функція з іменем square приймає на вхід один параметр/аргумент, котрий зветься number. Дана функція складається з одного оператора котрий повертає результат множення агрумента (number) самого на себе . return вказує функції що результат має бути повернутий.

return number * number;

Примітивні параметри (такі як число) передаються функціям за значенням; значення передається до функції, але якщо функція змінює значення параметра, ця зміна не відображається глобально або в функції виклику.

Якщо ви передаєте об'єкт (тобто непримітивне значення, наприклад, {{jsxref ("Array")}} або визначений користувачем об'єкт) як параметр, і функція змінює властивості об'єкта, ця зміна видно за межами функції , як показано на наступному прикладі:

function myFunc(theObject) {
 theObject.make = 'Toyota';
}

var mycar = {make: 'Honda', model: 'Accord', year: 1998};
var x, y;

x = mycar.make; // x gets the value "Honda"

myFunc(mycar);
y = mycar.make; // y gets the value "Toyota"
        // (the make property was changed by the function)

Вирази функцій

Хоча декларація функцій вище синтаксично є твердженням, функції також можуть бути створені за допомогою виразу функції. Така функція може бути анонімною; це не повинно мати назви. Наприклад, квадрат функції може бути визначений як:

var square = function(number) { return number * number; };
var x = square(4); // x gets the value 16

Проте, ім'я може бути забезпечено за допомогою виразу функції і може бути використаний всередині функції, щоб звернутися до самого себе, або в налагоджувач, щоб визначити функцію в слідах стека:

var factorial = function fac(n) { return n < 2 ? 1 : n * fac(n - 1); };

console.log(factorial(3));

Вирази функцій зручні при передачі функції як аргументу до іншої функції. Наступний приклад показує функцію map, яка повинна отримати функцію як перший аргумент, а масив як другий аргумент.

function map(f, a) {
 var result = [], // Створення нового масиву
   i;
 for (i = 0; i != a.length; i++)
  result[i] = f(a[i]);
 return result;
}

У наступному коді наша функція приймає функцію визначається виразом функції і виконати її для кожного елемента масиву, отриманої в якості другого аргументу.

function map(f, a) {
 var result = []; // Створення нового масиву
 var i; // Оголосити змінну 
 for (i = 0; i != a.length; i++)
  result[i] = f(a[i]);
   return result;
}
var f = function(x) {
  return x * x * x; 
}
var numbers = [0,1, 2, 5,10];
var cube = map(f,numbers);
console.log(cube);

Функція повертається: [0, 1, 8, 125, 1000].

У JavaScript функція може бути визначена на основі умови. Наприклад, визначається таке визначення функції myFunc тільки якщо num рівне 0:

var myFunc;
if (num === 0) {
 myFunc = function(theObject) {
  theObject.make = 'Toyota';
 }
}

На додаток до визначення функцій, описаних тут, ви також можете використовувати конструктор {{jsxref ("Function")}} для створення функцій з рядка під час виконання, як і {{jsxref ("eval", "eval ()") }}.

Метод являє собою функцію, яка представляє собою властивість об'єкта. Докладніше про об'єкти та методи в  Working with objects.

Виклик функцій

Визначення функції не виконує його. Визначення функції просто називає функцію і вказує, що робити, коли викликається функція. Виклик функції фактично виконує вказані дії з вказаними параметрами. Наприклад, якщо ви визначили цю функцію  square, ви можете називати це наступним чином:

square(5);

Попередня заява викликає функцію з аргументом 5. Функція виконує свої твердження і повертає значення 25.

Функції повинні виконуватись, коли їх викликають, а декларацію функцій можна підняти (вони з'являються під викликом у коді), як у цьому прикладі:

console.log(square(5));
/* ... */
function square(n) { return n * n; } 

Область видимості функції є функція, в якій вона оголошена, або вся програма, якщо вона оголошена на верхньому рівні.

Note:  Це працює тільки при визначенні функції за допомогою наведеного вище синтаксису (i.e. function funcName(){}). Наведений нижче код не буде працювати. Це означає, що функція підняття працює тільки з функцією декларації, а не з функцією вираження.

console.log(square); // square is hoisted with an initial value undefined.
console.log(square(5)); // TypeError: square is not a function
var square = function(n) { 
 return n * n; 
}

Аргументи функції не обмежуються рядками та числами. Ви можете передавати цілі об'єкти до функції. The show_props() function (defined in Working with objects) є прикладом функції, яка приймає об'єкт як аргумент.

Функція може викликати сама себе. Наприклад, тут є функція, яка обчислює факторіал рекурсивно:

function factorial(n) {
 if ((n === 0) || (n === 1))
  return 1;
 else
  return (n * factorial(n - 1));
}

Тоді ви можете обчислити факторіали від одного до п'яти таким чином:

var a, b, c, d, e;
a = factorial(1); // a gets the value 1
b = factorial(2); // b gets the value 2
c = factorial(3); // c gets the value 6
d = factorial(4); // d gets the value 24
e = factorial(5); // e gets the value 120

 

Є й інші способи виклику функцій. Часто є випадки, коли функцію потрібно назвати динамічно, або кількість аргументів для функції може змінюватись або контекст виклику функції повинен бути встановлений на певний об'єкт, визначений під час виконання. Виявляється, що функції, самі об'єкти, і ці об'єкти, в свою чергу мають методи (see the {{jsxref("Function")}} object). Один з них, метод {{jsxref("Function.apply", "apply()")}} , може бути використаний для досягнення цієї мети.

Межі функції

Тіло функції окреслює окрему область видимості, тож оголошені всередині змінні недоступні ззовні функції. Проте всередині функції лишаються доступними зовнішні змінні та функції — ті, що належать до області видимості, в якій оголошено саму функцію. Отже зсередини функції, оголошеної глобально, є доступ до всіх змінних, оголошених там само — в глобальній області видимості. Функція, оголошена всередині іншої функції, має доступ до змінних, оголошених в тій батьківській, а також до всіх змінних, до яких та батьківська функція має доступ.

// The following variables are defined in the global scope
var num1 = 20,
  num2 = 3,
  name = 'Chamahk';

// This function is defined in the global scope
function multiply() {
 return num1 * num2;
}

multiply(); // Returns 60

// A nested function example
function getScore() {
 var num1 = 2,
   num2 = 3;
 
 function add() {
  return name + ' scored ' + (num1 + num2);
 }
 
 return add();
}

getScore(); // Returns "Chamahk scored 5"

Межі дії та стек функції

Рекурсія

A function can refer to and call itself. There are three ways for a function to refer to itself:

 1. the function's name
 2. arguments.callee
 3. an in-scope variable that refers to the function

For example, consider the following function definition:

var foo = function bar() {
  // statements go here
};

Within the function body, the following are all equivalent:

 1. bar()
 2. arguments.callee()
 3. foo()

A function that calls itself is called a recursive function. In some ways, recursion is analogous to a loop. Both execute the same code multiple times, and both require a condition (to avoid an infinite loop, or rather, infinite recursion in this case). For example, the following loop:

var x = 0;
while (x < 10) { // "x < 10" is the loop condition
  // do stuff
  x++;
}

can be converted into a recursive function and a call to that function:

function loop(x) {
 if (x >= 10) // "x >= 10" is the exit condition (equivalent to "!(x < 10)")
  return;
 // do stuff
 loop(x + 1); // the recursive call
}
loop(0);

However, some algorithms cannot be simple iterative loops. For example, getting all the nodes of a tree structure (e.g. the DOM) is more easily done using recursion:

function walkTree(node) {
 if (node == null) // 
  return;
 // do something with node
 for (var i = 0; i < node.childNodes.length; i++) {
  walkTree(node.childNodes[i]);
 }
}

Compared to the function loop, each recursive call itself makes many recursive calls here.

It is possible to convert any recursive algorithm to a non-recursive one, but often the logic is much more complex and doing so requires the use of a stack. In fact, recursion itself uses a stack: the function stack.

The stack-like behavior can be seen in the following example:

function foo(i) {
 if (i < 0)
  return;
 console.log('begin: ' + i);
 foo(i - 1);
 console.log('end: ' + i);
}
foo(3);

// Output:

// begin: 3
// begin: 2
// begin: 1
// begin: 0
// end: 0
// end: 1
// end: 2
// end: 3

Nested functions and closures

You can nest a function within a function. The nested (inner) function is private to its containing (outer) function. It also forms a closure. A closure is an expression (typically a function) that can have free variables together with an environment that binds those variables (that "closes" the expression).

Since a nested function is a closure, this means that a nested function can "inherit" the arguments and variables of its containing function. In other words, the inner function contains the scope of the outer function.

To summarize:

 • The inner function can be accessed only from statements in the outer function.
 • The inner function forms a closure: the inner function can use the arguments and variables of the outer function, while the outer function cannot use the arguments and variables of the inner function.

The following example shows nested functions:

function addSquares(a, b) {
 function square(x) {
  return x * x;
 }
 return square(a) + square(b);
}
a = addSquares(2, 3); // returns 13
b = addSquares(3, 4); // returns 25
c = addSquares(4, 5); // returns 41

Since the inner function forms a closure, you can call the outer function and specify arguments for both the outer and inner function:

function outside(x) {
 function inside(y) {
  return x + y;
 }
 return inside;
}
fn_inside = outside(3); // Think of it like: give me a function that adds 3 to whatever you give it
result = fn_inside(5); // returns 8

result1 = outside(3)(5); // returns 8

Preservation of variables

Notice how x is preserved when inside is returned. A closure must preserve the arguments and variables in all scopes it references. Since each call provides potentially different arguments, a new closure is created for each call to outside. The memory can be freed only when the returned inside is no longer accessible.

This is not different from storing references in other objects, but is often less obvious because one does not set the references directly and cannot inspect them.

Multiply-nested functions

Functions can be multiply-nested, i.e. a function (A) containing a function (B) containing a function (C). Both functions B and C form closures here, so B can access A and C can access B. In addition, since C can access B which can access A, C can also access A. Thus, the closures can contain multiple scopes; they recursively contain the scope of the functions containing it. This is called scope chaining. (Why it is called "chaining" will be explained later.)

Consider the following example:

function A(x) {
 function B(y) {
  function C(z) {
   console.log(x + y + z);
  }
  C(3);
 }
 B(2);
}
A(1); // logs 6 (1 + 2 + 3)

In this example, C accesses B's y and A's x. This can be done because:

 1. B forms a closure including A, i.e. B can access A's arguments and variables.
 2. C forms a closure including B.
 3. Because B's closure includes A, C's closure includes A, C can access both B and A's arguments and variables. In other words, C chains the scopes of B and A in that order.

The reverse, however, is not true. A cannot access C, because A cannot access any argument or variable of B, which C is a variable of. Thus, C remains private to only B.

Name conflicts

When two arguments or variables in the scopes of a closure have the same name, there is a name conflict. More inner scopes take precedence, so the inner-most scope takes the highest precedence, while the outer-most scope takes the lowest. This is the scope chain. The first on the chain is the inner-most scope, and the last is the outer-most scope. Consider the following:

function outside() {
 var x = 5;
 function inside(x) {
  return x * 2;
 }
 return inside;
}

outside()(10); // returns 20 instead of 10

The name conflict happens at the statement return x and is between inside's parameter x and outside's variable x. The scope chain here is {inside, outside, global object}. Therefore inside's x takes precedences over outside's x, and 20 (inside's x) is returned instead of 10 (outside's x).

Closures

Closures are one of the most powerful features of JavaScript. JavaScript allows for the nesting of functions and grants the inner function full access to all the variables and functions defined inside the outer function (and all other variables and functions that the outer function has access to). However, the outer function does not have access to the variables and functions defined inside the inner function. This provides a sort of encapsulation for the variables of the inner function. Also, since the inner function has access to the scope of the outer function, the variables and functions defined in the outer function will live longer than the duration of the inner function execution, if the inner function manages to survive beyond the life of the outer function. A closure is created when the inner function is somehow made available to any scope outside the outer function.

var pet = function(name) {  // The outer function defines a variable called "name"
 var getName = function() {
  return name;       // The inner function has access to the "name" variable of the outer function
 }
 return getName;      // Return the inner function, thereby exposing it to outer scopes
}
myPet = pet('Vivie');
  
myPet();           // Returns "Vivie"

It can be much more complex than the code above. An object containing methods for manipulating the inner variables of the outer function can be returned.

var createPet = function(name) {
 var sex;
 
 return {
  setName: function(newName) {
   name = newName;
  },
  
  getName: function() {
   return name;
  },
  
  getSex: function() {
   return sex;
  },
  
  setSex: function(newSex) {
   if(typeof newSex === 'string' && (newSex.toLowerCase() === 'male' || newSex.toLowerCase() === 'female')) {
    sex = newSex;
   }
  }
 }
}

var pet = createPet('Vivie');
pet.getName();         // Vivie

pet.setName('Oliver');
pet.setSex('male');
pet.getSex();          // male
pet.getName();         // Oliver

In the code above, the name variable of the outer function is accessible to the inner functions, and there is no other way to access the inner variables except through the inner functions. The inner variables of the inner functions act as safe stores for the outer arguments and variables. They hold "persistent" and "encapsulated" data for the inner functions to work with. The functions do not even have to be assigned to a variable, or have a name.

var getCode = (function() {
 var apiCode = '0]Eal(eh&2';  // A code we do not want outsiders to be able to modify...
 
 return function() {
  return apiCode;
 };
}());

getCode();  // Returns the apiCode

There are, however, a number of pitfalls to watch out for when using closures. If an enclosed function defines a variable with the same name as the name of a variable in the outer scope, there is no way to refer to the variable in the outer scope again.

var createPet = function(name) { // Outer function defines a variable called "name"
 return {
  setName: function(name) {  // Enclosed function also defines a variable called "name"
   name = name;        // ??? How do we access the "name" defined by the outer function ???
  }
 }
}

Using the arguments object

The arguments of a function are maintained in an array-like object. Within a function, you can address the arguments passed to it as follows:

arguments[i]

where i is the ordinal number of the argument, starting at zero. So, the first argument passed to a function would be arguments[0]. The total number of arguments is indicated by arguments.length.

Using the arguments object, you can call a function with more arguments than it is formally declared to accept. This is often useful if you don't know in advance how many arguments will be passed to the function. You can use arguments.length to determine the number of arguments actually passed to the function, and then access each argument using the arguments object.

For example, consider a function that concatenates several strings. The only formal argument for the function is a string that specifies the characters that separate the items to concatenate. The function is defined as follows:

function myConcat(separator) {
  var result = ''; // initialize list
  var i;
  // iterate through arguments
  for (i = 1; i < arguments.length; i++) {
   result += arguments[i] + separator;
  }
  return result;
}

You can pass any number of arguments to this function, and it concatenates each argument into a string "list":

// returns "red, orange, blue, "
myConcat(', ', 'red', 'orange', 'blue');

// returns "elephant; giraffe; lion; cheetah; "
myConcat('; ', 'elephant', 'giraffe', 'lion', 'cheetah');

// returns "sage. basil. oregano. pepper. parsley. "
myConcat('. ', 'sage', 'basil', 'oregano', 'pepper', 'parsley');

Note: The arguments variable is "array-like", but not an array. It is array-like in that it has a numbered index and a length property. However, it does not possess all of the array-manipulation methods.

See the {{jsxref("Function")}} object in the JavaScript reference for more information.

Function parameters

Starting with ECMAScript 2015, there are two new kinds of parameters: default parameters and rest parameters.

Default parameters

In JavaScript, parameters of functions default to undefined. However, in some situations it might be useful to set a different default value. This is where default parameters can help.

In the past, the general strategy for setting defaults was to test parameter values in the body of the function and assign a value if they are undefined. If in the following example, no value is provided for b in the call, its value would be undefined when evaluating a*b and the call to multiply would have returned NaN. However, this is caught with the second line in this example:

function multiply(a, b) {
 b = typeof b !== 'undefined' ? b : 1;

 return a * b;
}

multiply(5); // 5

With default parameters, the check in the function body is no longer necessary. Now, you can simply put 1 as the default value for b in the function head:

function multiply(a, b = 1) {
 return a * b;
}

multiply(5); // 5

For more details, see default parameters in the reference.

Rest parameters

The rest parameter syntax allows us to represent an indefinite number of arguments as an array. In the example, we use the rest parameters to collect arguments from the second one to the end. We then multiply them by the first one. This example is using an arrow function, which is introduced in the next section.

function multiply(multiplier, ...theArgs) {
 return theArgs.map(x => multiplier * x);
}

var arr = multiply(2, 1, 2, 3);
console.log(arr); // [2, 4, 6]

Arrow functions

An arrow function expression (previously, and now incorrectly known as fat arrow function) has a shorter syntax compared to function expressions and lexically binds the this value. Arrow functions are always anonymous. See also this hacks.mozilla.org blog post: "ES6 In Depth: Arrow functions".

Two factors influenced the introduction of arrow functions: shorter functions and lexical this.

Shorter functions

In some functional patterns, shorter functions are welcome. Compare:

var a = [
 'Hydrogen',
 'Helium',
 'Lithium',
 'Beryllium'
];

var a2 = a.map(function(s) { return s.length; });

console.log(a2); // logs [8, 6, 7, 9]

var a3 = a.map(s => s.length);

console.log(a3); // logs [8, 6, 7, 9]

Lexical this

Until arrow functions, every new function defined its own this value (a new object in case of a constructor, undefined in strict mode function calls, the context object if the function is called as an "object method", etc.). This proved to be annoying with an object-oriented style of programming.

function Person() {
 // The Person() constructor defines `this` as itself.
 this.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // In nonstrict mode, the growUp() function defines `this` 
  // as the global object, which is different from the `this`
  // defined by the Person() constructor.
  this.age++;
 }, 1000);
}

var p = new Person();

In ECMAScript 3/5, this issue was fixed by assigning the value in this to a variable that could be closed over.

function Person() {
 var self = this; // Some choose `that` instead of `self`. 
          // Choose one and be consistent.
 self.age = 0;

 setInterval(function growUp() {
  // The callback refers to the `self` variable of which
  // the value is the expected object.
  self.age++;
 }, 1000);
}

Alternatively, a bound function could be created so that the proper this value would be passed to the growUp() function.

Arrow functions capture the this value of the enclosing context, so the following code works as expected.

function Person() {
 this.age = 0;

 setInterval(() => {
  this.age++; // |this| properly refers to the person object
 }, 1000);
}

var p = new Person();

Predefined functions

JavaScript has several top-level, built-in functions:

{{jsxref("Global_Objects/eval", "eval()")}}

The eval() method evaluates JavaScript code represented as a string.

{{jsxref("Global_Objects/uneval", "uneval()")}} {{non-standard_inline}}

The uneval() method creates a string representation of the source code of an {{jsxref("Object")}}.

{{jsxref("Global_Objects/isFinite", "isFinite()")}}

The global isFinite() function determines whether the passed value is a finite number. If needed, the parameter is first converted to a number.

{{jsxref("Global_Objects/isNaN", "isNaN()")}}

The isNaN() function determines whether a value is {{jsxref("Global_Objects/NaN", "NaN")}} or not. Note: coercion inside the isNaN function has interesting rules; you may alternatively want to use {{jsxref("Number.isNaN()")}}, as defined in ECMAScript 2015, or you can use typeof to determine if the value is Not-A-Number.

{{jsxref("Global_Objects/parseFloat", "parseFloat()")}}

The parseFloat() function parses a string argument and returns a floating point number.

{{jsxref("Global_Objects/parseInt", "parseInt()")}}

The parseInt() function parses a string argument and returns an integer of the specified radix (the base in mathematical numeral systems).

{{jsxref("Global_Objects/decodeURI", "decodeURI()")}}

The decodeURI() function decodes a Uniform Resource Identifier (URI) previously created by {{jsxref("Global_Objects/encodeURI", "encodeURI")}} or by a similar routine.

{{jsxref("Global_Objects/decodeURIComponent", "decodeURIComponent()")}}

The decodeURIComponent() method decodes a Uniform Resource Identifier (URI) component previously created by {{jsxref("Global_Objects/encodeURIComponent", "encodeURIComponent")}} or by a similar routine.

{{jsxref("Global_Objects/encodeURI", "encodeURI()")}}

The encodeURI() method encodes a Uniform Resource Identifier (URI) by replacing each instance of certain characters by one, two, three, or four escape sequences representing the UTF-8 encoding of the character (will only be four escape sequences for characters composed of two "surrogate" characters).

{{jsxref("Global_Objects/encodeURIComponent", "encodeURIComponent()")}}

The encodeURIComponent() method encodes a Uniform Resource Identifier (URI) component by replacing each instance of certain characters by one, two, three, or four escape sequences representing the UTF-8 encoding of the character (will only be four escape sequences for characters composed of two "surrogate" characters).

{{jsxref("Global_Objects/escape", "escape()")}} {{deprecated_inline}}

The deprecated escape() method computes a new string in which certain characters have been replaced by a hexadecimal escape sequence. Use {{jsxref("Global_Objects/encodeURI", "encodeURI")}} or {{jsxref("Global_Objects/encodeURIComponent", "encodeURIComponent")}} instead.

{{jsxref("Global_Objects/unescape", "unescape()")}} {{deprecated_inline}}

The deprecated unescape() method computes a new string in which hexadecimal escape sequences are replaced with the character that it represents. The escape sequences might be introduced by a function like {{jsxref("Global_Objects/escape", "escape")}}. Because unescape() is deprecated, use {{jsxref("Global_Objects/decodeURI", "decodeURI()")}} or {{jsxref("Global_Objects/decodeURIComponent", "decodeURIComponent")}} instead.

{{PreviousNext("Web/JavaScript/Guide/Loops_and_iteration", "Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators")}}

Мітки документа й учасники

Зробили внесок у цю сторінку: mdnwebdocs-bot, vofkalviv, asmforce, AlexViki
Востаннє оновлена: mdnwebdocs-bot,