Operator in

 

Podsumowanie

Operator in zwraca wartość true (prawda), jeśli określona własność jest w określonym obiekcie.

Operator
Zaimplementowany w: JavaScript 1.4

Składnia

propNameOrNumber in objectName

Parametry

propNameOrNumber
Łańcuch znaków lub wartość liczbowa reprezentujące nazwę własności lub indeks tablicy.
objectName
Nazwa obiektu.

Opis

Poniższe przykłady pokazują wybrane sposoby użycia operatora in.

// Tablice
trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
0 in trees    // zwraca true
3 in trees    // zwraca true
6 in trees    // zwraca false
"bay" in trees  // zwraca false (musisz określić numer indeksu,
         // nie wartość w tym indeksie)
"length" in trees // zwraca true (length jest własnością tablicy Array)

// Obiekty predefiniowane
"PI" in Math     // zwraca true
myString=new String("coral")
"length" in myString // zwraca true

// Custom objects
mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
"make" in mycar // zwraca true
"model" in mycar // zwraca true

Musisz określić obiekt z prawej strony operatora in. Na przykład: możesz określić łańcuch znaków stworzony za pomocą konstruktora String, ale nie możesz określić łańcucha znaków wprost.

color1=new String("green")
"length" in color1 // zwraca true
color2="coral"
"length" in color2 // generuje błąd (color nie jest obiektem typu String)

Zastosowanie in z usuniętymi lub niezdefiniowanymi własnościami

Jeśli usuniesz własność za pomocą operatora delete, operator in zwróci wartość false (fałsz) dla tej własności.

mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
delete mycar.make
"make" in mycar // zwraca false

trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
delete trees[3]
3 in trees // zwraca false

Jeśli ustalisz własność jako niezdefiniowaną, ale nie usuniesz jej, operator in zwróci wartość true (prawda) dla tej własności.

mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
mycar.make=undefined
"make" in mycar // zwraca true

trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
trees[3]=undefined
3 in trees // zwraca true

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zastosowaniu operatora in z usuniętymi elementami tablicy, zobacz delete.