JavaScript

บทเรียน

JavaScript (JS) เป็นภาษาโปรแกรมชนิดหนึ่ง, ภาษามีขนาดเล็ก, อาศัยตรวจแปลภาษา, มีคุณสมบัติ first-class functions. คนส่วนใหญ่จะรู้จักว่าเป็นภาษาสคริปต์สำหรับหน้าเว็บ แต่ในปัจจุบันมีได้มีการนำไปใช้ใน สภาพแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่เว็บบราวเซอร์ ยกตัวอย่างเช่น node.js หรือ Apache CouchDB. จาวาสคริปต์เป็นภาษาแบบ prototype-based, multi-paradigm, dynamic scripting สนับสนุนการเขียนในรูปแบบของ object-oriented, imperative และ declarative ( เช่น การโปรแกรมแบบ functional) อ่านเพิ่มเติม

ส่วนนี้ของเว็บไซต์มีไว้สำหรับภาษา JavaScript โดยเฉพาะ, เนื้อหาจะไม่เจาะจงกับการเขียนหน้าเวป หรือ สภาพแวดล้อมอื่นๆ. สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับ APIs สำหรับการเขียนเวปโดยตรงนั้นสามารถดูได้ที่ Web APIs และ DOM

มาตรฐานของ JavaScript คือ ECMAScript. นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาบราวเซอร์ยุคใหม่ทั้งหมดรองรับการทำงานตามมาตรฐาน ECMAScript 5.1 อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่บราวเซอร์เวอร์ชั่นที่เก่ากว่านั้นจะรองรับอย่างน้อย ECMAScript 3. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2015 ECMA International ได้ตีพิมพ์มาตรฐาน ECMAScript รุ่นที่ 6 ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ECMAScript 2015 แต่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า ECMAScript 6 หรือ ES6. นับตั้งแต่นั้นมาตรฐาน ECMAScript ก็จะถูกปรับปรุงทุกปี. สำหรับเอกสารฉบับนี้อ้างถึงมาตรฐานฉบับร่างรุ่นล่าสุด, ซึ่งปัจจุบันคือ ECMAScript 2020.

อย่าสับสน JavaScript กับ ภาษา Java. ทั้ง  "Java" and "JavaScript" เป็น ตราสินค้าจดทะเบียนของบริษัท Oracle ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ. ทั้งสองภาษามีความต่างอย่างมากทั้งด้าน วากยสัมพันธ์ (syntax), ความหมาย (semantics) และการใช้งาน

เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript

เบี้องต้น

คู่มือจาวาสคริปต์
ถ้าคุณไม่รู้จัก Javascript มาก่อน คู่มือนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักภาษานี้
ภาพรวมของเทคโนโลยีจาวาสคริปต์
บทนำเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของ Javascript บนเว็บเบราเซอร์
บทนำเกี่ยวกับจาวาสคริปต์เชิงวัตถุ
บทนำเกี่ยวกับแนวความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใน JavaScript.

ขั้นกลาง

บทนำอีกครั้งเกี่ยวกับจาวาสคริปต์
คำอธิบายคร่าวๆ สำหรับผู้ที่คิดว่ารู้จักจาวาสคริปต์มาก่อนแล้ว
โครงสร้างข้อมูลของจาวาสคริปต์
คำอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลที่มีในจาวาสคริปต์
การเปรียบเทียบความเท่ากันและความเหมือน
จาวาสคริปต์มีคำสั่งที่ใช้เปรียบเทียบอยู่สามแบบที่แตกต่างกัน: strict equality using ===, loose equality using == และ  Object.is() method

ระดับสูง

การสืบทอดและความต่อเนื่องของต้นแบบ
การอธิบายสิ่งที่มักเข้าใจผิดๆ และการใช้การสืบทอดแบบ prototype-based อย่างไม่ถูกต้อง
Strict mode
โหมด Strict จะทำให้คุณไม่สามารถใช้ตัวแปรใดๆ ก่อนที่จะมีการกำหนดค่าตั้งต้นให้แก่ตัวแปรนั้นได้ โหมดนี้จะควบคุมความแตกต่างของ ECMAScript 5 เพื่อประสิทธิภาพที่เร็วกว่าและง่ายสำหรับการแก้ไขจุดบกพร่อง
JavaScript typed arrays
ชนิดข้อมูลแบบอาเรย์มีกระบวนการสำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบไบนารี่
การจัดการหน่วยความจำ
วงจรชีวิตหน่วยความจำและการกำจัดหน่วยความจำที่ไม่ใช้แล้วในจาวาสคริปต์

อ้างอิง

Browse the complete JS reference documentation.

Standard objects
Get to know standard built-in objects Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, and others.
Expressions & operators
Learn more about the behavior of JavaScript's operators instanceof, typeof, new, this, and more.
Statements & declarations
Learn how do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, and more JavaScript statements and keywords work.
Functions
Learn how to work with JS functions to develop your applications.

เครื่องมือและแหล่งที่มา

เครื่องมือที่ช่วยในขณะการเขียน และดีบั๊กโค๊ด JavaScript.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page.
JavaScript Shells
A JavaScript shell allows you to quickly test snippets of JavaScript code.
TogetherJS

Collaboration made easy.

Stack Overflow
Stack Overflow questions tagged with "JavaScript".
JavaScript versions and release notes
Browse JavaScript's feature history and implementation status.