Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Chương này mô tả biểu thức và toán tử của JavaScript, bao gồm toán tử gán, toán tử so sánh, arithmetic, thao tác bit, toán tử logic, chuỗi, toán tử ba ngôi và nhiều hơn nữa.

Để xem danh sách đầy đủ và chi tiết các toán tử và biểu thức, mời truy cập vào reference.

Toán tử

JavaScript có các loại toán tử như sau. This section describes the operators and contains information about operator precedence.

JavaScript có cả toán tử hai ngôimột ngôi, và một toán tử đặc biệt ba ngôi, toán tử quan hệ. Toán tử hai ngôi yêu cầu hai toán hạng, một toán hạng ở trước và một toán hạng ở sau toán tử:

toán_hạng_1 toán_tử toán_hạng_2

Chẳng hạn, 3+4 hoặc x*y.

Toán tử một ngôi yêu cầu một toán tử, ở trước hoặc ở sau toán tử:

toán_tử toán_hạng

hoặc

toán_hạng toán_tử

Chẳng hạn, x++ hoặc ++x.

Toán tử gán

Toán tử gán gán giá trị cho toán hạng bên trái nó dựa theo giá trị của toán hạng bên phải nó. Toná tử gán đơn giản là toán tử bằng (=), gán giá trị cho toán hạng bên trái nó bằng giá trị của toán hạng bên phải nó. Vậy, x = y tức là gán giá trị của y cho x.

Ngoài ra còn có các toán tử gán kết hợp được liệt kê trong bảng dưới:

Toán tử gán kết hợp
Tên Viết tắt Ý nghĩa
Toán tử gán x = y x = y
Cộng xong rồi gán x += y x = x + y
Trừ xong rồi gán x -= y x = x - y
Nhân xong rồi gán x *= y x = x * y
Chia xong rồi gán x /= y x = x / y
Chia lấy dư xong rồi gán x %= y x = x % y
Exponentiation assignment x **= y x = x ** y
Dịch bit trái rồi gán x <<= y x = x << y
Dịch bit phải rồi gán x >>= y x = x >> y
Unsigned right shift assignment x >>>= y x = x >>> y
AND bit rồi gán x &= y x = x & y
XOR bit rồi gán x ^= y x = x ^ y
OR bit rồi gán x |= y x = x | y

Phân rã

Với phép gán phức tạp hơn, cú pháp phân rã rồi gán là một biểu thức JavaScript cho phép phân tách dữ liệu từ mảng hoặc object using a syntax that mirrors the construction of array and object literals.

var foo = ['one', 'two', 'three'];

// không dùng phân rã
var one  = foo[0];
var two  = foo[1];
var three = foo[2];

// dùng phân rã
var [one, two, three] = foo;

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh so sánh toán hạng của nó và trả về giá trị logic dựa theo tính đúng sai của phép so sánh. Toán hạng có thể thuộc là số, chuỗi, logic, hoặc object. Chuỗi được so sánh theo thứ tự từ điển, qua giá trị mã Unicode. Trong nhiều trường hợp, nếu hai toán hạng không cùng kiểu, JavaScript sẽ tự động ép kiểu sao cho phù hợp. Hành vi này thường xảy ra khi so sánh dữ liệu kiểu số. Duy có hai toán tử so sánh, bao gồm ===!==, không tự động ép kiểu mà sẽ so sánh bằng chính xác. Bảng sau mô tả các toán tử so sánh bao gồm cả code mẫu:

var var1 = 3;
var var2 = 4;
Toán tử so sánh
Toán tử Mô tả Ví dụ trả về true/th>
Bằng (==) Trả về true nếu các toán hạng bằng nhau. 3 == var1

"3" == var1

3 == '3'
Không bằng (!=) Trả về true nếu các toán hạng không bằng nhau. var1 != 4
var2 != "3"
Bằng chính xác (===) Trả về true nếu các toán hạng bằng nhau và cùng kiểu. Xem thêm tại Object.issameness in JS. 3 === var1
Không bằng chính xác (!==) Trả về true nếu các toán hạng không bằng nhau, hoặc khác kiểu. var1 !== "3"
3 !== '3'
Lớn hơn (>) Trả về true nếu toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải. var2 > var1
"12" > 2
Lớn hơn hoặc bằng (>=) Trả về true nếu toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải. var2 >= var1
var1 >= 3
Nhỏ hơn (<) Trả về true nếu toán hạng bên trái nhỏ hơn toán hạng bên phải. var1 < var2
"2" < 12
Nhỏ hơn hoặc bằng (<=) Trả về true nếu toán hạng bên trái ?nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải. var1 <= var2
var2 <= 5

Lưu ý: (=>) không phải là toán tử, mà là cú pháp của Hàm mũi tên.

Toán tử số học

Toán tử số học takes numerical values (either literals or variables) as their operands and returns a single numerical value. Các toán tử số học thông thường là toán tử cộng (+), trừ (-), nhân (*), và chia (/). Những toán tử này hoạt động tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác khi xử lý với số thực dấu phẩy động (nói chung, ?phép chia cho 0 sẽ trả về Infinity). Ví dụ:

1 / 2; // 0.5
1 / 2 == 1.0 / 2.0; // this is true

Ngoài những toán tử số học thông thường (+, -, * /), JavaScript cung cấp thêm các toán tử số học được liệt kê trong bảng sau:

Toán tử số học
Toán tử Mô tả Ví dụ
Chia lấy dư (%) Toán tử hai ngôi. Trả về phần nguyên trong phép chia của hai toán hạng. 12 % 5 trả về 2.
Tăng (++) Toán tử một ngôi. Cộng thêm một đơn vị cho toán hạng. Nếu dùng như tiền tố (++x), trả về giá trị sau khi cộng thêm một; nếu dùng như hậu tố (x++), trả về giá trị trước khi cộng thêm một. Nếu x bằng 3, rồi ++x sẽ thiết lập giá trị của x lên 4 và trả về 4, trong khi x++ trả về 3 và sau đó mới thiết lập giá trị của x lên 4.
Giảm (--) Toán tử một ngôi. Trừ đi một đơn vị cho toán hạng. Giá trị trả về tương tự như toán tử tăng. Nếu x bằng 3, rồi --x sẽ thiết lập giá trị của x về 2 và trả về 2, trong khi x-- trả về 3 và sau đó mới thiết lập giá trị của x về 2.
Phủ định một ngôi (-) Toán tử một ngôi. Trả về giá trị phủ định của toán hạng. Nếu x bằng 3, thì -x trả về -3.
Cộng một ngôi (+) Toán tử một ngôi. Ép kiểu toán hạng về dạng số học, nếu kiểu của toán hạng đó không phải là số. +"3" trả về 3.
+true trả về 1.
Exponentiation operator (**) Calculates the base to the exponent power, that is, baseexponent 2 ** 3 returns 8.
10 ** -1 returns 0.1.

Toán tử thao tác bit

Toán tử thao tác bit coi toán hạng của nó là một tập 32 bit (gồm 0 và 1), thay vì là kiểu thập phân, thập lục phân, hay bát phân. Chẳng hạn, số thập phân 9 được biểu diễn trong hệ nhị phân là 1001. Toán tử thao tác bit xử lý phép toán dựa theo dạng biểu diễn nhịp hân ấy, nhưng trả về giá trị kiểu số thông thường trong JavaScript.

Bảng tóm tắt các toán tử thao tác bit của JavaScript.

Toán tử thao tác bit
Toán tử Cách dùng Mô tả
Bitwise AND a & b Returns a one in each bit position for which the corresponding bits of both operands are ones.
Bitwise OR a | b Returns a zero in each bit position for which the corresponding bits of both operands are zeros.
Bitwise XOR a ^ b Returns a zero in each bit position for which the corresponding bits are the same.
[Returns a one in each bit position for which the corresponding bits are different.]
Bitwise NOT ~ a Inverts the bits of its operand.
Left shift a << b Shifts a in binary representation b bits to the left, shifting in zeros from the right.
Sign-propagating right shift a >> b Shifts a in binary representation b bits to the right, discarding bits shifted off.
Zero-fill right shift a >>> b Shifts a in binary representation b bits to the right, discarding bits shifted off, and shifting in zeros from the left.

Bitwise logical operators

Conceptually, the bitwise logical operators work as follows:

 • The operands are converted to thirty-two-bit integers and expressed by a series of bits (zeros and ones). Numbers with more than 32 bits get their most significant bits discarded. For example, the following integer with more than 32 bits will be converted to a 32 bit integer:
  Before: 11100110111110100000000000000110000000000001
  After:       10100000000000000110000000000001
 • Each bit in the first operand is paired with the corresponding bit in the second operand: first bit to first bit, second bit to second bit, and so on.
 • The operator is applied to each pair of bits, and the result is constructed bitwise.

For example, the binary representation of nine is 1001, and the binary representation of fifteen is 1111. So, when the bitwise operators are applied to these values, the results are as follows:

Bitwise operator examples
Expression Result Binary Description
15 & 9 9 1111 & 1001 = 1001
15 | 9 15 1111 | 1001 = 1111
15 ^ 9 6 1111 ^ 1001 = 0110
~15 -16 ~00000000...00001111 = 11111111...11110000
~9 -10 ~00000000...00001001 = 11111111...11110110

Note that all 32 bits are inverted using the Bitwise NOT operator, and that values with the most significant (left-most) bit set to 1 represent negative numbers (two's-complement representation). ~x evaluates to the same value that -x - 1 evaluates to.

Bitwise shift operators

The bitwise shift operators take two operands: the first is a quantity to be shifted, and the second specifies the number of bit positions by which the first operand is to be shifted. The direction of the shift operation is controlled by the operator used.

Shift operators convert their operands to thirty-two-bit integers and return a result of the same type as the left operand.

The shift operators are listed in the following table.

Bitwise shift operators
Operator Description Example
Left shift
(<<)
This operator shifts the first operand the specified number of bits to the left. Excess bits shifted off to the left are discarded. Zero bits are shifted in from the right. 9<<2 yields 36, because 1001 shifted 2 bits to the left becomes 100100, which is 36.
Sign-propagating right shift (>>) This operator shifts the first operand the specified number of bits to the right. Excess bits shifted off to the right are discarded. Copies of the leftmost bit are shifted in from the left. 9>>2 yields 2, because 1001 shifted 2 bits to the right becomes 10, which is 2. Likewise, -9>>2 yields -3, because the sign is preserved.
Zero-fill right shift (>>>) This operator shifts the first operand the specified number of bits to the right. Excess bits shifted off to the right are discarded. Zero bits are shifted in from the left. 19>>>2 yields 4, because 10011 shifted 2 bits to the right becomes 100, which is 4. For non-negative numbers, zero-fill right shift and sign-propagating right shift yield the same result.

Logical operators

Logical operators are typically used with Boolean (logical) values; when they are, they return a Boolean value. However, the && and || operators actually return the value of one of the specified operands, so if these operators are used with non-Boolean values, they may return a non-Boolean value. The logical operators are described in the following table.

Logical operators
Operator Usage Description
Logical AND (&&) expr1 && expr2 Returns expr1 if it can be converted to false; otherwise, returns expr2. Thus, when used with Boolean values, && returns true if both operands are true; otherwise, returns false.
Logical OR (||) expr1 || expr2 Returns expr1 if it can be converted to true; otherwise, returns expr2. Thus, when used with Boolean values, || returns true if either operand is true; if both are false, returns false.
Logical NOT (!) !expr Returns false if its single operand that can be converted to true; otherwise, returns true.

Examples of expressions that can be converted to false are those that evaluate to null, 0, NaN, the empty string (""), or undefined.

The following code shows examples of the && (logical AND) operator.

var a1 = true && true;   // t && t returns true
var a2 = true && false;  // t && f returns false
var a3 = false && true;   // f && t returns false
var a4 = false && (3 == 4); // f && f returns false
var a5 = 'Cat' && 'Dog';  // t && t returns Dog
var a6 = false && 'Cat';  // f && t returns false
var a7 = 'Cat' && false;  // t && f returns false

The following code shows examples of the || (logical OR) operator.

var o1 = true || true;   // t || t returns true
var o2 = false || true;   // f || t returns true
var o3 = true || false;  // t || f returns true
var o4 = false || (3 == 4); // f || f returns false
var o5 = 'Cat' || 'Dog';  // t || t returns Cat
var o6 = false || 'Cat';  // f || t returns Cat
var o7 = 'Cat' || false;  // t || f returns Cat

The following code shows examples of the ! (logical NOT) operator.

var n1 = !true; // !t returns false
var n2 = !false; // !f returns true
var n3 = !'Cat'; // !t returns false

Short-circuit evaluation

As logical expressions are evaluated left to right, they are tested for possible "short-circuit" evaluation using the following rules:

 • false && anything is short-circuit evaluated to false.
 • true || anything is short-circuit evaluated to true.

The rules of logic guarantee that these evaluations are always correct. Note that the anything part of the above expressions is not evaluated, so any side effects of doing so do not take effect.

String operators

In addition to the comparison operators, which can be used on string values, the concatenation operator (+) concatenates two string values together, returning another string that is the union of the two operand strings.

For example,

console.log('my ' + 'string'); // console logs the string "my string".

The shorthand assignment operator += can also be used to concatenate strings.

For example,

var mystring = 'alpha';
mystring += 'bet'; // evaluates to "alphabet" and assigns this value to mystring.

Toán tử điều kiện (ba ngôi)

Toán tử điều kiện là toán tử duy nhất của JavaScript cần tới ba toán hạng. The operator can have one of two values based on a condition. Cú pháp:

điều_kiện ? giá_trị_1 : giá_trị_2

Nếu điều_kiện trả về true, toán tử có giá trị giá_trị_1. Ngược lại toán tử có giá trị giá_trị_2. Bạn có thể dùng toán tử điều kiện ở bất cứ đâu như một toán tử bình thường.

Chẳng hạn,

var status = (age >= 18) ? 'adult' : 'minor';

Đoạn code này gán giá trị "adult" cho biến status nếu age lớn hơn hoặc bằng 18. Ngược lại, nó gán giá trị "minor" cho status.

Toán tử dấu phẩy

The comma operator (,) simply evaluates both of its operands and returns the value of the last operand. This operator is primarily used inside a for loop, to allow multiple variables to be updated each time through the loop.

For example, if a is a 2-dimensional array with 10 elements on a side, the following code uses the comma operator to update two variables at once. The code prints the values of the diagonal elements in the array:

var x = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
var a = [x, x, x, x, x];

for (var i = 0, j = 9; i <= j; i++, j--)
 console.log('a[' + i + '][' + j + ']= ' + a[i][j]);

Unary operators

A unary operation is an operation with only one operand.

delete

The delete operator deletes an object, an object's property, or an element at a specified index in an array. The syntax is:

delete objectName;
delete objectName.property;
delete objectName[index];
delete property; // legal only within a with statement

where objectName is the name of an object, property is an existing property, and index is an integer representing the location of an element in an array.

The fourth form is legal only within a with statement, to delete a property from an object.

You can use the delete operator to delete variables declared implicitly but not those declared with the var statement.

If the delete operator succeeds, it sets the property or element to undefined. The delete operator returns true if the operation is possible; it returns false if the operation is not possible.

x = 42;
var y = 43;
myobj = new Number();
myobj.h = 4;  // create property h
delete x;    // returns true (can delete if declared implicitly)
delete y;    // returns false (cannot delete if declared with var)
delete Math.PI; // returns false (cannot delete predefined properties)
delete myobj.h; // returns true (can delete user-defined properties)
delete myobj;  // returns true (can delete if declared implicitly)
Deleting array elements

When you delete an array element, the array length is not affected. For example, if you delete a[3], a[4] is still a[4] and a[3] is undefined.

When the delete operator removes an array element, that element is no longer in the array. In the following example, trees[3] is removed with delete. However, trees[3] is still addressable and returns undefined.

var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple'];
delete trees[3];
if (3 in trees) {
 // this does not get executed
}

If you want an array element to exist but have an undefined value, use the undefined keyword instead of the delete operator. In the following example, trees[3] is assigned the value undefined, but the array element still exists:

var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple'];
trees[3] = undefined;
if (3 in trees) {
 // this gets executed
}

typeof

The typeof operator is used in either of the following ways:

typeof operand
typeof (operand)

The typeof operator returns a string indicating the type of the unevaluated operand. operand is the string, variable, keyword, or object for which the type is to be returned. The parentheses are optional.

Suppose you define the following variables:

var myFun = new Function('5 + 2');
var shape = 'round';
var size = 1;
var foo = ['Apple', 'Mango', 'Orange'];
var today = new Date();

The typeof operator returns the following results for these variables:

typeof myFun;    // returns "function"
typeof shape;    // returns "string"
typeof size;    // returns "number"
typeof foo;     // returns "object"
typeof today;    // returns "object"
typeof doesntExist; // returns "undefined"

For the keywords true and null, the typeof operator returns the following results:

typeof true; // returns "boolean"
typeof null; // returns "object"

For a number or string, the typeof operator returns the following results:

typeof 62;      // returns "number"
typeof 'Hello world'; // returns "string"

For property values, the typeof operator returns the type of value the property contains:

typeof document.lastModified; // returns "string"
typeof window.length;     // returns "number"
typeof Math.LN2;       // returns "number"

For methods and functions, the typeof operator returns results as follows:

typeof blur;    // returns "function"
typeof eval;    // returns "function"
typeof parseInt;  // returns "function"
typeof shape.split; // returns "function"

For predefined objects, the typeof operator returns results as follows:

typeof Date;   // returns "function"
typeof Function; // returns "function"
typeof Math;   // returns "object"
typeof Option;  // returns "function"
typeof String;  // returns "function"

void

The void operator is used in either of the following ways:

void (expression)
void expression

The void operator specifies an expression to be evaluated without returning a value. expression is a JavaScript expression to evaluate. The parentheses surrounding the expression are optional, but it is good style to use them.

You can use the void operator to specify an expression as a hypertext link. The expression is evaluated but is not loaded in place of the current document.

The following code creates a hypertext link that does nothing when the user clicks it. When the user clicks the link, void(0) evaluates to undefined, which has no effect in JavaScript.

<a href="javascript:void(0)">Click here to do nothing</a>

The following code creates a hypertext link that submits a form when the user clicks it.

<a href="javascript:void(document.form.submit())">
Click here to submit</a>

Relational operators

A relational operator compares its operands and returns a Boolean value based on whether the comparison is true.

in

The in operator returns true if the specified property is in the specified object. The syntax is:

propNameOrNumber in objectName

where propNameOrNumber is a string or numeric expression representing a property name or array index, and objectName is the name of an object.

The following examples show some uses of the in operator.

// Arrays
var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple'];
0 in trees;    // returns true
3 in trees;    // returns true
6 in trees;    // returns false
'bay' in trees;  // returns false (you must specify the index number,
          // not the value at that index)
'length' in trees; // returns true (length is an Array property)

// built-in objects
'PI' in Math;     // returns true
var myString = new String('coral');
'length' in myString; // returns true

// Custom objects
var mycar = { make: 'Honda', model: 'Accord', year: 1998 };
'make' in mycar; // returns true
'model' in mycar; // returns true

instanceof

The instanceof operator returns true if the specified object is of the specified object type. The syntax is:

objectName instanceof objectType

where objectName is the name of the object to compare to objectType, and objectType is an object type, such as Date or Array.

Use instanceof when you need to confirm the type of an object at runtime. For example, when catching exceptions, you can branch to different exception-handling code depending on the type of exception thrown.

For example, the following code uses instanceof to determine whether theDay is a Date object. Because theDay is a Date object, the statements in the if statement execute.

var theDay = new Date(1995, 12, 17);
if (theDay instanceof Date) {
 // statements to execute
}

Operator precedence

The precedence of operators determines the order they are applied when evaluating an expression. You can override operator precedence by using parentheses.

The following table describes the precedence of operators, from highest to lowest.

Thứ tự thực hiện các toán tử
?Loại toán tử Individual operators
member . []
gọi / tạo mới instance () new
phủ định/tăng ! ~ - + ++ -- typeof void delete
nhân/chia * / %
cộng/trừ + -
dịch bit << >> >>>
quan hệ < <= > >= in instanceof
bằng == != === !==
bitwise-and &
bitwise-xor ^
bitwise-or |
logical-and &&
logical-or ||
điều kiện ?:
gán = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= |=
?dấu phẩy ,

A more detailed version of this table, complete with links to additional details about each operator, may be found in JavaScript Reference.

Biểu thức

An expression is any valid unit of code that resolves to a value.

Every syntactically valid expression resolves to some value but conceptually, there are two types of expressions: with side effects (for example: those that assign value to a variable) and those that in some sense evaluate and therefore resolve to a value.

The expression x = 7 is an example of the first type. This expression uses the = operator to assign the value seven to the variable x. The expression itself evaluates to seven.

The code 3 + 4 is an example of the second expression type. This expression uses the + operator to add three and four together without assigning the result, seven, to a variable.

JavaScript has the following expression categories:

 • Arithmetic: evaluates to a number, for example 3.14159. (Generally uses arithmetic operators.)
 • String: evaluates to a character string, for example, "Fred" or "234". (Generally uses string operators.)
 • Logical: evaluates to true or false. (Often involves logical operators.)
 • Primary expressions: Basic keywords and general expressions in JavaScript.
 • Left-hand-side expressions: Left values are the destination of an assignment.

Primary expressions

Basic keywords and general expressions in JavaScript.

this

Use the this keyword to refer to the current object. In general, this refers to the calling object in a method. Use this either with the dot or the bracket notation:

this['propertyName']
this.propertyName

Suppose a function called validate validates an object's value property, given the object and the high and low values:

function validate(obj, lowval, hival) {
 if ((obj.value < lowval) || (obj.value > hival))
  console.log('Invalid Value!');
}

You could call validate in each form element's onChange event handler, using this to pass it the form element, as in the following example:

<p>Enter a number between 18 and 99:</p>
<input type="text" name="age" size=3 onChange="validate(this, 18, 99);">

Grouping operator

The grouping operator ( ) controls the precedence of evaluation in expressions. For example, you can override multiplication and division first, then addition and subtraction to evaluate addition first.

var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;

// default precedence
a + b * c   // 7
// evaluated by default like this
a + (b * c)  // 7

// now overriding precedence 
// addition before multiplication  
(a + b) * c  // 9

// which is equivalent to
a * c + b * c // 9

Left-hand-side expressions

Left values are the destination of an assignment.

new

You can use the new operator to create an instance of a user-defined object type or of one of the built-in object types. Use new as follows:

var objectName = new objectType([param1, param2, ..., paramN]);

super

The super keyword is used to call functions on an object's parent. It is useful with classes to call the parent constructor, for example.

super([arguments]); // calls the parent constructor.
super.functionOnParent([arguments]);

Spread operator

The spread operator allows an expression to be expanded in places where multiple arguments (for function calls) or multiple elements (for array literals) are expected.

Example: Today if you have an array and want to create a new array with the existing one being part of it, the array literal syntax is no longer sufficient and you have to fall back to imperative code, using a combination of push, splice, concat, etc. With spread syntax this becomes much more succinct:

var parts = ['shoulders', 'knees'];
var lyrics = ['head', ...parts, 'and', 'toes'];

Similarly, the spread operator works with function calls:

function f(x, y, z) { }
var args = [0, 1, 2];
f(...args);

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: PurpleLover
Cập nhật lần cuối bởi: PurpleLover,